Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FUT BEID, GELTKIIEID, JSRQÊDERSCHAF.

fn den J-Iage den 19. September 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vryheid.

Het Provinciaal Committé van Holland

Aan

tfe Municipaliteit te

MEDEBURGERS!

jjT^aar wy niets vuuriger verlangen, dan zoo veel doenlyk tot Heil des Vaderlands, en der indiviclucele Ingezetenen werkzaam té zynj hebben wy Iterative reizen gehandelt, over 't geen de respective Steden, en Plaatfen binnen deze Provincie, te vorderen hebben, voor de door hunne Ingezetenen gedane Levcrantien, op Requifitie, en ten dienfie der Franfche Troupen, zederd hunne aankomst in deze Provincie, tot op den 29. July des afgelopen jaars

En vermids wy thans, by een Decreet van het Provinciaal Beduur, in derzelver zitting van 11 Augustus jongstleden genomen, fpeciaal zyn geauthorifeerd , om, omtrent de voldoening der bovenvermelde refpecten, naar bevind van zaken te handelen; zoo zouden wy dit werk gaarne op cene behoorlyke voet zien gebragt, teneinde aan den éénen kantten genoegen der Ingezetenen, zo dra'"sLands Schatkist zulks zal permitteren, derzelver wettige pretentien te liquideeren , en aan de andere zyde, om ten dienfte van den Lande gebruik te kunnen maken, van zodanige Goederen, als nog voorhanden zyn, waarvoor de betaling uit's Lands Casfe, worde gevorderd, blykens de gedane opgaven aan deCommisfie tot het opmaken der Franfche Requifitien.

Dan, daar het niet mogelyk is, beide deze heilzame oogmerken ter' uitvoer te kannen brengen, zonder dat de daartoe benodigde befcheiden zyn ingekomen i

Hebben wy goedgevonden, aan alle de refpective Municipaliteiten, welke eenige opgave hebben gedaan, van gefourneerde Bedden, De* kens, Lakens, Linnens, Peuluwen, Mattrasfen, Stroo-zakken, Kribben, Wagthuizen, Lootzen , Koper, en Yzerwerk, aanfehryvingete doen, om ten fpoedigste aan de Commisfie tot het opmaken der Franfche Re* quifiden in te zenden, deorigineele Rekeningen van 't geeneten dien refpecte mogt geleverd zyn.

Alsmede een exacte fiaat der byzondere Artikelen, welke daarvan voorbanden zyn, om daar over te kunnen disponeeren; benevens de recus van 'c geene doof de Franfche Troupen ten hunnen gebruike mogt zyn aicdegevoert,

A ■ Naar-

KONINKLIJKE B1BUOTHEEK Verz. Plakkatsn

o, i?3 No. 70

Sluiten