is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »47 )

aanciee'en toeftand , waai1 in zich thans myn Vaderland bevindt, befehouwen als raad- en reddeloos te '2yn. —

Wel is waar, de behoeftens van den Staatzvn veelen , en de Admimilratie hier van is veels te nifgebrCiéi dan, dat men op Alles genoegzaam acht kan teven, gelyk men in een kleinder bellek, zeer gemakkelyk kan doen. ——

Het kan waar zyn, Burgers Reprefentanten , dat het my aan genoegzaame vermogens en kunde hapert , om over dit uitgeltrekte vak een juist oordeel te kunnen vellen; dan ik ïita in dat begiip , dat, zal 'er

iets goeds van onze fi.untieele operatien te wachten zyn, dat men als dan aiie de raderen van het tegenswoordige bellier te rug moet brengen tot die eenvoudige manier van werking, ais immer moogelyk is. — Wanneer men een welgerege.d en welgeordendStaatsbtltier wil vestigen, moet men zig niet fchikken na debedorvene manieten, igewoontens , eu valfehe Regels, die by het voorgaande bellier, of groote Hop ven ejn wyd uitgeftrekte Republieken plaats gehad, of nog hebben —-jieen.jii tegendeel moet men zich voeden in de laage hutten en sgiletjeswvan den middelbaaren werk- cn ambachtsman : alïaïr zal men kunnen ont waaren , welke de beste en gefehikle regels der Oeconomie Kunde zyn — en op deeze beginsels moet ons Staatsgebouw betustende zya. —

Ook zoude het, zegt men alverder, onbillyk, onrelelyk , ja zelfs wreed zyn , dat men Bediendens van den itaat, die hun leeven lang tot deszelfs dienst gereedgeveest, en daarin oud en grys geworden zyn, niet op :ene honorabele wys beloonde: te meer, dewyl het atoos een verkeerde fpaarzaamheid is , dat men zyne Belier.dens niet genoegzaam bezoldige, dewyl men hen a's lan in de gelegenheid plaatst , om van ongeoorloofde middelen gebruik te maken. Deeze Hellingen zyn in een .eker opzicht waar; dan zy zyn niet toepasfelyk op ons egenswoordig Staatsgefte). —

1 Dat men in een welgeregelde Maatfchappy , waar in . illcs werkt en loopt volgens de vaste regels der cecononie kunde, waar in de on'faiigst meerder, dan de uitgaren zyn ■ dat men in zulk een Maatfchappy zich "drikke en richte naar de voorfchriften van redelyk- en iullykheid, en niet karig is in het beloonen van zyne Jediendens , dit is toegeeflyk, en zo onze Kasfa's overvloedig van Contanten waren voorzien, als dan zoude nen zuiks nog betamelyke kunnen heeten. —■ Dan, Surgers Reprenfentanten 1 dat men in cen tegenover;eftelde Maatfchappy, gelyk die der onze is, waar in verkwisting, onachtzaamheid, en wanorde, zedert jaaren mg, maar al te zigtbaar plaats g. had hebben , en waar i't om niet meer te ze;gen > de Casfa zodanig van de .loodige Penningen ontbloot is, dar men waarlyk pas in kat is , om 'er de allerdringenjfte noodwendighe-

en uit ie kunnen voldoen, dat men in zulk e.n

und nog fpteekt van de eer en het credict (dat niets nders dan wancrediet kan veroorzaaken) der Natie op : houden door het geven van zwaate Penfioenen , ea

at vooial, alles, wat men doet, op gronden van

infchlkkeiyk- redelyk- en bil! yV.heid, als of rechtvaardigheid alleen nie: genoeg was, berustende mo,*t zyn

is naar myn inzien zo dwaas en verkeerd gedacht, dat ik om gewichtige redenen r.iet verkies my hier ovet verder te exp .iceeren. — In 't kort dan, de vraag is hier niet: wat men by het oude Beilier gedaan heeft, en wat men in foortgelyke gcvaüen gewoon geweest is te doen , ea ook niet wat men doen moet, en r.utn'g, redelyk en billyk is, maar de greote vraag, daar het hier alleen op aankomt, is, wat men doen kan, en wal met de ftipllc rebels van rechtvaardigheid, en die van den tegenswoordigen ioefland van 's La.ids Ca.fa overéénkomlhgis.'1 — En hier en op deeze zo even aangehaalde gronden aivizeere ik, dat ik my niet kan vcreenigen mee het uitgebragte Rapport van den Burger Rep.efentant Blok c. f. — vooreerst, om dat ik meene cn in het denkbeeld verfeere, dat de petfoonen, in dit Rapport voorkomende | of genocg'.aam vermogende zyn , of aeene Solide aanfpraak "op penfioen en gratificatiën hebben — En ten tweeden, om dat zich de Nationaale Kas volftrekt niet langer in ftaat bevindt, om aan zulke hooge en foortgelyke penfioenen te kunnen voldoen; en Concludeere dus, dat het uitgebrachte Rapport geen punct van verdere deliberatien kan zyn.

Ten Berge zegt: ik kan my mede, ten miniton in alle np. zigten, met dit Rapport niet conformeeren. Ik heb alle de daartoe relative Hukken gelezen , welke tot dat einde op het Bureau gelegen hebben — ik heb ook den voordra-rt vau den Colenie Raad aan H. H. Mog.'gedaan, waarby het to-ftam van penfioenen aan de by het Rapport gementic-Deèrde i'erfoonen wordt verzogt , gelezen en kan niet ontveinzen , dat my daarin tcgetiftrydijbeden zyn voorgekomen.

Men heeft de te penfioneeren perfoonen in drie Ciasfen verdeeld, en wel

i. In dezrlken , welken by de Departementen van den West Indifchen Handel in functie waren gebleven, maar door de gemaakte veranderingen een vermindering van intomen hadden ondergaan, en welken dus nog werkelyk gcêinptcyeïni zyn.

a. In die, welke buiten emnloy waren geraakt, en door hoge jaren, of lighaams gebreken, zicli buiten ftaat bevinden, andere middelen van beilaan by der hand te neemen. En

3. In dezulken, welke eigentiyk als geene Ambtenaaren kunnen worden bcfebouwd , en boven dien iti ftaat zyn, elders naar middelen van beftaan om tc zten.

Wat nu betreft de cetften, deeze bcboefc men nietda ielyk te penfioneeren; wanneer men vooreerst in aanmerking nee «ip, dat zy geplaatst zyn, ea dan den ïlegten ftaat van *s Lauis ('js niet uit het oog verliest: ik althans beu 'er tegen om bun pee Pioen te accordeeren.

Doch omtrend het tweede foort denk ik geheel an.icrs; daar onder zyn lieden, die in 's Lands dienst grys en ongclukkig geworden zyn, wcs'ealvcn ik my kan corformee-ren, om het bepaalde penfioen asn hun te accordeeren.

Geheel anders is het gelegen roet de Pciiooiien, by de derde Clssfe bepaald : aaii dezen wordt geen' penfioen, maar gr» i ficatie toegelegd ; het zyn dus menfehen , die geen vas e posten bezeten hebben , menfehen , die dagloners , die ons los «raten, en alle dagen afgedankt ivonden woiden; menfehen,

waai