Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"IF % ' ■

rMHEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Refolutien van het Provinciaal Committé van Holland, genomen op

Den 16 Juny 1796.

Het tweede jaar der BataafTche Vryhcid.

Ter kennisfe van het Committé gebragt zynde, dat veele Actens van Cautie, zoo voor Gaarders als Molenaars, ten behoeve van den Lande gepasfeert, van zeer oude Datums zyn, en dat het dus ligtelyk zoude kunnen gebeuren, als onverhoopt van dezelve Actens gebruik zoude moeten worden gemaakt, de Borgen, die, hoe zeer ten tyde, dat dezelve Actens gejustificeert zyn geworden , genoegzaam gegoed waren, thans buiten ftaat zoude zyn om het verfchuldigde te kunnen voldoen, en dus den Lande groote fchade zoude worden toegebragt; zoo is, na deliberatie, goedgevonden en verftaan, dat voortaan alle Actens van Cautie, precies alle vyf jaaren, op nieuws zullen moeten worden gepasfeert en gejustificeert, op pcene, dat de Gaarders welke geen nieuwe Acte zullen hebben overgegeven, binnen twee Maanden na de expiratie van de vyf jaren, zullen verbeuren, ten behoeve van den Lande, een Maand Tractement, en dat aan de Molenaars voor het dan lopende jaar geen douceur zal worden betaald. En worden de refpeetive Opzienders van 'sLands Zegels gelast, de nodige attentie te flaan, dat daar aan ftiptelyk worde voldaan , en van de Gaarders en Molenaars, wiens Cautien, voor vyf jaren geleden, gepasfeert zyn, ten eerfte nieuwe Actens van Cautie, behoorlyk gejustificeert, af te vragen, en dezelve aan het Committé over te zenden.

En zal Extract dezes gegeven worden aan het Officie Fiscaal, den Commis Heyns, en de Infpecteurs, tot narigt; en aan de refpective Opzienders van 'sLands Zegels in de Provincie gezonden worden, het nodig getal gedrukte Exemplaren, zoo om daar van aan de Gaarders en Molenaars een Exemplaar te extradeeren, als om zich daar naar te reguleren.

Onder ftond,

Accordeert met voorfz. Register.

(Was Geteekent,) 3. F- Leemans.

F KONINKLIJKS"ejSUOTHEEK |

jj Plakkaten

I o. 1^3 HCi 28

Verftaan, dat de Actens van Cautie der Gaarders en Molenaars, om de vyf jaren op nieuw zullen moeten worden gepasfeert en gejustificeert.

Sluiten