Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

C 522 )

met 'al zya hart voor altyJ wenschUe toe te heiligen; itmr, 1 dat hy met te min uwer wyshei i totj'Jichc, tivve genade lo )fc, 1 zyne misdaad, fehoon vergeven, nogmaals erkent en betreurt, : anderen en zich zeiven ter waarfeiuwmg wensciit ie (trekken , tegen hct zo gcvaarlyic misbruik van losbandige vreugd , en onbezonnen drinken, cn eindelyk, dat hy ten uwenaaanoren ' de heilige gelofte doet, om, in welken ftand ook, de Voor. zienigheid hem zyne dagen moge doen flyten, de hem ppgc legde plichten getrouw te blyven, zich dooreen goed gedrag, des levens, dat gy hem weder h:br gegeven , waardig te maken , en boven al het Vaderland cn de Vryheid lief te hebben.

Redenen, waarommc dc Suppliant zich keert, tot deeze Vergaderingen de blyde hoop, dat hoogst dezelve zich deszelfs plichtmatige dankbetuiging en ernitige gelofte zal gelieven te laten welgevallen.

't Welk doende enz.

Aangenoomen voor Notificatie.

Een Request van G. J. van Du/Jcldorp, orh gratificatie: — in handen der pejfdiieeip Commisfie.

Eene Declaratie van den Conchcrge t'ïïncke: — aan het Commune tc Linde eu de Geuetaateits Rckenka nier, ten fine van examinatie en liquidatie.

Een Requesr ven Frede/i.': Bclte es en Comp., ter uitvoering van /'26000 : —ƒ15000: — en / fcooo in Specie voor Graanen.

Ntlet merkt op, dat de uittevoerenr quantiteit Graanen niet evenredig is met de gevraagde fomme, en dus voorftelt, om dit Request aan de Marine te renvoyeeren : — conform geconcludeerd.

Een Memorie van J. Hemrn'inga , van den volgenden inhoud:

Aan de Natiora.iie Vergadeiing, Reprefer.teerer.de her Volle van Neder-

Dat het zelvsbeheud eene dr-rgroo'-tr dryfvcêren van 's menfehen handelingen pleeg uit te maaken, is eene waarheid, ruim zo oud als de ondeifc'r.eiden Terpen, Dyken en Zee. weeringen , waar door onze Voorvaderen zulke dooi ftaande blyken van hunne werkzaamheden hebben aan den dag ge legd.

Gelyk door middel dier menfchelyke ge-vrogten , de .Natuur in deszelfs verfchriKkclyke uitwerkzelen beteugeld, aan het groo'fta gedeelte van dit Gemepiicbcal eene uicge ftrektheid Lands is verzekerd geworden», zonder weike voorzorg, liet nieercngedeelte van dit, weleer zo bloeiende. Ge jnèenebest, nnj onder het zwalpend nat zoude zyn bedolven gebleeven, zyu alle waarheden, weike zo weinig betoog nodig hebben, ais dezelve ten bewys veiftrekken, datonze, hoe ook doot Dwaalingen Bygcloov verl-ysterdc, Vooiouderen, zich niet ontzagen , om, door dit middel, den woedenden Oceaan in deszelvs ysfclykheden perk en paaien te ftellen; en ook even bier door den grond hebben gelegd tot het heil en den vooifpoed van zo veele opkomende gedachten.

*)at derztl-.er Nayver, in iaatcre dagen , de Schroef van den Griekfchcn Aichimedes , wist te verbinden met eene dier werktuigen, welke het eerst aan de Zaan deszei' s oanweezen ontvingen, cn .zonder het gebruik van welke.Wind en WatermoicBs, zoo vcclc ouzer laage, en onder het waterpas der

Z-'c gelegene, vlaktens , nimn.r tot dim trap van bloey e» welvaaren Zo lden zyii gcreezèn , eis waar toe vcole derzelve zyn opgetrukkei geworden, is mede niet ttodig, óm hier op langer ftil te blyven (taan.

Dat de viifdfnérykc Franselirttïni dat den volgzieken , denbefobaavendeh Engciander -teh mede niet fc.iaamien, o:n de Vergrootglazen vau den Hollandfche Leettxenaotk toe eenen grooteren trap van volmaakthei 1 te brengen , hier van getuige zo wel de Heemelbefpi.-dende Telescoop eau eenen Ilirfehel, als der Franl'ciien Tiielegraaph oier-t-cwofide.de wacreld zal in > de ongen fchitteren.

II ae. weinige vordering in de Ontleed- Heel- Zeevaart en voor deze laaift-e zoo oriontbeerlyke, Hecmelloopitmde,-zonder de zoo nuttige varg.ootendc en verrezende W rktuigen zouden hebt en gemaakt; —zal eeven w.'.nig betoog nodig hebben, als dat dc naame-i. van eenen E*clidet., .eeuen Snellius en die van zo veele groote mannen, der vergecteihe.d zulien' blyven omtrokken.

En , zoude d.u, Bïïrgêrs Reprefentanten!de Nagedachtenis van eenen benjamin FRANKLIN, die den Hemel den llii.xemea den Tyranneu den Scepter ontweldig lel ook niet by alle Volkeren in jjëcgeriing zyu?? — Ja, Burgers Vertegenwoordigers t dcezen grooten Man, door zyne Landge-nootcn bewonderd; door den Franfchen geëerbiedigd; konde ook den nayver «an het Engelsch Miniftcry (hoe warsch ook vau deszelvs Republicainfche grondb-ïginzcien r) derrnate opwekken , dat het zich éenê eer reèkende ;oin van dc Harsfenvruchten dien*s grooten VVysgeer's, dat uitfteeken-d gebruik te maaken, van-■ op alle deszelvs Oirlog-, Oost en Ifest- Ind./cheSclteepeneenen conductor, te plaatze* , waar van de uitvinding aliéüij voor dien grooten verlichter van hct Mcnschdom, fchynt bewaard te zyn gebleeven.

Dan, Burgers Reprefen ramen I alle uitvindingen , alle verbeteringen, wanneer de niet aaufto-ads met Itroomengouds, verzeld gaan , fchyncw niet dan met traage (c'arceden te vor. deren, by het gros eener Natie, die, omtrent zyue waare belangens , wel is waar , door eenige . Menfaiemmnncnde Wysgc-cren , wierde voorgelicht; dan, wier edclftevermogens ook tevens, door een Machiavellistisch beftuur wierden gekluisterd, en tot eene laagte gehouden, gefchikt, om zo wel over de Ziel als over het Lichaam, den meester tc kunnen fpee. len! «— Een Beftuur, dat, onder het mxsque vau Godsdienst, zoude hebben gewaand van den ATep'acl..?geri tc belcedigcn, wanneer het toeliet, dac zyne fchepzelcn even zeer de vernielende Bllxem ais de woedende golven van hunne hoofden tragttcn af te keeren ; daar hec zelve zich durfde veroorloven , om zulke onnuemelyke fchatten aan .Dykeu cn Dammen te koste te leggen! — D.t alles zag,:dit gevoelde de Vriend der M-enschheid! — En z'.vecg ï! — E:i hy, die het durfde waagen , om ook de plaagcn des verwoestenden Donders af te wenden , wi-er-d . ecven zeeker de fpeelbal van het Dweepend bygeloof, als hï* 'die. aan de voortgangen der woedende Kinderpokken, of aap die dcr vernielende Vee - ziekte, eenige hmderpaalen durfde in den' weg leggen. Hoe dikwerf zag niet de beminnaar van zyn Vaderland, geheele Gebouwen, Molens, Vaartuigen , en wat niét al, door het gevreesde Biixcm vuur tcbeift.11 liaan ! of in louter asch verkeeren? — Daar den gewaauucn beminnaar van cene Godheid, die-n hy, om dat hy denzelven niet kende, met den naam. van Wreekcr, zo niec erger,btftempclde ! ■ (zonder te bevroeden dat het' niet alie zondaars waren die onder de Toorcn van Si.lo omkwameii'j en in ftede van den-' zei ven tc fmeeken om de nodige verlichting; ten einde die

en»

Sluiten