is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i **5 )

ifgedanc disputen aldaar, waar van dit nog ecu

weder zouden opgehaald worden. Die haddin liscusfi.cn een en andermaal gegeven, cn zo veel , dal het nodig was, daar nier. het niet verder i dccreteerd had , dat alles af te fnyden. D.pririvas voor afgedaan gehouden. De dispu.e», die wee Reprèfentanten»tot deze Vergadering gekoÉ waren , waren door hunne gedecreteerde ad eeinaigd, en alles nu, zo het feheen, in vrede, nu eendragteiyk zoeken te behouden! 'Erkomt d cn gewigtiger werk voorhanden, dat men dit l zal kunnen misfen, te meer, om dat de Vere regterlyke deciiie in dezen niet toekomt,

!£gt :

e Conclufie van het Rapport wel heb begrepen , iet een foort vau vryfpraak van den Burger Dib n befchuldigiiig van het Provinciaal Beftuur van

mde, heb ik twee gronden , waarom ik ray met niet kan veréénigen. Vooreerst om dat my de n den Burger Dibbets niet voldoende is gebleken, fchuldigd van Landdievery, en het blykt waar te l uiet ontkend, dat by by zyn vlugt eenige hon. ns van 's Lands Geld, die hy ter Administratie ad,-heeft mede genomen, en dezelve tot op den nog niet heeft vctand woord. Indien zoo iemand, Geld, hem tocyertrouwd , met zich voert, geen , maar zyn misdaad een zagtere benaming ver n waar zyn , maar het blykt my niet. Myne Is, dat deeze Vergadering nooit zich in regter:n kan nog behoort intelatcn,en daarin.uirfpraak is ftrylig met ht-tre^t, gevaarlyk voor de Vry ' tpt aan tegen alle goede beginzelen van een u-el -iflitur. Ik concludeer dus, dat het Rapport niet \ ter conclufie gebragt, maar dat de Burger Iiifówail wzen te worden tot de ordinaire justitie.

a ppuyetrt dit, zeggende, dat deze VergadeB imaiet in het'Jiidicieeje konde inmengen, ' o de Suppliant vetmeende, dat hy beledigd t :g van reelaten voor hem open Hond.

tl Ü&!r..

| it dat geadvyfeerd hcbbcneie Burgers, op de con,j ms Rapport,niet naaurvkeurig gelet hebben: de. „ rt geenzints, dat dc Vergadering in, of omtrent ' Dibbetz, eene Rechterlyke uitfpraak zal doen: II ljjc oneen last, om der Vergadering van confide.

VjfS te dienen, nopens het in onze handen gefteld, c' et Provinciaal Biftuur van Friesland, hebben wy,

nfideraticn op het Berigt, geadvyfeerd , dat de

lördeelde, dat men Dibbetz t<:t\ onregte vau Lands ■

huldigd hadde; en niets meer.

J egt, dat dit juist was, want dat zy dit ook 9 nde doen. ij gt r

i!' Vergadering de Requesten va» Dibbetz naar l rzonden om Berigt, en dat Berigt, in de mrrand li onze handen gefteld, om tc dienen van confide■'■ eys, dan ftond het niet aan ons . om te bepaalen, S idering zich met deeze zaak in 't geheel niet sou« i, mair onze pligt was het, aan het Decreet te van confideratien en advys te dienen, en hier ik, dat wy voldaan hebben.

Fan Hoof zegt, dat hy begrypt,' dat deze zaak mm*

mer van de competentie dezer Vergadering zyn kan.

Gevers zegt: ,, het komt my voor, da: de zaak hier in het geheel niet tbuis behoort; ik herhaal dus nogmaals myn gezegee, dat, zoo de Suppliant vermeent beledigd te zyn, hy zien aan de orditiaris Jastkie kan adresfeeren."

Queifen zegt, dat hy het voorftel, om het Rapport te doen drukken, onderiteunt, en daar op imiteert.

Van Castrop zegt, „ uit het Rapport blykt, dat de Suppliant is puur, zuiwr en innocent: het is 'er wel verre af, dat de Vergadering een rechterlyke rok zoude aantrekken ; de Commisfio heeft niets andeis gedaan, dan deftukkeu, wellce in hunne handen gefteld waren, geëxamineerd; zy doet in dezen niets anders, dan het geen reeds door de Reprèfentanten van Friesland zelve is gedaan, welken den Burger Dibbetz onfchuldig hebben verklaard van die misdaad, weike hem te lasten gelégd wordt. Daar hy zich overigens wel konde voegen by het voorftel, om het B-apport tc doen drukken cn aan de orde te ftellen,'als wanneer ten volle zoude blyken, dat de Suppliant was puur,, zuiver en-innocent vau de hem aangeteïgde misdaad.

Fan Lange zegt, da:, indien dit zoo is, waar toe dan nog de verdere deliberatien dezer Vergadering 'nier over nodig zyn. Immers zoo Dibbetz reed,, zoo als de Burger van Castrop zcgr , door de Reprèfentanten van Friesland onfchuldig'is verklaard, is he: van o.-ie zyde onnodig.

Vreede zegt, dat hy vermeent uit het Rapport verftaan te hebben, dat het voormalig beftuur n<m èefc .uidi;d had, en dat hy door het tcgenswoordige was vry gerfprooken: dat, zoo dit zoo was, het dan niet even dezelfde perfooucn waren eu dat men dus dan ook die vryfpreéking niet konde aan. voeren.

Fan Calirop ze^t , dat hy nog één woord zoude zeggen, dat het r.anie.yk liet ectiie tra de Schepping der Wereld, of liever na de Z.ruU'.oed was, dat hy zoo iets had hooren avancccrcn; want dat , zoo dit doorgong, dat verandering van Leden ook verandetin .-> in een corpus nioraie maakte, hy dan het Volk van Nederland iiiiciteerde , dewyl dan de appétlen tot den jongften tTag konden gerekt worden. Dat hy dit had aantemerken op het geavanceerde van d:n Burger Freede. l.ndat, wat de reflerere'vao den Burger 'van Lange betrof, dat de Suppliant reeds genoeg gent verd was, cn du; geen verder Pecteet behoefde, hy 'er niets tegen had; zoomaar het Rappe/ir gekerkt werd , op dat daar door de onicnuld van deu Suppliant, mogt blyken.

Van Lange zegt, dat hy nogmaals blyft. per fiftecren, dat de zaak reeds afgedaan is, zonder dat de Vergadering dit zich behoefde aan te tickken.

Hartogh wil , dat het Rapport zal gedrukt en aan de orde geheld worden , op dat men can des te beter zoude kunnen oordeelen ,wat van de zaak was.

Halbes zegt, dat de zaak huishoudelyk was, en hier in geenen deden in aanmerking konde kooroeu.

De Prefident brengt in omvaage, of de Vergadering zich niet het Rapport zoude kunnen con-

for,