is toegevoegd aan uw favorieten.

Wapenhuis der geloovigen, of Leerredenen tegen de hedendaagsche dwaalingen der geenen, welke geene goddelyke openbaaring aanvaarden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&05 Wapenhuis tier Geloovigen dat het zelfs niet zeker is, of'er merfc fchen in de wereld zyn : want de Sceptici loochenden dit zeker te zyn, en trokken alles in twyffel. Wat zouden onze tegenfpreekers antwoorden, indien men hun ftaande hiel, dat nog de koelte aan het water, nog de warmte aan het Vuer eigen, en natuurlyk is; om dat men in ziedende water geene koelte gewaar word, en het vuur van den babylömfchcn oven de dry jongelingen, dic'cr in lagen, niet heeft verwarmt? 'T gene zy hier op zouden behooren te antwoorden, toont genoeg, dat het moedwillig loochenen van eenen hoop dwaalgeeften, die tegen de getuigenis der reden, en tegen de vermaaning van hun gewis fpreeken, geen naadeel kan bybrengen aan de beftandelykheid van dit aïgemein gevoelen.

Het doet'er niets aan, dat eertyds bynaar alle de volkeren eenen valfchen Godsdienft, ja zoo veele foorten valfche Godsdienften, als zy afgoden erkenden, hebben gepleegt : dit, verre van ons bewys te verzwakken, voegt'er eene nieuwe kragt by, om deeze waarheid vafter te handhaaven. Indien eenige vremde edellieden te Weenen

aan