is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c *4* ;

Eene Misfive van het Provinciaal Beftuur yan Holland, paspoort verzoekende voor 550 Lasten Tatw en Rogge , naar onderfcheide plaatfen: — aan de Marine i zonder Refumtie. '(

De Prefident communiceert, ontfangen te hebben 1 een Memorie over de Finantien, zonder eenige i naamtekening, als alleen ilegts met deeze Motto: ' de zonderlinge man , gevende de Schryver te , kennen, dat, zoo de Vergadering begerig was, , om zynen naam te weeteu, zy als dan dien aangaande flegts een Advertisfement iu de Haarlem-

fche Courant had te plaatzen: gerenvoyeerd

aan de Commisfie der Finantien.

Een- Request van D. P. C. Metz, Luitenant onder de geücentieerde Guardc Dragonders, om een penfioen : aan het Committé te Lande.

Een Request van //. Koet, om penfioen als Luitenant Colonel.

Van Kempe appuyeert dit.

Ksnlclaar zegt, dat 'er den 9de Juny, eene pèrfoneele Commisfie benoemd is, 0111 te onderzoeken, in hoe verre, en op welke wyze de Zwitfeifchc Officieren , zouden worden gepenfioneerd , dat hy voorlloeg, dat dit Request in handen dier Commisiie zoude worden gefteld : — conform, beflooten.

Eén Request van /. G. Heldewier, om paspoort ter vrye invoering zyner meubilaire goederen van Charlevilie herwaarts : — geaccordeerd.

Een Request van Joost Vrydag, verzoekende om fchadeloosfttlling.

Bicker wil, dat het zal worden verzonden aan het Provinciaal Beftuur , als waaraan meerder diergelyke Adresfen waren gerenvoyeerd.

. Kantelaar zegt, dat de Re.queftrant in de termen valt der Publicatie , in dato 31 Mey, nopens de gratificatiën.

Brands ftelt voor, ora ook dit Request, even als alle andere ïngekorxiene der uitgewekene Bataven, te houden in advys, tot dat de Commisfie dienaangaande zal zyn benoemd : —1— conform beflooten.

Een Request van'Bonflyn, Negotiant in gemaakt goud en zilver werk, verzoekende vryheid, om alhier ter bewerking ingevoerd ongemaakt zilver, naa dat hetzelve bewerkt zal zyn , weder uittevoeren : — aan de Marine om confideratien en advys.

Een Request ter transporteering van een Schip:

geaccordeerd, mits vifie en attaché van het Committé der Marine.

Een Request tot uitvoer van oud Yzer naar Dantzich: — gehouden in advys tot dat de pèrfoneele Commisfie, hier toe benoemd , rapport zal hebben uitgebragt.

Een Request van J. Straas, om paspoort naar Keulen : geaccordeerd.

Onderfcheidene Requesten van Bataven, om gratificatie: -— gehouden in advys;

Ploos van sfmj'lel ftelt voor: Namens de pèrfoneele Commiffie , in wier handen gefteld is, het uitgebragt Rapport van het Committé te Lande , op het Request van drie Burgers van den Hage, in de zaak van zekeren Moreau : dat aan gemelde Commisfie door het Committé te L»nde mogt worden gct'uppedtteetd alle die ftukken , betrekking hebbende op de procedures van den Suppliant, en dat dit , by Decreet dezer Vergadering, mogt woiden gelast aan het Commitié te Lande.

De Prefident ftelt voor,om dien conform te decrete-_ ten.

Kantelaar verzoekt, dat dit ook mag plaats hebben ,ï ten opzigte der Commisfie, in de zaak van Kraalt benoemd.

Stojftnbcrg merkt aan, dat dit onnodig is. Ploos van Amjiel zegt, dat hy op gisteren , namens de Commisfie,'aan het Committé ie Lande een Billet had gezonden, met verzoek, om' aan dezelve alle de nukken tot die Procedures betrekking hebbende uitteieveren; dat hy daar op van dat Commitié een brief had ontfangen, waar in zy melden, de ftukken wel op Recepis te willen uitleveren, doch'niet, dan naa dat alvoorens aari hun zou ie by extraét Decreet gebleeken zyn , dat de Nationaale Vergadering hun hier toe hadgcauthordeerd. Gevers zegt, dat het hem voorkomt genoegzaam te , zyn, wanneer een Commisfie het extract decreet harer aanftelliivg toont; en wil dat zal worden gedecreteerd , dat de Committés gelast wovden, namens de Vergadering , om op recepis aan Commisfien uit dezelve, wanneet zy by'het extract decreet blyken haarer aanftelling geven, alle zodanige ftukken en papieren te overhandigen , als die Commisfien zullen vermeencn , dat haar van uienst kunnen zyn.

Van Leeuwen wil, dat de Vergadering een Deereet zal neemen, waar by zy haare verwondering betuigt over deze weigering, en wyders het Committé gelast, om die papieren uit te geeven.

Van Zonsbeek zegt, dat het beter ware, dat de Burger Ploos van Amjiel xyn voorftel introk , en dat de Burger Gevers wierd verzogt, het zyne fchtiftelyk te doen, en dat, ingcvo'gehet zelve,voor nu en het vervolg,als . een vaste Cynolure. een Decreet wierd genoomen: —

■ conform beflooten.

De Fos van Sieemvyk doet rapport: Namens de Commiffie der Finantie op dc aanhaar ingezondene confideratien van het Committé te Lande, op : de Miffive van het Provinciaal Beftuur van Holland , nopens de continuatie der betaling van de buitengewoone - toelaage voor de Troepen , in Holland gecantoneerd:

■ dat, naar haar inzien, de fustenuen van die van Holland: , ,,dat namelyk dit door hun niet langer, by uitfluiting

van andere Provinciën, konde worden voldaan," niet

■ ongegrond waren voorgekoomen; dat echter de nooazakclykhcid zulks vorderde ; doch dat ook aan den an-

. deren kant 's Lands Finantien het bezwaarlyk maakten , dat zy daarom zouden advyfecien, om dit, uit hoofde

van