is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 54+ }

Burgers dewelken dezelve als eerlyke en brava lieden hadden ! waa'genom», zonder eenige de itrna.rem ■ «««'^' *£» te ontfangefl, zoude priveeren van hart betten en mKan.a, naar welk inkomen zy hunne huishou lens en Uw twöbun ingerigt, als b^rypende die Barzers (en zoo tk «W*» «M regt, aangezien 'er tot op dien tyd, da: zy ite Arnu.i k.^ een, geene voorbeelden van het regenovergeftelle war.n dat die Ambten aan hun als in Eigendom en voor,hun leven toekwamen, immers niet,om daar vaa z>nier pligtverza m te kunnen ontrooft wor.Aen : daar kamt nog by, dat vuaea hunner tot bekomiug dier Ambten, hoo^e Amatgeldenhebb-u «oetep uitfebieten, behalve dit Jbnïarfge daar yan aan de Gald'nefSizen reeds hun aanJeel hebben betaald.

Men v.ege hier nog by, dat veele van dte lieden al hun *vd ia al hun leven hebben beft:ed om kundig an dau vak te zyn, en dus ongefchikt, of wet te ou.i, om weder in een ■nderen Post bekwaam te kunnen worden.

En Medeburgets, dat men van lieden om kwaad gedrag ot onbehoorlyk waarneemen van hunne pligten de Ambten .fneemt, zelfs zoader vergoeding, is blllyk eu dient hun to "ene ftrafT, maar dat men Burgers , dewelke zien altoo, verdienth-lyk hebben gedragen, op dien zelven voel behandeld, en ins.;elyks als misdadigers dusdanig ftraft, is de onbillyk-

"lt hebi'n deeze Vergadering by gelegenheid, dat omtrent dit onderwerp gefproken wierd , horen vrat zalhe.

Land dan dtarby winnen, ah mm de Ambten afjehaft, maar je Ambtenaren penfiorutert ? doch Reprefentanten , het is, rnyns nziens, eenf zeer inpolitike, ja een lage bezuiniging, Seer men het gemeene L.nd wil verryken ten kosten van fcrave en Wrdienftelyke Burgers en Ingezetenen, dewelke geene andere misdaad hebben bedreven, dan dat zy die Ambten hebben bezeten, , , _ ■ Eene bezuiniging van dien aart kan en mag zoo eensklaps riet gefchieden ; men moet, om daarin regtvaardig te handelen , èz zieh welgeiragen hebbende, doch afgezette Amr,ttuare„. «venredig hunne vorige Ambten penfioneeren , ea wyder.du Ambten doen uitftérven : dit is de bezuiniging , dewelke «Ueenlyk biliyk en regtvaardig is.

r.zonierheid Meieburgers . is d;eZe laatftehandelwyze ge. voeglyk en aan te raaden in da tegenwoordig tydsomftandig*eid waar in wy ons na bevinden : wy zyn bezig, om eene Bunrmm.fchïppy op nieuw tc regelen en te vestigen , eene KchTpy waPar by zich alle Burgers, om vry en gelukkig te letven. zullen voegen en verbinden; maar ik vrage hoe zuilen die zoo verungelykte Bargers , hoe kunnen die luiden, aan wien eene zodanige hardigheid u aangedaan , zich voegen, en met ecu goed hart deeze verandering van zaaken aannee mZ en omhelzen? hoe kunnen die cen beftier bil.yken waar'door zy.buiten hun fchuld of toedoen, volftrekt geiuineen worden, je even als misdadigers worden behandeld cn zo al:

men gewoonlyk zegt, aan den dyk worden gej.ag.W

Waarom ik my zeer wel kau voegen by net uugewagti Rapport.

Pompe van Merdervoort zegt:

Hel komt my , onier verbetering, voor, dat wy b; hei beoordeelen va-i dit Rapport, hc allereerst decidee ïen moeien, o! de Penfioenen, daar bv voorgemeld moeten gerekend worden van nieuws aan ontiUgen ambtenaaren gigeeven te Ballen worden, dan wel , of *o a's men by het Rapport wil doen voorkomen, di

Supplianten reeds een wkreegen regt hebben oP d; laar by voorjeftede panfijeneo ; doordien het a.lvys tanden Rail der Coio.iica, datum-rem reeds oader vu VJO'i» Goivernerien: m^dient, alleen, na dit alle 1- Led^a dier Vergidering hu reeds hal Jen toegeftem 1, 3? infUatte van Boliinl wai ia al/ys gehoïien , wehc 1 G-wes' daar toe door A nl'terda n , ais bezwaaren te^ei 1 bet re laa^ fteHea dseier PttnlloeaCü ingibragt hebben-*! de, wieri bewoogen.

B^rypt men nu, da' uit het laatst geargumenteerde | voortvloeit, dat de Supplianten reeds een verkreegen ren hebben op de Pennoenen, door d.-n Ral der Coionienaan H. H. M. voorgefteld, dan kan daar thans geen vermeerdering of vermindering in te pis koom-n , maar moeten die Penfioenen , ingevolge dien voordragr, als te dier tyd voor geconclu.ieerd gehouden, en dn gaaf toegeftaan worden; daar zy 1 *W3;rs thans nierme.r aan het Provinciaal Beftuur van Hjlla-nd.ot aan de Regeering van Amfterdam ter goed- of afkeuring mer goede gra;ie gezonden kunnen worden; dan, wordt de eerffis veronderftelling aangenoomen , en begrypt men , dat de Supplianten, uit kragte van geen voang decreet, eenig regt kunnen pretendceren , als dan komt '1 my voor deeze zaak behoorde te worden gehouden in advys , en 's Lands Casla met geen meerdere onregelmatige penfioenen behoorde te worden bezwaard , alvorens 'er een vaste Cynofure bepaald is, naar welke en aan wie penfioenen moogen en moeien gegeeten worden ; op dat in deeze den eenen Ambtenaar boven den anderen geen byzonder voorregt woide toegdtaan.

Tot welke te bepaalen Cynofuye 'er eerlang, gelee- !i genheid zal weezen, wanneer door de Commüffe , onlangs benoemd, omtrend den regel, naar wëlke hst regt van aan Politieke Ambtenaaren pennoenen te geeven, tot een bafis en inft/uctie voor het Wergeeveni Lichaam by de Conftitutie te bepalen, een Rapport zal worden uitgebragt, en deeze Vergadering zig dut over zal hebben verklaard; en hier na zal dec-;e Ve.-_ gadsring , als dan ook haar eigeyiemarches ten deezen onzigte regelende , voorkoomen , dat riet fommige Arr.benaaren , cn wel die van 't voorig Gouverae nen bej voorregt worden boven anderen , die na deezen in dat zelfde geval zouden koomen. Zv zal aldus zig zclvsj gelyk kunnen blyven, en geen Wetten of R«gle*ieiAe« voor haare opvolgers applaicerefl, die zy zelve, voor zo veel de oneindigheden da-ar-.ee dienftig waren , zelve! i niet in practyk geftild heeft.

Schermer zegt :

Ik wilde alleen maar zeggen, gelyk ik reeds te vooren 00* I gezegd hebbe, dat ik van denkbeeld was, dat dit*.*eRapporti ons beter zoude elucideeren , wegens dc otiift^aighcden vaa de Perfoonen, aan welken men de Pcr.fiuencu zou le toeleg ! gen; umr dit ate Rapport fs al wederom op dez^lf..e leestj ■ gefc'hoeiJ als het eerde; tc wectén, om aan alle dicgewezene. , A nbt-naaren Penfioenen ro : te voegen. '1 : ïk zegge nogmaals, dat ik 'er niet tegen ben . om PenfioeJ , nen toe te leggen aan Peifooncn, die in 'sLands dienst ZjJ e grys geworden, ot die door ongelukkige toevalieu niet meer