is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Preftdent hë/haait nog eens 2yn Sportte]: — en wqrdt conform het Rapport geconcludeerd' wordende tot Leden der Cimmisile , ingevolge' dit Rapport, benoemd de Burgets van Casttop Gevers , de Sitter, lireekpot en van Maanen. '

fan Caftrop ftelt voor, om ook de Commisiie van rinantien daar by te asfumeeren.

iJ!ia'j'*'..5* v/" Stte"wyk ze& - dat die Commisfie , uit hoefde der bekende perfoneele Comra sfie, thands zeer zwak

Van Caftrop zegt, dat men dan die Leden, welke buiten Commisfie waren , zonde kunnen byvoegeu : — en wordt conform beilooten, en dc Burgers Cau , Branger en //ojw^/geadfumeerd.

Nuhout van der Veen doet Rapport, in naam der perloneele Commisfie, zitten* deze Vergadering benoemd, eu produceert de volgende.ConceptPublicaïie: r

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP. PUBLICATIE.

.,DMN/ti,0naJli X^Sidering, reprefenteerendehet Volk van Nederland, alen den geenen, die deze zullen zien ?cn ea n: dl en «oedeffctia^l doet te wee-

AIto_wy met het diepfte gevoel van leedwezen op heden , door de Hoogsrgeconit.rueerde Magt van Utrecht m het zekere zyn geïnformeerd, dat, niettesenfhandé onze op den 5 October laatstleden geëmaneerde Pu"h catie, de alles verwoestende Ziekte onder het Rundve»' welke zo dikwerf de geesfcl van ons Vaderland was"' zich m de Landen tusfchen de Maas en Waal gelegen' heeft beginnen te openbaren, en wy , doorgeput ■ nv'ddelen zoo veel in ons vermogen „, den voort£v. gaan vernieiende Ziskte dadelyk wenfchen tegen te '

. ZOO IS HET, datwy, met inhrefle onzer Publicatie ! van 5. October voornoemd, hebben gedecreteerd , <relvk wy decreteeren by deeze: Dat geene Runderbeesten'; het 'zy vet of majjer, jong of oud, gelyk ook niet verfche ; of natte Koehuiden , Kalfsvellen 7 Hoorns, Klaau ven ' oim-i nolten \ et, Smeer, Roet of Mest van Rund-Ve-' ' groot of klem, Hooy noch Stroo, hoe ook genaamd'' > als mede geenerlei Melk, onder eenig voorwendzel, van I de Districten, tusfchen, de Rivieren de Maas en de Waal » gelegen of uit die Districten, welke gelegen zyn tas- \ fchen de aangeftoken Districten eh de Rivier de Leek zullen mogen worden vervoerd, op eenige wyze hocse- 2; naamd, tot daarinby ons nader zal zyn voorzien ■ alles G op zoodanige pctnaliteiten als by onze Publicatie van al den 5. Octobet.laatstleden zyn vastgefteld ' in

En verbieden wy verders provifioneelyk, dat eeene C Runderbeesten binnen deeze Republiek, van de eene " lunsd etie naar de andere zullen mogen worden ver- & Toert, zonder voorzien te zyn van een behoorlyk Cer- 4

tificaat van Gezondheid, van Schout en 5 dat District, vaa waar Eer Rundvee wd van den vo genden inhoud: Wy SCHOUT EN GERECHTE van Ccrtificeeren by deze, dac geene befmetlyke 15 Rundvee, in of onder onze JurUdiëL heerst b ken plaats beeft gehad , cu pennicteereu ovcia Om te vervoeren

STIER. OS.

IIOKKELING.

KOE.

PINK.

KALF.

OUDERDOM

COLEUR VAN HAIR.

ANDERE KE:\D3AARE TEEKEB Uit onze Jurisdictie van naar Aetum den

D t Certificaat zal moeten worden verroonL feerd door alle JaftitieeloOffiderca van zoodart as waardoor het te vervoeren Vee zal moe.ent zyne desfinaiie. Ea zal dit Certificaat niet larlr zyn als voor den tyd vau 24 uuren. 1

En dit al mede op verbeurte van een t •er waarde van het vervoerde Rundvee J uer boven omfchreeven. . En 0,1 dat niemand van deeze onze hei ing onkundig zy , zoo verzoeken wy bydel ;cconlt,tueerde Magten der Gewesten vanT >est, en alle Officieren en Rechters van tz lat zy deeze onze Publicatie doen afkondt slakken, ter plaatze waar men gewoon isii net alleen, maar ook, dat aüc plaatzelysT iefhermgen, hoe ooit genaamd, alle mo4 »p het Rundvee hunner plaatzen zullen heft len en te doen houden; en ontdekkende! n geene p.aars de befmettelyke Ziekte * jpenbaren, direct zoodanige maatreden tï • y tot voorkoming van verdere vcrfpieiJintti ig en nodig oordee en , zonder in dit eaU >nze verdere voorziening te behoeven al mts ec it« dadelyk, na dat de Ziekte z''ci aatze zal hebben ontdekt, ons daar varl an de middelen, by h:n te werk ë iteldll en de. ö Eindelyk lasten en bevelen wy ons Con| iken van de Marine , de Advocaten-Fiscaal! eneraal, mitsgaders de Officieren en Eeveè e andere Rechters en Oificieren , dien l net byzonder de Officieren tot het int snvoy- en Licent - gelden , voomaamlyk al n, deze onze Publicatie te doen nakomer} nende , en doende eisfehen tegen de Ovf en, zonder eenige oogluiking, gunst of I