Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5*7 )

ro. Foor de Tambours.

ien S'bcl, mede aia die der Artilleristen, aan een zwarts Iers Port d'E'-éc , om het lyf te dragen , benevens een 'arte lederen llaudc-li-.r voor de Trom,

11. .De Wapening vau de Officieren der Jagers, zal zyne Een Sabel met een koper Gevest, in een z.varte iedeicn tieede, aaa een zwarte lederen Port d'Epée, om het lyf dragen.

12. Voor de Sergeanten , Corporaals en overige Jagers , een rde gedeelte van ieder Compagnie, een Bus, met net geene ir toe behoord, een Patroontas aan een zwarte lederen ndeüer, een Hartsvanger met een zwarte Scheede "en een er aan het Gevest, om als Bajonet gebruikt te kunnen irden , een zwarte lederen Port d'Epée , met een oVial ld giad koper Slot, en een ka'rsledercn Buxe Zak, aan i riém van zwart leer, beide om over de Sc. ouder te dra 1, een'Kogeltrekker, Seliioef.lraa j.r, Ruirnnaaid en twee Uifteenen. De twee andere derde gedeeltens van ieder Comjpiie, zullen gewapend zyn ine; een getrokken Geweer t een Bajanet tn eoebehooren, een Hartsvanger, een Pa, ontas met twee afdcelingen , of vakken, om Pat onen van llende cn van Paskogels te kunnen bergen, en wydeis als overige Jagers,

[3. De Wapening van den Hoornblazer en IPaldhoornisten , zyn:

: ien Sabel, als de overige Jagers, aan een zwarte lederen j idelier, over de Schouderen hangende.

4. Alle deze Wapenen en derzelver toebehooren , moeten I ;r iu zyu zoort , van een en liet zelve formaat, qualiteit I caliber zyn; behalven de Sabels der Officieren, Sergeanten | verdere gewapende Burgers, die behoorlyk van elkander

erfchciden zullen wezen. 1 5 Ieder gewapend Burger-Corps zal eenmaal, van 's Lands u ;en, compleetelyk gewapend worden, cn zulien de Leden gewapende Burgermacht, hunne alzooontfangeneWapening , zorgvuldig moeten gade (laan , en in behoorlyke ^ e, op hunne eigen kosten, onderhouden, en doen repai en ; doch, wanneer by Exercitiën, of by andere gelegen■ en onder de Wapenen , eenig gebrek aan dezelve ontftaat, zulks ten kosten der Kasfe moeten geuiaikt en in orde I ragt worden.

| 6. Na verh op van tien jaren, na dat ieder Bataillon, of ^ ps, van 'sLands wegen zal gewapend zyn, zal aan het

-e, voor ieder gewapend Burger tot her Corps behoorena jiarlyks uit de Nationaale Kas betaald worden , cene *j ma van ƒ 1; : , van welke penningen een Kas zal gcfor-

rd worden, onder het opzigt van de rel'p..el;vc Gommis* over de Geweeren, Art. 26. van dit Cap, vermeld, die 1 uit de nodige onkosten zullen vinden, ier geheele, of | eeltehke vernieuwingen , van zoodanige Wapenrustingen 1 onbruikbaar mogteu geworden zyn.

7. Daar het niet mogelyk is, op eenmaal, of in een kort t leftc-k, alle de Burgermachten van Nederland van goede

egale Wapenen te voorzien , en daar toe ouk geen pres. 1 e nood is, alzoo veele derzelve goede en gelyke Wapenen ; jen; zullen dezelve het eerst gedistribueerd worden aan 'liai-iige Burger-Corps, die geene of flegre wapenen hebben ,

i'ordt de Commisiie uit liet wetgevend LUbaam gcautho*

■rd, daar omtrent zoodanige verdere fchikkingen te maken, j y, ten meestcn voordeele van den Lande, zonder preju'', der Burger Wapening, zal oordeelen meest dienstig te

18. De Officieren, Onder O.Tieiercn cn vérdere Mmfc'iappen, der Civallerit-, zuilen op dezelfde wyze gewapend en geëquipeerd moeren zyu, als by de ftaande Armée vau het G-'meenebes; plaats heef';; zullende, in de onkosten hier toe beuodigr, moeten voorzien worden door de Piaatzelyke Rc- • geering, die nodig giödrJeeili heefc dezelve opterigten.

19. Ieder Officier, O.i Ier Oüicier, en elk Lid der Gewapend* Burger macht, welke zyne Wapenrusting teu gebraike gek regio heft,"Zal, wanneer hy van zyn Post gedc.riuteerc, Of ontflaJ-en, ofte ööft wel gecasfeerd word, vcip'igt zyn ,degebeeie W.i leurusJug, biriiii.il drie dagen, in behoorlyke orde terug te geven, aan den Capitein d'Armcs zyner Compagnie, ofte • aan den genen, welke tot het afialen derzelve zal gequaliiiceerd zyn, op verbeurte van drie guldens , zoo by hier in , voor'; geheel, of ten deele, nalatig blyft; binnen r.gc dagen hier aan niet voldoende, zal hy verbeuren zes guldens , boven de waarde vau da'f gedeelte van de Wapenrusting, 'c welk hy in gtbteke z.-.l gebleven zyn, over te geven, des nieceg :nï ftaande zal, wanneer zoodanig onthreckeni gedeelte van de Wapenrusting naderhand by hem bcvon len wierd, 't zelve dadelyk van hem worden afgehaald, benevens de boete vanzes guldens alsdan wederom te betalen, cn zullen alle gezegde boetens, by p-ara'.e executie worden ingevorderd.

20. De Weduwen, E:fgenaamen , of Bewiiidhehbende, in de Boedel van een overleden Officier, O.ulcr Officier, en van elk Lid der gewapende Burgermacht, zuilen gehoulen zyn, na verloop ea 1 veertien da^en, na het overiy.len, de Wapenrusting, als boven, terug te geven, of anders eene evenredige fchadeloosfteiling moeten betalen aan den Capitein d'Armcs, die dezelve van hun zal afvorderen ; zmlende der Capitcius der Compagnien verpligt zyn, aan de ftipre naar- 1 koming'vau dit en het voorgaande Articul, de hand te hou. den, en voor alle nalatigheid deswegens mede verantwoordelyk zyn.

21. Een ieder zal gehouden zyn , by alle gelegenheden , dat hy onder de Wapenen moet komen, met dezelve in volkomen or-dc te verl'chyiieii, zonder zich van eenige andere, fehoon ook van liet zelve maak fel, te mogen bedreuen, op verbeurte van zoodanige boeten , ab door de Raden ven Ad*mmiftratie.cn Discipline, of Commisfien van htns'aoudelyke Direét'c, elk in den haren, zi-lien vasteefteld worden.

22. Niemand zal zyn ontfangen Geweer anders dan by de Exercitiën , of andere Wapendsenfte-n, mogen gebruiken en dragen, op verbeurte van drieguldens, zoo dikwyls hy vanhet tegendeel word overtuigd.

23. Ieder zal zyn Geev.eer, of Wapenrusting, zuiver van roest en vuiligheid moeten houden , en voor ieder Stok-, d*egebrekkig of niet zinjelyk is, verbeuren , zoodanige boete, als plaatzelyk is vastgefteld ; zul lende de Sergeanten hiervoor aanfprsfceiyk zyn , en zelve die boeten verbeuren, wanneer het zal blyken , dat zy hy de vititatie daar op niet behoorlyij acht zullen gcflae.en hebben.

24. Niemand zal, op eene boete van drie guldens, de Staanfchroif uit zyn Geweer moge-u nemen.

25. De Capiteincn d'Armcs , zuilen het toeverzicht hebbea over de flipte naarkoming', van hetgeen by dc vorige Arriculen, omtrent de Geweeren en Wapenrustingen bepaalt is, en voor alle onachtzaamheid deswegens aanfprakelyk zyn.

só. De Raden vau A tninifti-iiie en Discipline, of Corp.' misten van buishoudeiyke Drecrie, zuilen, op'voordrage, van de commandeerende Ofiicierea, eenige perfoonen benoemen , om het opzicht tc hebben over de Artillerie, Gewce-

Sluiten