Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRTHEID» GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der

Refolutien, genomen door het Provinciaal Committé van Holland.

van den 23. September 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vryheid.

Op de gedane voordrage door het Departement Militair, is na voorgaande deliberatie goedgevonden en verftaan , het Reglement op de uitdeeling van de Turf en Kaarfen voor de Corps de Gardes, in de Frontier-Steden en Forten dezer Provincie, by Refolutie, van dato den 4 November 1788, door het voormalig Collegie van Gecommitteerde Raden gearresteert, in zoo verre te amplieeren en altereeren, gelyk her; zelve geamplieerd en gealtereerd word by dezen, namentlyk, dat voortaan de refpective Commifen van 'sLands Magazynen in deze Provincie, de Corps de Gardes welke met Franfche Troupes bezet worden , van Turf moeten voorzien in dezer voegen:

In den Maanden Octobér, November, December, January, February, Maarten April, vier Turven per Man over dag en Nagt, of in de 24. uuren

In de Maanden Mei, Juny, July, Augustus en September, a. Turven per Man over dag en nagt, of in de 24. uuren; moetende altoos een dubbeld getal Turven voor een Sergeant die de Wagc betrekt worden

uitgereikt.

Voorts wanneer geduurende de Maanden October, November, December, January, February, Maart en April Een of meer Officieren de Wagt betrekken, voor zoodanige Officiers-Wagt voor dag en nagt, of in de 24. uuren uittegeven 40. Turven j

Blyvende voor het overige het hier vofen gemelde Reglement, van dato 4. November 1788, op de uitdeeling van Turf en Kaarfen voor de Wagtenin de Frontier-Steden en Forten dezer Province, welke met Nationale of Duitfche Troupes bezet worden, en ten opzigte van de Kaarfen mede voor de Franfche Troupes in zyn geheel; echter met deze Ampliatle, dat vooreen Officiers - Wagt voortaan 4. Kaarfen in de 24. uuren moeten worden uitgereikt.

En zullende voorn. Commifen geene verdere ofmeerder uitdeeling van Turlen Kaarfen, aan wien het ook zy, mogen doen, als waar toe zy by vorige Refolutien zyn gequalificeert of in het vervolg gequalificeerC zouden mogen worden; mitsgaders van de invoegen voorfz. uittedeelen Turf en Kaarfen, telken drie Maanden, te rekenen van den 13. dezer Maand September tot ultimo December, van dezenjare 1796, voorde eerfte drie Maanden , en zoo vervolgens van drie tot drie Maanden, een Lystaan dit Committé overtezenden, inhoudende de quantiteit Turf en Kaarfen , welke door hun in die drie Maanden zyn afgegeven geworden, onvermindert derzelver te doene Rekening en verantwoording wegens den ontfangen uicgaaf van Turf en Kaarfen aan het Committé van Rekeningen.

Wordende Wyders de refpective Municipaliteiten in deze Provincie alwaar geene Commifen van 'sLands M '.gazynen zyn, by deze geauthori-

feeft,

I KONINKLIJKE 8'3L!OTHEEK Verz. Plakkaten

Q. { " No. ( ó

Sluiten