is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 453 )

deeze Vergadering worJe geauthorif-erd, om vifie en copie ste neemen van aile de ftujjtk.cn, b -ekt-i en papieren,' tot de Adminiftratie behoorende , en die hem in het onderzoek kunnen diénen , om lat. ik niet weet ;*»f bet verbod tot deeze vifie aan het Offi rieF.scaal, by hei Departement re HarIiugen gedaan, by *s Committés Refolutie van den 18 Aug. 1. L van eene algemeene applicatie is.

Bezier antwoordt, aat het onderzoek gedaan is.

Van Bevma zegt hierop, .dat dit lichts een paliticq onderzrek geweest is, terwyl het een Juridi'cq behoorde te zyn

Vreede zegt : ik heb met genoegen het fehoon en wel uitgewerkt Rapport, zo even gedaan, aangehoord— en ik inC'ineer zeer te gelooven, dat dea grond der befcnu! jigiiigen vervallen is. Immers op verfcheidene pointen komen my de voorgedragene ophelderingen voldoende voor —danop nadere zyn ze my echter voorgekomen zoo klaar niet te zyn-, en cen nader ond-rzoek te vereifehen — daarenb >ve:i word by de conelufie vau het Rappart de approbatie deezer Vergadering verzogt, en deeze kan nog beboort, myns oordeels, niet gegeeven te worden, dan na een volledig onderzoek der zaak. Ik aj puyeer dus zeer het voorgeftelde van den Burger Reprefentant Evers , cn concludeere derhalven , dat dit Rapport mag worden gedrukt, en een dag bepaald tot afdoening,

Van Castrop verzoekt, dat dan ook de daarby behoorende ftukken moogen worden gedrukt.

De Prefidenr ftelt voor, om hct Rapport te doen drukken, ên op heden en veertien dagen aan de orde van den dag te ftellen: — conform geconcludeerd. .

De la Court Rapporteert:

Namens de perfoneele Commisfie in wier handen gefteld is het voorftel door dien Burger gedaan, betreklyk dë vrye uitvoer der Asfche.

Mede beflooten te doen drukken, en aan de orde van den dag te ftellen op heden veertien dagen.

Hierna wordt de Vergadering- veranderd in een Gnmmirté Generaal, en gelcheideiï tot ixorgeu ochtend ten elf uuren. .

Zitting van Diagsdag den 25 October 17)6.

Voorzitter: Be a nardus Blok.

Ten half twaalf uuren wordt de Vergadering geopend. , De Notulen worden gelezen en goedgekeurd.

De Prefident zegt:

Ik moet, Burgers Reprefentanten! deeze,Vergadering openen, met U cen onaangenaam b.richt, zoo even ingekomen, mede te declen, dat de Vice Admiraal Adriaan Braak, commandeerende 's Lands Esquader in'de West Indifn , na eene korce ziekte , aan Boord van 's Lands Schip van Oorlog de Piet Hein, op den 12 Augustus is ovcrleeden. .Het Vaderland, Burgers Reprefentanten! verliest in d;'en Admiraal eenen van Haare uitmuntendfte Verdeedigeis — eene getrouwe aankleever v 11 die party, welke altoos door haare daaden, geveftigd op de gronden van regtvaardigheid en bil¬

lykheid, heeft getoond, dc balangens van bet Vaderland belangeloos te willen behartigen — eenen Officier, welke mee zyne dappere Cameraaaden Je eer van dé H -lla idfche Vlag op DOïgetsbank gehandhaafc en de rroifehe Engelsennan heeft genoodzaakt te moeten afwyken — eene Mei, die 111 de Jaaren 17SÖ en 1787 bewyz.-n heefc gegeven, liever aif-s veil te hebben, dan in zynen plicht om-ren d het Vaderland na- laatig te zyn, en ui: diei hoofde, aan d-in dienst vau hetzelvezich welm.ncnd ter verdediging heeft aangeboden en os/eri.' gejaeveii.

ILt gevolg van zyne eerlyke beginfelen, cn van zyne ver. knochtneü aan het Vaderland, newerkte hem de haat van den Stadhouder, en hy wierd hy de omwending van zafcijÉu iri 1787. uic' zyn Vaderland voor den ty.1 van 10 jaaren gebannen ; zich naarJTrankryk met zyn : Lotgenooten begevende, , heeft hy aldaar de achting van a'le die geenen, welke op verdienden weten prys te ftellen, aanhoudend genomen, en in zyn Vaderland blymoedig en dankbaar te rug gekeerd, wierd hy to: Vice Admiraal benoemd, cn virtrok in het' voorjaar als Commandant en C'.efvan's Lands Esquader met' het Schip van O ulog, de Piet tleyn , n::ar de West - Indien.

Ter plaatfe zyner beitemmiiig aangekomen , heeft hy<< zich van den hem opgedragcuen last getrouw gek-veeten, en het Vaderland kon zich verzeekerd hebben, dat hy onze Bezittingen in de Ww Indien tegen alle vyaadcly» ke aanvallen manmoedig verdeedigd en dus aan Uiiedcr' verwachting, en die van de gautfche Natie ten volle zoude ^hebben beantwoord.

0 Df-u: wy ailen , Burgers Reprefentanten 1 de dienften, door den Admiraal Braak aan het Vaderland beweezen, moeien'

1 erkennen , en mee alle braaven tn den Lande het verlies aan dien uitmuntenden Officier en kuudigen Bevelhebber betreuren, zoo ftel ik voor, dat de Vergadering by Decreet gelieve te verklaren, dat de Vice Admiraal diriaan Braak, zich by liet Vaderland wel verdiend heeft gemaakt, en dat Extradi: • van deeze Vcrklaaring aan desz lfs hoogbejaarde Moeder, de Weduwe Braak, woonagtig te Alkmaar tot eene beftemlige gedachtenis en blyk van de achting deezer Vergadering . voor den overleedcne worde toegezonden.

En wordt conform gedecreteerd. ■

Hierna worden gelezen en in deliberatie gebragt' de volgende Misfives en Adresfen :

Een Adres der Regen-en van Ameland , zich hétla-i.' gende over eene Meiure, door het Committé der Marine • genoomen , met betrekking tot de aanltelling van een Ontfanger der Convoyen aldaat : — aan het Commiité der. Marine.

Een Request van IV. Kan, inhrererenöe zyn voorig verzoek, om met een Post te worden beguniirgd : — in:. handen dcr Commisiie tot de Ambten.

Een Request van J.: van liuchenröder, om de door hem yervaaidigde Kaan dcr West-Indien te mogen doen graveeren, en uitgeeven : ;— geaccordeerd.

Een Request van denzelven, veizoeitcnde betaling van •■ agterffalhg p-nfioen , en emi den rang van Coiouel ;.-et penfioen van ƒ 1000: —■ gefteld in handen eener voorige reeds benocir.de peifoneeie Commiiii-A

. .Hct Extract uit de Buitenlandfche Depêches:

beflooten tc doen di ukken .en aan tic L.den te drstribueren.-

Lil 3;, ge,