Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C f4» )

Vere voorwaarden , weike, zo niet alle, althans merendeels, j by eeneindachtige, cn mipartydige ovcrwegmge, zeer ver- | «rde*cnd moeten voorkomen.

De eerfte voorwaarde is deze Dat * ^ hunne teruekomst, zullen gerekend worden, opcnlyk en Xhti' verklaard tc hebben. — Dal zy nimmer, niet opzet,

.^rw oogmerk, hebben ingeftemd, cn medegewerkt 'rot "w^foluü^ VuWica^en handelingen , welker.het m^K^t* Vryheidminnende Burgers, hebben i«nde elemaakt, en die ftrekten ter vervolginge van waai+ge

VDrrTlfeesrkoomt hier duidclyk voor, als de ftofe en de inhoud van die openlyke en plechtige Verklaringen, welke

*Y^&^&^m\ en medewerkt

t,1f,bben ot die Refolutien, Publicatien cn Handelingen

vooreerst moeten belyden het misnoegend» Vrytód minnende Burgers te nebheu gaande gemaakt lk la.it ffiSi pS de waarde ot o»wa«,dc van die RcioLtien - Maar is het niet mogelyk, |« zelfs waarfchynlyk , >t7b\ de verdeeldheid , niet ftegt, van ArUtocraatcn en S&uieSeb mm tusfehen dc Patriotten.) een ISSSFV»&nnjnde Burgeren, die zelfde Rallen , Snb icatien -en Handelingen, in ftilte , metgenoegen goedkeur * ove welke cen ander gedeelte een luidruchtig ougenoe oondc? Hoe zouden dan de uitgewekene Friezen zon■gZ fflS bepaling kor.nen verklaren, dat hunne Rjfi , ,i„ Publicatien en Handelingen, hct misnoegen der Vrybndnihmende Zgers hebben gaande gemaaktV Zou zuiks ll nnca ftrvden tegen hunne eigene overtuiging ? Zo zodanige onbepaalde verklaiingcn niet cis ony;aaraelu,g worder t!f, ,Lj van die Vryheidminnende Burgeren, welke te vo^n ceXnmig met "hun dachten over de belangen var iSnd? - Is het niet mogelyk, is hct met waarfehynlyk ^r a lc of zor..riige der uitgewekenen, met alleen te voren, S S hunne bedoelde Refolutien, Publicatien cr f&ffifl ter goeder trouw, befebouwen als in die ommuSS meest Jefilrkt en, gevolglyk, het oiigenoege. van een gedeelte deV Volks, daar uit ontdaan, als oueily, fceoordeelen ? Hoe konnen zy dan, met cen goed geweten tegen hunne eigene overtu.ging, than <tar oneenceeen verklaren biliyk te zyn? * De'ondervinding van alle. tyden , (dus fpreken te rech onze kundiac Rapporteurs,) heeft meermalen overtuigen " S da?'cr, ginds en elders, ontevredenberd en m. » |S% on.fman, over de beste Refolutien, en wclmi " "endfte Publicatien , onder de meerderheid, of onder ee » l rot rcdcelte des Volks , dat misle.d wierd door kwaa. " S , opgcrokkend door listige eigenbelangzoekers " r\ aangevunrd door onrustige en nimmer te vredene hec " -oofden: terwyl de wyzen cn bedaarden minder in getal * doch m cr in doorzigt en km:de, door de fchrecuwen, 3 Cgte ovciftenid, of, door dreigend jcwcM verblui die zelfde Refolutien en Publicatien goedkeurden, en 1 " misnoegen door de zcgevieieude menigte biliyk genocm _ ?eer onbilhk noemden."

? Zy moeten hier verklaren , ingeftemd en medegewe. hebben tot Refolutien, Publicatien cn Handelingen, we. zy, ten anderen moeten bclyden, dat ftrekten ter ren.lg, yan waardige Vaderlanders. - Maar is bet met mogelyk, onder die Len, die zich als waardige Vaderlanders by e min doorziende en ligt misleide menigte, voordeden z, inigc onwaardig* intiiguantcn,en onrustige heethoofden

ook vreemde gelukzoekers bevonden wierden , die , weina ; i te verliezen hebbende, in troebel water zogten tc visRhen? e is hct niet mogelyk dat zommige, anderzms w"*rdige Vader. 11 landers zich, in een of ander opzicht, door onkunde , miSf I leiding, of verkeerde drift, ongeoorloofde cn ftrafbaarc mis. •, daden kunnen veroorloofd hebben? Is het niet mogelyk, dat 11 alle, of zommige uitgewekene Friefen, dezelve te voren,,?» noch, ter goeder trouw, als zodanig befchouwen? Hoe koa- ( ncn zy dan hunne voorgaande Refolutien , Publicatien« Handelingen belyden , dat ftrekten ter yervoiginge, dat^M onrechtmatige vervolging van waardige Vaderlanders. — 1*1 zodanig een belydenis niet zcdelyk onmogelyk voor cen c«. 1 lvk man, waarlyk on terend en diep vernederend? i

Het is waar, 'er wordt gevorderd, te verklaren, dat aj m nimmer met opzet, cn een kwaad oogmerk, heben iii6ei.crtid, ii en medegewerkt tut die Refolutien. ~ En dit benelst, ïia* u,

- het oordeel van de meerderheid der Coromsiie, rnets dit u . onbeftaanbaar zou konnen worden geoordeeld met de ëett|»

- nifesteerde intentie der Nationaale Vcrgaienng. . II , Niemand voorzeker (zegt men) zal ooit aarzelen, inSB 1 Èljemecu volmondig te belyden. nimmer tot iets te hebaeï » 1 " medegewerkt, met een kwaad oogmerk , en wie toen zott Ut

l zich niet in zyne ziel febamen , ftaande te houden, ooit » " dc hand geleend te hebben tot het nemen cn nireftecrea. | " van Refolutien cn rublicatien , die ftrekter. ter vervorm j,

- 4, van waardige Vaderlanders ?" Blaiz. 6. D ich hier op zy het my geoorloofd, aantemerken : .fiim Vooreerst, dat jedst dit laatjle gevorderd wordt te belydeM

s cn ftaande te houden, dat men gedaan heeft; want alt mvjÊÊt u iuistmedede ffe/enden inhoud uit van die belydenis, ui da» n in beftaat juist hct vernederende, even zo wel, als m het bj e belyden vau hct biliyk ongcroegen des Volks, het weik mtf U n erkent iets vernederends in zich te behelzen. :, Ten anderen, offchoon het, op zich zeil, geenzms verrfr y , derend zy, cn niemand poit aarzelen zrd, volmondig te bel^M n den, nimmer rot iets te hebben medegewerkt met een kv>*# | i- oozmerk; zo is echter iets vernederend, in deze verklaring? 1 •n Kel*zcn, v""r zo verre dezelve hier getnzins voorkomt» 'ik eene blo c, ongevergde, en vrywillige betuiging-, maar eene I i, openlyke, plechtige en verfchuldigde belydenis, hocdamge » U as Richter voruert van een verdacht perfoon, betiv-Cik a!tvaJM misdadigs , of althans een vermoeden van een kwar:d ",JSral# (f ht vooronderftelt. — gerekend te worden zeik ene verkumtp, ad gedaan te hebben, is voor cen man, die zyne eer n.ver^wi i'. dan het leven, eene zoort van vemederhg. Hoe zeer BK ^ ie- moge fchyncn , dat hy daar doer van kwa^d vermoeden fl-j, en zuiverd worde. ..Jfcfl id- De tweede voorwaarde is; dat zy zullen gereker.d ;'0"« 1 s , openlyk en plechtig, by hunne terugkomt, verklaard te au-i, et- ben, dat zy zich lustig zullen gedragen, en, als iSlai.iun ») le, eer, door geen wrevel over het gebeurde bezield, niri.,r tam ide aanleiiinge tot niewe onenig/neen zullen geren. — iJ .k ajgt ft, voorwaarde behelst, naarhet oordeel van de.mecrdorneidi»^ hct Commisfie, niet dat onbeftaanbaar zoude konmn worden zc-tt ad, oordceld met de gemanifesteerde intentie der Nationaale yetj, gadering — - welk een Man van eer (zeggen zy) zal c*i > trkt 1 ondernemen, alleen ter voldoening van ten Roester** :lke ^ wrevel, aanleiding te geven tot nieuwe encemghedea?»

'dat ^'baii ook hier geldt het zelfde antwoord.Offchoon«fc| eene Man van eer, met een gecd geweten, zouamg eene ver»JH :om. ring, op zich zelve, kan fflcggen zonder cemgc vtrnedemi , of voor zo verre by zulks doet, uit zich zelve, als eene bit»

Sluiten