is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 243 )

Lift de duurte der Levensmiddelen, byzonder voor het ï Suarhifoen van den Hage, voor nog 3 Maanden uit f, s Lands Kasfe'te continueeren: 7 conform beiloo- p

iten. c

Gevers levert zyn voorftel, hier boven gemeld, in fcriptis over. 11

■ Vertier zegt, dat hy 'er niet voor zoude zyn ; want j* dat dan fom'tyds de Committés papieren zouden moeten rfgevea, om'welke zy zelfs verlegen zouden kunnen » ;zvn. ,e

: 'Er wordt conform den Geest van het voorftel van den Burger Gevers befioten, en de Secretaïisfen verzogt dienaangaande, eene nadere redactie te fuppediteren. Nieuwhoff berigt: t Namens de Commisfie van Binnenlandfche correspon- J Identie, dat, ingevolge het geanefteerde , by die Com- < misfie -i Leden uitge'oot waren, namelyk de Burgers ' Vrede, Jordens en Stoffbnbcrg, welke op morg<-r> door >

■ drie andere Leden moeiten werden geremplaceerd-. — : gcrefolveerd daar van op morgen de benoeming te

doen. I ' Warmer doet Rapport:

Namens de peifoneele Commisfie, ingevolge het Decreet van den 17de Mey benoemd, en in wier handen eeileM was het voorftel door den Bui ger de MtsJ gedaan , Tzie Dagverhaal No 103. pag. 2c6. Cel. 1.) d.t zy, het zelve geëxamineerd hebbende, van advyze zouden zyn, dat door deeze Vergadering zoude behooren te worden gedecreteerd, dat aüe-Requesten v;n Particuneren,welfte in banden van onderfcheidene Commisfien gebeld worden, dadelyk na de refumtie in ortginan aan die Commisfien zouden worden ter hand gefteld; doch dat - by het uitbrengen van- het definitief Dccieet daar op

■ Bevallen, het zelve zoude gefteld v orden op een zegel.* ten bedrage van het montant der gezamentlyke Zegels,

■ en niet zouden worden afgegeven zonder lignng en be; 'taling der fchiyfloonen; blyvende voorts omtrend de

Requesten, welke aan de onderfcheidene Committés werden gerenvoyeerd, alles op den ouden voet. ■ De Mist. ffe't voor, dat dit Rapport eenige dagen in 1 advys zal worden gehouden

1 1 Van Leeuwen appuyeert dit, en wil, dat het zo lan. I gein advys zal blyven, tot dat Rapport over de emolumenten der bediendens van de Griffie zal zyn mtge-

. r»|r wordt beflooten, om he; Rapport te doen drukken , en aan de orde van den dag te ftellen op Miandag aanftaande.

Eene Commisfie uit het Committé der West-In; difchen Ibndel en Bezittingen verfchynt terVergaderint', cn doet, bv monde van den Burger NoJst, 1 rapport: bedaande in een favorabel Advys op het

Request van C. Muller, om provificn , en cargafoen goederen naar Suriname te mogen voeren , en producten van daar herwaarts overte brengen : —• concorm gedecreteerd.

Eene Misfive van het Provinciaal Beduur van Holland, in antwoord op de Misfive dezer Vergadering , in oato 20 Mey, nopens de betaling der vreemde Ministers: —' in handen van'de Commisfie der Financiën, om , naa ingenoomen te hebben dc informatien van het Committé te Lande, de Vergadering te dienen van confideratien en adv ys. Fan Caftrop ftelt voor :

Namens de' Commisfie ter examinatie der Geloofsbrieven , dat de Burger M. Pons, Plaatsvervanger van den Buiger Austcr, Lid van de Comndsfie der Conftitutie, zoude worden aangefchreeven , om zyn Geloofsbrief in te zenden, en vervolgens, naa-geèxamineeid ea accootd bevonden te zyn, ie worden aangelchteeven, om biijren eene te bcpa'ene tyd , tct Vcrgadenrg in perfoon te compareeren : — befioten dien Burger aantefthryven , om binnen tweemaal 24 uuren , na ontvangst van de aanfehryving, zyn Geloofsbrief intezenden , en vervolgens binnen 8 dagen , naa weder ontvangst derze.ve, ter Vergadering te verfchyi.en.

De Vergadering vervolgens tot de orde van de» zynde overgegaan ," wordt in deliberatie gebrtu-'t 'het vocrftèr, door den Burger van Lockhorst gedaan: QZie Dagverhaal No, 100. Pag. 183.

De Prefident zegt:

Met gjjët veel genoegen bebfee ik het voorftel van denBureer Reprefentant van Lookhorst geleezen ,zo uithoofde van deszelfs belangrykhcid, als dat het zelve Ccn uitmuntend bewy* oplevert van des voorftellers goed hart.

Het is buiten bedenking, dat 'er voorziening behoord te refehicden omtrent de onderwerpen , door dien Burger opgegeven- maar het is ook buiten bedenking, zoo als dc Reprefentant yan Lockhorst zelf fchynt te hebben begreepen, dat dccze Nationaale Vergadering, om meer dar. eene reden, dat werk rectftrecks kan aanvatten, veel min voltooycn. 1 I> Burger van Lockhorst verlangt ,'dat deeze Vergadering, of uk haar lichaam, of buiten hetzelve een Commisfie bcnoet me, om de bezwaarèn van de Burgers ten platten Lande ten aanzien van dc Hccrlykhedcn, tc hooren, en fcfcnftlyk „verteneerren, ten cmde daar doof in ftaat te zyn om deze " Vergadering voortclichten , cn ccn plan van fchadcloos ftel" ling voor de Bezitters der Heerlykhcden intelevcren , ten ' einde daar van of tetftond, of na de daarftellmg der Con-

ftitutie gebruik zoude kunnen gemaakt worden. ' Ik behoeve UI. niet te herinneren, Burgers Reprefentantcn 1 - boe groot het aantal zy van Heetlykhcden binnen dit Gemecüebest - hoé vaichillend dc rechten en prseémmentien zyn , aafTdié Heerlykbeid gegunt en gegeven ;. op welke ,onder" Xcheide voorwaarden de amptcnaars ,n die Heerjykheden zyn " aaneefteld. Dan beoordeelt daar uit, Burgers Rcprefentanten, , *.en onbeiekenbaaren tyden atbeid, wdke dc voorgeflaage Lt Commisfie zoude moeten befteejen tot het hooren, overn«G £ a *