is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten dac h^Tn S i %fche" Maase« Waal kennen , die weeIngang beefi ln Is' en van dc &*lflÈle geen

L.lcl van c è.f .Mb°Ven N^êen aa° de Grenzen «w 'c ten h„u en ali"' 2* "1" V0Jr Cerst ccn ^ra Wacht

die Rivieren rn,.?, T m lnzoni»^ aan de Vcerenop geen VeTZ', ,TmwkeünS »cht ce geven, da: 'er in her geheel

<iaar fals'ze^ ™S^,t'n °P jfe moment zeer gem.kteeivk alïoudi kuS^ °P die.DjrP=" thaua geinquarticrd) nat idi* r w.'rdeu; want men vergeeve my

voyen en"L^centerf "^,ftji.le' d~' rÖfi« S mmder i« de" ,™, * bfrl<>0^ «P * P»ftn, veel

haar „}'«, *°-de trou<v van zommige Landlieden om

eeniie W „.L ' d:r di nsa,)1 van Êecste. Roor>..rs

gevonden worden . die enkel ui' ! V\,n

nrv, | ^"De° T all£Cn 's ^nds Piacaatcöz ;

«oSr 3SS?-V51 ^hunne Medeburgers, onwillens, deel zouden toebrengen! ' »*■

namens SteWSffi^SS ? SJS f#Sfl?'S v*eic%&?V

e Vee'Uk^/T V^Ki ü- N aart is, a>s in vori« i, * a!lfacr he"r'ehende, van dien en hoe ve e zie°? «>° ongelukkig heef: gewoed , «elaSte„rom ftuC%&fi^ Uir"hicid' en te |

in het werk te ft 1 len ^^fc middelen

voor te komen en van hunn ™0.*™^«4 verfpreiding ten f^edt^eatoij^^ i

derïng aan de.^!mccnende intentie dezer Vcr*a. 1

blikkflyk misfch.'n her «SET1 f""* <cr I"gC^te" «SS

het werS ^^g^ * gl

ba^d^o^t^o^iTti^1 ^ ZydB -Van Balaafsch g<

Brands zegt: ' pe

gellanSfve" SSSÉ by is ^

bcfmetta.yke fcS*£!ï£ S^ÏÏ^T^^" ■ ]

wel, en ben daar ook genoeg medV Sft £ gffi 2eer in

gedaan worden, in alles w-r hetrf- „,• > fceallecu«n vat

Beesten maat zeg RS^ÏKS^ÏE? ^

een middel ter afwering van dien geesfel zondn V Zo<

^mÊmmËm Ti

llSV" Zl° gelUkkiS is Sjorde d, dS h/op e« Pm' q« «ngt; rf°. 0 b5' hct Genootfchap der Wet nfthTn de

pen te Haarlem, of cenigegeleexdcM.wfi*^ en

C 252 )

vee. byproefondervmJingeenEerepryseetro'--kon l teen men z,g by dien nuttieen Vaierlan e w.i n, ti 'r. materie kunnen informecren. ^11 Jcd; Di Prefi-iem ttelt voor, om , confc ,op. carie, „]fJt de geavance^rJe bvvoegz jed Hooy en S-rooy te «fc-ereereJ: -— a". conform geconcludeerd, d) Krieger zegt:

rS d2^S%E$ Saaf' eB 200 a1s d,'° is vo°ïi ■cel ."'"«r. öyyoegingen, opzigten? Je H-e-K L

van ik ft^ks Öffc heb , gearrefte -rd -v^ d« ffl^e«^« cn •voor^.ifa/J^Vvvói, ,'-1 -rs Unciaal Beftuur m fcagMB

ïfi ri, .1lc™^11 ver^enen, dat J tie ge;:rr;e(t.ierd zy.:dc 'er cïeene uij ^ gema.kt behoorden te worden.

i- r.SrJ}d' V°°r S °ra de "ntnerkingen ■ e^.f^..en anderente ftellen in banl ]' f^,. ^ommishe, om hieromtrend de Verl r\ befloofen" ï dienen V*:l confid«atien: J

te, .--e; n£zwd n&z i», ' ' v .'r ' ■n Nog worf1t g,je2en hct Extnct £g

♦ gene (HiiteHlantllche D.pdcbes: H

,n doen drukken en te distribueeren.

ig P,nWrlrna fe$tó« geconverteen '* een Committe Generaal, en vervolgens tot morgen oentend ten Eli' uuren.

5 ZittJ"S van Maandag den i9 Decembt Voorzitter Corn. van Lenn l Ten half twaalf urnen wordt de V geopend. De Notulen worden gcleezen gekeurd. b

Hierna worden geleezen en in PeJinertl de volgende Njisfives en Adresfeo. 1 Eene Nota van den Koning van [Remark dende kennisgeving, dat by h?m ontfangen w pel van den Baiaatfche Minister vaa Lyldcn gediag zyne Majefteit de loflykfte getuigenis êe angenomen voor Noiificatie 8

inSitS^ "nod£ H°°Êst Geconftitueer in Bataafsch Biaband, eenige cor.fideraten ii vattende, nopens de fequesuaüe der goederen rende aan den Doorluchten huvze van & /.oom , in hun gewest gelezen ,' verzoekende gaande de inlichting dezer Vergade;inP : _ in handen der Commisfie van Buitenlandfcbe 2 iiene Misfive van de Gedeputeerden der Fca quartiers van Zutphen, zich andetmaal beklage de megahteit der verdeeling der quote in hun en de befluiten, dien aangaande op den laatft