is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23+ )

voorgcfclireeven. En deze meer byzondere in-entie der Nat. Vergadering kwnm my V'ior z > klaar, Zo ferictn by die Exhortatoire M-fi-'e gemanifesteerd te zyn, dit ik niet durfde deuken, dat 'cr één éinig tnsnsch aan twyffelen mocht, die flechts lezen kon dë woorden, waarmade zy hare Misüve eindigde en van dezen inhoud was: „ dit vervrachten, dit „ beteeren wy van Ulicden, dit eisfehen wy van alle Friefen, in „ den naam des Vaderlands , het welk wy uit zynea tegen „ woordigeo nood niet anders kunnen redden, dan onder„ fchra&ïi door dc eendrachtige pogingen van al, wat braaf „ is in den Lande". — Immers diar uit blykt, zo ik meen, ren duidelykften, dat de gemanifesteerde intentie der Huk» nalc Vergadering deze was, dat de Friesfehc zich noemende Reprefentanten zouden medewerken tot herftel en tot aankweking der harmonie in dat Gewest, niet in fchyn, ot met woorden, maar met daaden, niet ten halven, maar gehecllyk, cn wel door het aanwenden yan die milicien, welke aan hunby de Ksliortatoire Misüve zo onderfcheiden en punctucclyk we den aanbevoo'.en.

Ja wie'is 'cr, die daar aan twyffelen kan , daur de Nationaaie Vergalering deze bate gemanifesteerde intentie niet alleen'zegt tc zyn bare vurige weasch, hare eruftig-e begeerte, hare verwachting en eisch in den naam van hct Vaderland; maar daar tc boven nog aandringt met deze urgente reien, dat het voor 'naar onmogelyk is, om anderzints dat Valer- ■ land tc redden ï

Zy tog begeert dit alles vr.n de Hoogst Geconilitueerda jMachtin Friesland; zy eise.'it dit vau alle Friefchcu in den naam van het Vaderland het welk zy (ziet de eigen woaricn der Exhortatoire Misfive) uit zynen tegenwoordigen nood • niet anders" kan redden, dan onderfchraagd door deeendrach tig'e p.npngcn van al wat braaf is in den Lande. — En dit was, cn is nog geene loutere chimère, geen harfeuLhim, geen ydele woordenklank znnder zin, mair fteunt op dien onwrikbaren groni, dat (gelyk de Misfive zegt) het nietkan nalaten, of de beroeringen in Friesland m ictcn eenen na leligen invioed hebben op het Nationaal crediet, waar van, «aar'Art. 81.. van hct Reglement, de ho-e^fte zorg aan de TJatl inaalfi Verga Icrjag is opgedragen, en welks handhaving een meer dan oger.fehyaelyk gevaar zal blyven lopen, wan neer. die beroeringen blyvende voortduren, zo veele notable Friefche Burgers van hunne huizen, huisgezinnen en kostwinningen beroofd, cn van bunnen vaderlyken grond a's verbannen blyven. en, dus voortgaande, misfehien wel dra door meerderen daan gevolgd te worden, die van tyd tot ■ tyd die Provincie zullen ontwykcn.

Ja, wie kan feraje ik nog eens) aan die gamanifesteerde intentie der Nationale Vergadering, aan die hare ernftige he geerte , aanharen bepaalden wil ten dien opzicht twyffelen, daar hct uit de Exhcnacoirc Misfive blykbaar is, dat zy zelve (immers die Leden, welken dc Meerderheid ui: naakten, en óp vvièr wil het arresteeren van die Misfive is gedecreteerd) de uitgeweken Friefen hield voor Patriotten, ben voor de zodanigen erkenden?

Immers (om nu niet aanredringen daarop, dat die Nationale Vergadering by haar Exhortatoire Misfive aanfehryft, „ dat „ dan ook alle de uitgeweken Friefen , die Gylieden yoorzeter „ ais Patriotten_heb-' gekend en geacht, vry cn onbelemmerd rot hunne huizen enz. mogen te rug keeren") hield de Nationale Vcrgader'ng hen niet voor Patriotten; hoe kon zy hen dan tellen onder die Braven, door welkereendrachtige pogingen zy moge onderfchraagd worden, om het Vaderland ts redden? hoe kon *y hen dan befciiouwcc als dezulken,

van wien zy zïcfrvérzck v l hield, dat zy als .1f(nn:n van Eer, 1 door geenen wrevt] bszlêll over het gebeurde, gceae aaiilci- ,j ding zouden geven tot nieuwe onfcemghcJcn? Dit tug is bet Ciracfer niet van Anti-Patriotten, wier harten meest al zyn q fch.rltamtrs van wrevel, «vier monden zelden anders, dan moord i cn vervolging b'azen. ■*?

Dit nu hy my vast llaanie ds gemanifesteerde intentie dét \ Nationaals Vergaderinir te zynuirgcdruitt by haare cxhonauiirt,! Misfive v.m 13 April, cn a;,l weik: zy vat de Hoogst ü«(è..i jlicjcerde Macht in Pritsletn: verer.ehiese ca begeerde, e» vim\ alle Friesfen eisehte dat voldaan zoude worden , vermeende! ik, ovcreenkomihg u.v Decreet van 27 AugustusUatstledcn.il te moeten onderzoeken.-

B. Of en in hoe verre daar aan voldaan was , door dc afgé; j treden ziea noemende Reprefentanten va ï Friesland, by der- J zetver finaal befluit, genomen daags voor hunnen afocdfll het Beftuur, cn vervat in hunne Publicatie via £3 Juny XfWkA Kn , na ecu naauwkeurig examen van bet een ei ander,JH| fioot is , en fehroome met als Lid dezer Vergaderin r," viüdbI myn advys uittcbrengen , „ dat "cr dmr die van F.ieskdf* m geenzins aan de ge-ninifesteerie intentie dezer lYmlvnttWË m Vergadering, blykende uit derzelver ex'tortalolre Misfive yiw\ „ 13 April 1795 vollaan is."

Deze nsgative is, naar myn ."tizien, «wrikbaar gevestijM ■op deze twee prelmptoire gronden :

W. Dit zy niet alle gefchittèn over het al of niet daaifhlktfj eener Nationaale Vergadering hebben in vergetelheid tv-'Ketd'il noch alle die politieke dispoütien'en ju.iiciecle prncelurSM over die zake, of'ten gevolge daar van in Ftie.sla..d g«j| men nf begonnen, ingetrokken of vernietig 1, noch uoA ilTel de uitge.vekeueu Friefen vry en onbelemmerd tui lnijhi| Huizen, huisgezinnen en voorige kostwiuniirgen heijbsu Ui.j ten terug keeren.

3 Dat zy aan diegenen van hun, welken zy laten tÓrlM komen , voorfehryven vernederende vén>r\v.isrdc<\

Dit tog door deze handelwyze geenzins voldaan i. aan.dê; gemanifesteerde intentie der Nationale Vergadering, heefcJM na geen betoog nodig, als men flechts vergelykf den littjjf der exhortatoire Misfive van 13 April, niet den'inhoud'™ publicatie der Friefen van 23 Juny 1796, eu zulks met'rtjj tot beide die gronden. Immers

a. Wat aangaat den eerjlen dier gronden : By de esho; tatg^ Misfive verklaart de Nationale Veigaderirg-van de II lOgjtj Geconftitueerde Macht in F.iesland te ver-vachten cr. b r<rejLl cn van alle de Friefen te eisfciien» „- dat alle de gel'chffll „ der vergetelheid tocgewyd; dat alle de pütttieke cf..oiitjau m of jidicieele procedures, in Friesland g:i;om-n óf n.gssj m nen, worden ingetrokken of vernietigd; dat al ie de uitgej „ weken Friefen vry en enbelemmerd „tciua keren; da: lanpl „ dien weg de rust bevestigd, de ge! roken harmonieMj n HelJ , immers bevorderd cn aangekweekt worden, en-dw w zy dus in Haat gefteld worde, om, ondcifchraah-d doo%w w eendrachtige pogingen van al wat in d.n Lande . raaf is,i „ het Vaderland uit deszclfs tegenvinordigen nood te reddejül Maar hoe gedragen zicil nu hier omirend de al^ctj-efpl Reprefentanten van Friesland? gantsc'i coptrair. cn daaj-'tégitid aanlopende; want iu plaats van op die wyze de rustxai hati roinie te bevorderen cn aantekweeken, in piaais van a!le:1*| gelchillen in vergetelheid te ftellen; in plaats van die dispost fitten en procedures in te trekken of te vernietigen; iu pl«M van alle die ui geweken Friefen te laten terugkeeren, Zda^bj den de vorige, en nu afgetreden zich noemende Rcj refè -'.an