Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 520 )

Art. 7. Zoo zullen ook alle de Leden dcr gewapende Burgermagt, die zig, geduurende het oproer wcderltrevig gedragen, tegen de bevelen van hunne Superieuren, ofte zig daar tegens feitcljk oppofceren, de oproerigen door gebaarden, woorden, ofte daaden aanmoedisen , ofie dat meer is, tot dezelve omlopen, op ftaande voet in arrest genomen , in hegtenis gebragt, en aan den gewooncn Regter overgegecven worden , die tegens dezelve naar bevind van zaaken , als medepligtigen van 't oproer zal procedeeren.

[Het ycryel^hier

Beknopt Extract van de Zitting van Vrydag, den 4 November 1796.

De berigren uit Frankryk zeggen :

Dat het Decreet, omtrend het verbod van Engelfche goe. dereu, by den Raad van 500, byna met eenparigheid vau ftemmen was gedecreteerd.

Dat ty de flag by Nieuwied, dc Kcizerlykcn ruim 4000, man hadden veriooren.

Dat 'er in Mmrua eene zware ziekte hecrschte, uit welke oorzaak men vertrouwde, dat de Vesn'uz het niet lang meer zoude houden, maar eerlang aan de Franfehe overgaan.

Eene Misfive van de Commisfie van Conititutie, voorflaande het emanet-rn eener Publicatie tegen het nadrukken van het Plan van Conftitutie: — aan eene perf meele Commisfie.

Eene Misfive van bet Provinciaal Beduur van Holland, zynde antidotacl op het Request van de Municipaiiteit van Leerdam: — aan dc daar toe bmoemde Commisfie.

Een Dank-Adres van G. Moreau, voor de aan hem verleende abolitie: — aangenomen voor Notificatie.

Een Rcques: van G. J. van Dusfeldorp, om gratificatie: — aan de gewoone Commisfh'.

Een Request van F. Beltgens., tot uitvoer van Specie: — aan dc Marine.

Eene Memorie van J. Hemmir.ga, vooiflaande om te decrereeren, dat op alle.'sLands Schepen, Arte-naaien , Maga» zynen, en verder op en by 's Lands p'ublicquc Gebouwen, Molens etc. bekwaame afleiders zullen worden geplaatst: -— aan de Con: nittés der Marine en vau hct Bondgenaocfchap te Lande.

Eene Memorie van P. Pypers, appuyeerende de Memorie van C. Koz^man, tor her oprechten van een Monument voor den verdienfteiyken Johan van Olohniïarneveld , dogde Stad Amersfoort daartoe voorflaande : —- aan de daar toe benoemde Commisfie.

Eene Misfive van het Commitré van de Marine , inzen^ dende het rapport van deszelfs Commisfarisfen te Vlislingen : — aan cene perfoneele Commisfie.

Eene Misfive van bet zelfde Committé, totint'tkking van het D-Ciecc van 14 Gember, waar by aan ll'illiam Steil vyheid is gegeven tot ti.-.nöto doorvoeren van 2 Baaien Wolle Manufactuuren: — aan eene perfoneele Commisfie.

Het Committé der Marine brengt onderfcheiden Rappor?

ten uit.

De orde van den dag.

De Commisfie tot de Ambten, produceert eenige Nomina, tien : —. aan de orde op heden en drie weeken.

Het Rapport, tot uitvoer van oud yzer naar Dantzich , op gisteren in advys gehouden, wordt conform gedecreteerd.

Voords wordt in deliberatie gebragt het Rapport van Stoffenberg c. f. op het Request van H. Sluiter; en met eenige veranderingen geconcludeerd.

Blok rapporteert, op het voorftel van Lespinasfe, tot den vfyen uitvoer van Zeildoek, ter aanmoediging van die Fa. bricquen: dat die Commisfie van oordeel is, dat de uitvoer, behalven naar de bekende plaatfen, ook naar Zweeden en Denemarken zou kunnen worden toegeftaan : — in advys tot Woensdag.

Lespinasfe produceert eene Concept-Publicatie, omtrend den uitvoer van Goud en Zilver, op het voorftel vaa van Hoorn gedecreteerd : — dezelve wordt conform geconcludeerd.

Hier na wordt de Vergadering in een Committé generaal geconverteerd, en gefcheiden tot Maandag ochtend ten elf uuren.

*/ DEEZE WEEK kan nog wor.den ingetekend op de ALGEMEENE GESCHIEDENIS der. GEHEELE WAE. KULT), zedert derzeher Schepping TOT OP DEN TEGENWOORD'GEN' TYD (T795). en waarin de Autheur zig inzonderheid heeft tocgeLgd op de REPUBLIEKEN. — Met KONSTPLAATEN Breeder volgens BERIGT alom te bekomen. — De Boekverkoopers worden verzogt de Naamen, bene. vens de Ojtaliteit en IFoo.iplaets, ten fpoedigften op te geeven, of by den Drukker V. van der. PLAATS ie Hardingen. of te Amfterdam by G. WARNAR S óf P. E BRIcT. En zullen aan dc Intekenaars, de begunltif;ers dezer ondcruecmiu-', de TWEE laatfte Deele.t worden afgeleverd Gratis.

,, By j. Ar.lart, Boekverkooper te Amfterdam, 19 van „ de Pers gekomen cn alom verzon ien: ll'ysgeerigOnderzoek „ over NEERLANDS OPKOMST, daar op gevo.gd verval, ,, cn de nog overgeblevene miJdelen van herftel door C. Zil' ,, lezen, Lid van dc Hollandfcbe Maaifchappy dcr Wee, „ tenfehapptn , in gr. 8vo. Een Werft, waarin worden „ aaugeweezen de wiare Grondbeginzelen voor een een en ,, onverdeelde Conftitutie, met een Plan van algemeene be. ,, lasting, genoegzaam voor de behoef e van den Staat, en ,, evenredig naar de- mecidere of mindere vermogens der Gel „ westen cn Ingezetenen van dien. Wordende verder uit„ voeflyke middelen opgegeven tot herftel van Landbouw, „ Koophandel, Fabrieken en Induftrie; als mede hecdaanig ,, volgens vaste Grondbeginzelen , het vervallen Nationaal „ Credit, ten minfte fehade van den Lande;, en deszelfs lu,, gezeteneu zou konnen worden herfteld."'

Dit DAGVERHAAL der Handelingen van de NATIONAALE VERGADERING, reprefenteerende het Polk van Keder'aetd is daagelyks, Zondags idtaczondvrd, te bckomea in de Kaage by Ssvart en Comp. en J. van Cleef, ou verders by alle I Boekverkoopers of Postmeesters van Plaatzcn, alwaar dit Blad nog niet word uitgegecven, eu zulks verlangen te doen I moetende zy zich ten dien einde adr-esileren aan Swart en Comp., ter Drukkerye van van Schelle ca Comp. in de Haa'e. '

Ter Drukkerye van VAN SCHELLE & COMP. in de HAAGE.

Sluiten