Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 154 )

de benoeming van een Voorzitter voor de volgende 14 dagen, ingevolge het Reglement, bleek her, by het ópneeineii der (temmen , dat van cte 94 prefente Leden , 51 hunne Hemmen uitgebragt hadden op den Burger Jacobus Kantelaar.

Dc-Prefident zeg* daarop, dat het derhalven blykt, dat dc'Burger j. Kantelaar vuor dc volgende indagen -tut Prefident is benoemd.

yan Mcyma zegt, ik zoude de Vergadering feliciteren, indim zy den Burger,Kantelaar tot haaren Prefident wettig kun hebben.

Maar, Burgets Reprefentanten! de keuze door vcele Leden op denzelven gevallen, is in myn oog onwettig, cn kan geen effect fortecren.

De Burger Kante/aar is Plaatsvervanger, en zyne Sectie duurt fleïts tot dat het ontwerp va;> Cuu'üitutie word injebragt. Dit kan binnen weinige daa;jen gcRhtedea en daa vervalt zyne qualitcit,

■ Dit is eene recden , byzondcr op dit tydftip toepasfdyk , maar 'er beftaan meer algemeene. In het 104 Art. van"het Reglement voor deeze Vergadering worden de Gecum. mitteerden tot het ontwerp van Conftitutie expres geroepeu, over poiuten van de hoogfte aangelegenheid, en dus worden de Plaatsvervangers, cn onder deeze de Burger Kantelaar , ook van die deliberatien geweerd. Nu komt hec my \our, dat deeze Vergadering geenen Prefident kan hebben, dan die tot alle deliberatien geregtigd, en voor alle Cor.chifien veraitwoordelyk is aan de Natie. Dit is de Burger Kantelaar niet, cn hy kan dus geen wettig Prefident zyu.

yan Castrop zegt, dat hy zich zeer verwondert, dat de Burger Reprefentaut van Beyma op het zelfde oogenblik waarop hy den Reprefentaut Kantelaar ten hoogften verheft' zyne verdienftcn en bekwaamheid erkent en loueert , en declareert, de Vergadering geluk te moeten wcBfchen met zoodanigen Prefident, dc Vergadering van dit geluk tracht tc beroo»en, en wel op deze twee gronden; vooreerst, dat men op het oogenblik, waarop men het Plan der Conftitutie ter tafel verwacht, hem Prefident maakt, daar hy , ais zynde Jlccnts Plaatsvervanger van eene in de Commisfie der Confti. tutie zittende Reprefentant , de Vergadering als dan zal moeten- ruimen; cn ten tweeden, daar hy, volgens art. 104 , by de csfenricelfte poinéten niet mag tegenwoordig zyn. '

Ten opzichte van het eerfte argument, meent hy te moeten aanmerken, dat 'er niet het miijfte bewys is, dat het Plan ■ vau Conftitutie binnen de eerstvolgende veertien dagen ter tafel : zal komen, en dat dit argument zo goed is, als of men de i Patriarchen inden tyd der belufce wilde vergasten op die vruchten, \ die eerst ryp zouden zyn of worden in den tyd der vervulling. _ En hy meent dus te mogen zefegeu: dan tyd, dun raad; dat argu:i.euhkei:it nog niet te pas. Eu ten opzichte van het tweede argument, remarqueerde iiy i°. dat de exceptie van art. 104 1 zich bepaalende tot die fpeciale poincten,waar onder niet behoort ' liet bekleden van het Prefidium, juist toont, dat de Burger i Kantelaar Prefident mag wezen; en dat de exceptie de regel I bevestigt in alle gevallen, die niet geexcipieerd zyii.

2°. Om dat in allen gevallen het eenige gevolg daar van zou zyn, dat hy niet mede delibereeren of ftemmen mocht, maar y niets belet hem, ook in die gevallen de ftemmen van anderen 0 optenemen, en dien conform de conelufie optcmaken; en ■ s#. Het Reglement van orde voor deze Vergadering heeft n daar in voorzien Hoofdftuk 1, articul 20 ; want daar by wordt

. bepaald, dat by noodzaaklyke afwezigheid van den Prefident irt

(gefteld al eens,' dat hy over 'd'ie poin eten niet moeit prefidee.» ' ren,) dc laatfte afgegaane Prefident '.o laig zvn piaats bekieeden ar

■ zal. — Ergo komen geen van beiden i e argumenten te pas, I

■ en de. Vergadering, den Burger Kantelaar by eene groote ff meerderheid Prefidenc hebbende gekoren , heeft het poiuc li gedecideerd.

: Aanink ze?f, dat hy deze aanftelling houd voor onwettig M nul e.i ,-an onwaarde, daar dezelve ten eeuemaal ftryd meU het Reglement door de Le len bezwooren , en het welk mcrSI >•■>■> ''-ik als het eerjg rigtlhoer dezer Vergadering hecfcdoejl voorkomen , daar in bet zelve duideiyk gezegt was, dat gcciH Plaatsvervanger, dan wanneer 'erover Vreede, Oorlog, A^B liantie of gemrene oebstinge zoude worden geraadpleegd zynB ftemmt zoude mogen uitbiengen ; vermogt dit nu geen plaatfl te nebben, boe kond? by dau als Prefident fungeeren; hj] fastineerde dus dat den benoemde Burger ten eeuemaal toH den post van Pttfldent uubcvoegd was.

>'an Bey;::a zegt, tat Met Prelidie word ais radicaal vet.? eiseh'. Reprefentant te 'veezen.

Di: ia geen Plaatsvervanger, zoo ras de benoemde ReprefenJl tant tegenwooïdig is; want hy vervangt de plaats van eenets afveezigen.

Daar nu in het 104 Art. van het Reglement voor deeze "l Veigadcring dc benoemde Rcprcfentanrcn (tiiands tot het I ontwerpen der Conftitutie afgezonderd j aaiweszi* mueSBi ten zyn , zoo kuniun hunne Plaatsvervangers geen ueeT nee.iL men inde deliberatien. En ik veillaa niet hoe 'er ecu Prefidenfiu kan zyn, die geen deel kan of mag hebben in de deliberatien .ffi Ik concludeer dus, dat geen Plaatsvervanger admisfibel istoïlfl den post van Prefident.

Ik meene hiermede genoeg gezegd te hebben, om den Bur-ij' ger van Castrop te rcfutccreu , en de Vergadering omtrent* myne gevoelens in deezen te elucideeren. |W Jtrdens zegt, dat, daar het Reglement hier op zwygt 'erfj geen uitzondering kan plaats hebben, maar de vcrkiezinzM effect moet forteeren. ( 8 ||J

Teaing van Berkhout zegt, dathy, het Reglement geraad-lfl plïegd hebbende, uit het zelve geen enkel gevolg kan ai>i" IS den, waar uit blykt, dat de verkiezing nut valiab.1 zvn M zoude. 3 wft

TenBergen fustineert, dat, daar de verkiezing, opden Bur- fl ger Kantelaar door 51 ftemmen, en dus duor de meerderheid m d<r Vergadering was uirgebragt, die meeeiderheiJ hier door ifl de verkiezing had geianetioneerd, daar het aan allen bewust >B was, dat die Burger Plaatsvervanger was , eu des nietrestcn ru ftaande hunne ftem op hem hadden uirgebragt: dat het dus" >H hunne wil was geweest, welke als een wettig D;ciect moest H worden geëerbiedigd. Onderfcheiden Leden vragen te gelyk het woord. 'Er ontftaat eenige verwarring in de Vergadering De Prefident zegt, dat hy in deze zaak , naa het opmaa- 1 ken van het ferutin, niet anders doen kan , dan den Burger '1 Jacobus Kantelaar te proclameeren, als wel eu wettigverkoo ren Prefident, en bevestigt dezen voordragt metdeu Prcfidiaalen '1 Hamerllag.

Hier tegens verzetten zich onderfcheiden Leden. Aanink, Nuhout van der Feen, Fesk ,Hubert, Nolet, Gevers van Altena, Schermer cn andere verklaaren deze conelufie als 1 jnwettig, en viaagen alle het woord.

De Prefident vermaant de Vergadering tot orde, en repeteert 1 ïogmaals het Decreet. De voorgenoemde en meer andere Leden verzetten zich f

hiei 1

Sluiten