Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5*4 )

verrichtingen hebben gemériteerd, gelyk dan ook veele Steden , zelfs in de hooge aloudheid, over den roem wegens hct voortbrengen van deugdzame en doorluchtige mannen onderling twisten , en eikanderen daar over den voorrang rrachten te ontwringen, waar van het oveitollig zoude zyn aan Ul. kundigheid, en bclezendhcid, de veelvuldige voor handen zynde voorbeelden te produceeren; zo verfeert de Ondergetekende, onder verbetering, gevolglyk ook in het denkbeeld, dat, zo de Nationaale Vergadering in hare wysheid mogt befluiten , om, ter ecre van den onthoofden Amersfoortfehe lnlooJing den Burger, fohan yan Oldenbameveld cen gedenkteken teftig'.en, zulks zoude behooren te gefcliieden binnen de muuren van eene Stad, die roem [mag dragen van zulk een' o'nfterflyken Sterveling aan het lieve Vaderland te hebben gefcliovken. ' De Ondergetekende gevoelt zich m dat denk'oeeia ;c ilerkcr bevestigd, door de onzekerheid of Johan yan Oldenbarneveld, wel binnen de heerlykheid van Merkel begraaven zy, welke onzekerheid de Burger Coinelis Nozeman. in dcszelfs Adres ït) duidt-iyk erkent; oorde ende hy, ondergetekende , dat de zekerheid der geboorteplaats vail djjai vennoorden Grysiiait verre , in deezen opzichte, te prcefeïen zy boven de onzekerheid yan deszelfs Begraafplaats, en dUs , Burgers RcprefcrHautei;! neemt de Ondergctci-ende de vi yheid, om aan deze hooge Vergadering, zoo zy telloot aan Oldtubarr.evelds nagedagtenis e.n duurzaam Monument tc (lichten,t p hetnedrigsten tevens aandringens; tc verzoeken, dar zulks gefchieden fnooge binnen dc muuren (zonder bepaling van Tempclmuureii) der ongelukkige Stad Amersfoort.

]a, Burgers Repreferltanten, hct geen den Ondergetekende nog verder aai.fpocrt oui ran deeze hoge Veigadering cen dusdarifg verzoek te do.n, is niet alleen de aiombcroemde ZO blakende Vaderlandliefde dcr meergemelde Stad , welke reeds zedert dtii Jaare f/S^ii zo verre boven die van andeic ftedeh in ons Vaelerl.nd lietft uitgeLlonken ; maar ook, hct geen nog airdiingendcr is, derzelver noodioit.sc fituatie op .den trel.ueg eerst der vyaiidelyke en daarna der Franfche Arméëu , die allen linnen haare muuren hebben moven doorpasfeeren , cn haar gevolglyk hebben dofcn zuchten oud. r .talloozc rampen en elcilden, van all.n welken de Ondergetekende ooggetuigen is geweest; moetende zy. daarenboven ros tegenwoordig den gcesfcl des oorl .es 'meer dan eenige andere Stad verduuren , zo door geftadige inquartiering, waartoe haare Burgery thans nog wcckelyklche Contributie op' rcngt, als door het verval, it, den totaalen ondergang h??rer Fabricqtien , al hct welke voor deeze bedrukte ftad nies aandets dan een ake'ig verfchiet van armoede ten loon fpreidt; daar het fUchteh vaii zuik cen Monument voor haare» \ermoorden inboorling, binnen haare muuren, nfs'fchïcm aanleiding zoude kunnen'gecven om, door het talloos bezoeken vaia, en als het wafe, beevaart gaan by dit hem geheiligde Maufoltim, haare veelvuldige rampen cenigermaate te kunnen leenigen en verminderen.

't Welk doende, en?.

De Prefident Heit voor, om het te fteiien in handen der daar toe beuoemde perfoneele Commisiie.

Blok proponcett, om deze Commisfie te augmerueeren met den Burger van Lielaar, als zynde cen dcr naalsrbe ftaan den van den vcrdierlleiyken Johan van OloenbaïInevelu.

Eenige Leden vermeenen dat zulks onnodig is.

En wordt-conform den Prefident befloten.

Eene Mitfive vin'het Committé der Marine, inzen- :

dende het Rapport der Commisfarófch van dar ■Committé, zich in Zeeland bevindende, inhoudende een ampel nane van her plaats gehad hebbende te Viiffingen, ter gelegenheid van zekeren gedaane aanhaling en het a.daar gedaan aitest dier goederen door de Munieipahteit van Vlifiingen.

De Prefident v.raagr, of dc Vergadering deze ftukken verder wil gelezen hebben ?

Blok zegt:

Ik heb 'er niet tegen, Burger Prefident!. dat hct onderzoek van die zaak, zonder leéture.der ftuk keu »,„ cene perfoneele Commisfie worde opgedragen; dan byaldica hct bewezen is , dat de aangehaalde goederen fcitelyk door B.diluw met 9i< • naars van de Juftitie cn eene Compagnie Burgera naar h.r Stadhuys zyn gebragt geworden , dan kan de Vergadering zich niet dispenfeerenB om zonder verwyl den Baiiluw van Vlisfingcn te gelasten, die goederen ter plaatfe, van waarhy eeze-ive heeft vervoerd, of doen vervoeren, :ii dezelfde fituatie te rug te doen brengen; vermits door zodanig eene Har de!wyze alie de Baibuwon of Municipaliteiten van Steden t'f Plaatfen.- zonder eenigen grond, tot -nadeel van jen Lande, alle uwe hcilz.aamc Decreeten, waarvan de uitvoering aaVi het Commird van de Marine ernstig is aanbevolen, zoude kunnen entravccren. y

Gevers wil, dat de Vergadering in kaare wysheid alles eerst zal wikken en wegen.

De Prefident ftelt voor, om-het te ftellen in handen eener ptrfonee-c >' om misfie, en onverminderd van dien in handen van den Baiiluw van Vlisfingcn , om beii«r

Ploos van An.flsl wil, dar, nlvoorens deeze zaak te (tellen in handen vau eene perfonclc Commisfie, hec berigt van den Baiiluw zal worden gewa .

Van Beyma vermeent-, dat, ingevolge hct 213 Articul vanhet Placaat van 1715, hct Commic.é der i'.larine 2oudc worden gelast, dsn Baiiluw voor zich te ombieden en hem zodanig te corrigeeren, als zy zuilen vermeenen re behooren.

Ten Bergeit is daar en tegen van gevoelen, dat, in aanmerk king genoomen de bekende regul andi et alternn partem, d<ize Misfive om berigt behoorde gefield tc worden in handen yan den Baiiluw en Raaden van Vlisfingcn, en vervolgens ih handen eer.er perfoneele Commisfie.

De Prefident ftelt -voor, deeze Misfive te ftellen in handen, eener peifonee'e Commisfie, met auJiorifa.ie op dezelve, om des wegens het berigt van den -fiaillaw imewinnen en daar van Rapport te dom.

Ten Berge vermeent, dat het eerst in handen van den Baiiluw belioorde gefteld te worden.

Van Lockhorst zegt:

Ik kan niet begrypen, Burgers Reprefentanten 1 waarom men zo vele zwarigheden vind in hec pireadvys va.p den Prefident te volgen, en daar mede den kostelyken tyd fpilr. Ik herinner my op dit oogenblik , dat in een dergeiyk geval dezelfde regel gevolgt is. — Namelyk , zo ik -my niet be. iriege , is voor eenige tyd hier ingekomen een Adres van aezwaren van de Municipaiiteit vau de Willemftad , tegen den Rentmeester Sprangers aldaar. — Dit Adres werd gefield in aanden van eene perfoneele Commisfie, welke Coranai.fie

te-

Sluiten