Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■onheilen in het toekomende, door gepaste middelen, voor te

k°D»a* Burrcrs Reprefentanten 1 ook die ryd vak , zo ryk in voortbrengzelen van wysheid en gezond verftand; zo overvlocdir in de verbeetering van alle fehadelyUe rrisermken, zal éoli i gelyk ik vastelyk vertrouwe, neeeens de vorming var. het opgroeiend Gepast , tevens de Baarmoeder zyn van alte zulke hei aanbrengen'e inrichtingen, als welke met weinige kosten , cn tot cen onberekenbaar geluk voor het menjch; dom in hét algemeen en voor dat van het Bataaffche Volk in het byzonder,tv-an die uitwerkzelen zyn, dat clkeh beminnaar van zyn Vaderland,; ook in deezen, uwe béfWlten zal goedkeu,en en Eerbiedigen.

LfTQó deezen grond, en in dit vertrouwen wende ik my A uwe Vergadering; en verzoeke dezelve uit naam der £ u-d-nde Menschcid, en ter beveiliging van s Lands Navalc Z Magt en andere publicque 's Lands gebouwent, — dat het " detizelwn moge behaagd, om, zo dra mogelyk, tc De-

* "CDat,Xmèt den meesten Jpoed , op alle 'sLands Sf"?";> •J \fenaalen , Magttzynen en verder op, of by s hands pubheaue l Gebouwen en Mlc/sfelC bekwaame AFLZtDZRS zulten wor

" tiei^mi gy dat aantal uwer Medeburgeren die fehoon trnk het woest gebeld der golven durvende tro.ieeren en alle de vWfetmkkefykheeden ecnes vernielenden Ooi logs , de ffiKtf- te bieden, aan gevaaren onttrekken, tegen welke de fc!ttfzeeman de Syg&lgtt, Oorlogsheld£cne nu delen in handen heeft, en waar tegen moed en krachten nkfs vermoren: - en zeer waatfchynlyk cen aantal geb .uwen, welké^den lande onbeu kenbaare Sommen hebben gekost, b,hV'eu, voor eene dier onheilen, welke als zoo veele khadehkéVitwe-kzelen, eer, anderzinds aanminnige, Natuur, het meSm m.a «1 te zeer hebben geteiftétd! wEn ook doo. ivet neemen van dien zeWden maatregel, zult gyl.e. den lUi.ce-.s Repiefe.uanten,:.an eiken beminnaar zyner me demèi'Rben. aan elk Cezond menfehen verftand dat getioegen vcVf'bicn.c-a, éénmaal (hoe barsfeniebimm.g ook eene repubhcq eau Wy.ce. ren n.oge klinken) d.e tyden zullen aanbreekt, dat elk Redclyk wezen door uw voorbeeld aan gemóe d , niet meer zai aarzelen om zyne edeiite vermogens ft doen .«.wikkelen, uit v.ces van aan Dweep- er. vervol* luc' aan «eiken gy onlangs noch zulke geduchte -lagen heb' toer bracht, ten fpot en"verachting te dienen neen, BuSièprcfónfantcn 1 door zulke en zoortgely.ee beOui.cn, S n eeren neerdal ve.irouweri waardig maaken waar meede het Bataavfche Voik Ulieden zo gulhartig heeft ge

I^SSi neevens zo veele andere uwer Decreten in het gefehiedboek der Men,chheid, en m dat der Eeuwen zal worden op geteekend. ^ ^

Den Haag aen 4 November 1796. Gefield in handen van het Committé te Lande, en in dat der Manne.

Een Adres van Vieter Vypcrs, van den volgenden inhoud'-: ^ Nationaale Vergadering.Reptefentee-

rende he: Volk van Nederland.

BOa.GEa.-S REPREStENTANTENl

Reeds by de zegepraal onzer Vryheid, door het inrukken

der Franfche heirlegers binnen dit gemenebest, bad de ondergetekenete cen ontwerp gi concipice-rd , om der eeuwige n*gedagte»is van den op hct Iloffchavot vermoorden Staadsmartelaar den ftokouden Joiian van Oldenjiaiinsvcld, een getlenkteJoen te doen toel.eiligen binnen de muuren van deszelfs geboorteplaats, de zo zeer gedurende dezen Oorlog gefolterde en verarmde Stad ArieiisreORDr, cn, by wyze vun infehr.y ving, door eenige vermogende cn VadeilanaÜevende Mannen, de nodige onkosten te vinden tot het vervaa-digen van dusdanig een monument.

De by aanhoudendheid werkzame omftandigheden, waar iu de ondergetekende zieh is, cn onmiddelyk na onze Revolutie, tot op den dag van dc daarflelling dcr A'aliot.aale Vergadering, toe ,'heeft bevonden, waren eo-rzaak , Burgers Rcpicfentauten I dat hy het arbeid, n aan dit ontwerp voor cen tyd verpligt is geweesr te abandonneeren, cn hetzelve uit te ftellen, tot dat zieh daar toe cene bekwamer gelegendheid zoude opdoen.

Van dat ogenblik af aan weder in een zeer arbcidzamen post geplaatst zynde, cn daaiby overwegende dc bekrompen ïïnancieele omftandigheden , "die door geheel ons lieve Vaderland zich zo blykbaar doen gewaarworden, vond de ondergetekende zich andermaal genoodzaakt, om hct volbrengen vau dit zyn vconiceoieii tot gelukkiger cn tcrustcr ryden te verfchuiven doch echter nimmer te berusten, dan na voldaan te zullen hebben aan de iufpraak van zyn harte, o;n namentlyk aan de heilige asfche van den waardigen grysaart, zynen Stadgenoot, ecu gedenkteken te helpen ftichten, dat ftrekken zoude tot eeuwigen roem van deszclfs deugd,cn onuicwischlyke fchaude van zyne ontnieuschte moordenaaren.

Nimmer, Burgers Reprefentanten! zoude de ondergetekende zich icr dezer Vergadering over dit onderwerp hebben gcèxilic-eerd, ware hem daar toe de weg niet aangewezen door het in allen opzichte plaufibel Adres van den Burger Carnelis ISozcman op den 27. der Maand October 1. 1. aan dezelve ge exhibcerd , waar in de voornoemde Burger, onder anderen, verzoekt: „ Dat in de Kerk van Berkel, boven zyne, (01. „ denbarr.evelds') grafftede, een monument gefticht worde, „ waarWy, en aan de fnode bloedraden, en aan de herftcUcrs ,, zyner Eer, na cen tydvak vim 12 jaren meer dan andcr„ halve eeuw, gedagt kan worden."

De Ondergetekende zag, niet zonder het Ievendigftegevoel van vreugde, Burgers Reprefentanten! dat het voornoemde Adres zodanig een' invloed op Uwl. Vaderlandlievende denkbeelden bad, dat hct Ul. behaagde het zelve aan cene Perfoneele Commisfie, beftaande uit de Burgers Reprefentanten Vrede, Ilrhn , dc Kemperaar , van Leihorst, Cambier , de Vos van Steenwyk en Evers te doen demandeeren, cn dras durfde hy vryeiyk daar uit befluiten , dat het zelve zal foftccren zulk cen tffft, als waarop geheel Nederland, met het vuurigfta verlangen, reikhalzende ftaroogt.

In dit vertrouwen , Bur;,crs Reprefentanten ! neemt de Ondergetekende de vryheid, orn het voornoemde Adres van den Burger Nozeman, niet alleen tenkragtigftete appuyeeren, maar daarenboven te verzoeken, dat hetzelve door de Nationaale Vergadering moge worde geconfidererrd, als ware het door hem, Ondergetekende, mede ter dcezer Vergadering geexhibeerd.

Dan, Burgers. Reprefentanten I daar de Ondergetekende altoos in he'; denkbeeld heeft geverfcerd, ie.ta.de Geboorte f'rat. zen van groote mannen, meer dan hunne Begtaafplatu&eti, aanfpraak behooren tc hebben, om te partic.pee-.-n iu den roem, wélken zy, door hunne eclatante daaden cn dCagdtfime V»vs . . ver-

Sluiten