is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( »5i >

1de dien zelfden tyd , 'sjaars ƒ 275 zat worden fcg«legd ?

£ L. van Beyma zegt, dat het onverantwoordelyk is , dat n deeze peifooncn, die alle in den Jaare 179'v andere Abten gekregen hebben, penfioenen zullen worden toage-

la.

,Dd Prefident zegt, dat die Atribten niet verIterd zyn; inlli'.ueerende het appel nominal:—— ^ wordt dit gerejecteerd.

*De Prefident vraag', of de Vergadering kan Idvinden, om am PieM van Bleiswyk, Boek uder en Casfier te Enckhuizen, i.igevolge het spport, mede geduurende den bovcngemelJen

id, 'sjsars ƒ 275 toe te legden. • jfrotugt, dat hy der Vergadering herinneren moet,

c dit een petfoon is, die dc verklaring heeft gewei-

Jd afteleggen.

\ehermer zegt: dit is evenveel, raea kan hem nogthans « een penfioen geven.

\De Prefident inftitueert het appel nominal: — e wordt du mede gerejecteerd. \De Prefident inftitueert het appel nominal, of li H G. van Bulderen, Boekhoulerte Gronm Jn, öp denzelfden voet 'sjaars ƒ 4*5 "1 worden lègelegd V En wordt mede declunuoir geconcluIsrd.

We Prefident brengt nu iu omvrage , of de Veridering aan P. J. Duyvenè, Commis van de Lopmanfchappen in Zeeland , geduurende den ilfden tyd, 'sjaars een penüoen van ƒ 55° wl1 hleggeh?

busten zegt, dat, offchoon hy een Stadgenoot van dicnBur' is en alle achting voor den zelven heeft, hy echter zich Jpligt rekent te moeten declareeren, dat die naan thans een Srativen post bekleedt.

Jbe Prefident zegt, dat hy, volgens de orde, Ah verpligt is, het appel nominal te ïnlbtuee-

I. , Wordende vervolgens by meerderheid

di ook declinatoir belloten. 'Irhans zegt de Prefident, dat men tot de tweede Jasfe zal overgaan, en dat aldaar in de eerfte #ais in overweging komt Lucas Caudrt, lóoekïuder te Amilerdam, een man,welke ge J urenJ1 deszelfs ganfehen levensloop in den dienst van de ifisi Indifche Compagnie heeft doorgebragt, des'*fs Post getrouw waargenomen, en thans den <ierdom van 83 Jaaren bereikt heeft, aan welke Iker, volgens het Rapport, geduurende zyn »1en3 een penfioen van ƒ 1700 wordt geaccor-

cordeerd; vragende of de Vergadering zïcb daarmede kan conformeeren ?

Gorter zegt, dat hy wel wil geloven, datdit een verdien(lelyk man is, maar dat ƒ 1700 'sjaars evenwel wat veel is; gevende in confideratie, om dit op ƒ 1000 te bepaalen.

De Prefident zegt, dat hy verpligt is, de omvrage, ingevolge het Rapport, te bepalen , eenvoudig met voor, oïtegen.

Gevers zegt, dat hy daar van niet overtuigd is, dat hier «tel cen mid'denweg kan gevonden worden; dat het wel meer gebeurd is, dat de Vergadering zich met cen in deliberatie zynde Rapport niet geheel hcefc kunnen conformeeren en waaromtrent, alzo zy hec zelve ook niet geheel wilde rejecteeren , eene conciliatie heeft Plaats gegreepen , en alzo tot conclufie is gebragt.

Van Leeuwen proponeert, om eerst te doen decideeren, of aan Candri Penfioen zal worden toegelegd, en din vervolgens, hoe groot dit zyn zal ?

De Prefident brengt in omvraage , of aan den Burger Caudrt Penfnen zal worden geaccordeerd: — en wordt daartoe beflooten.

Nu brengt de Prefident in omvraage, of dit, ingevolge het Rapport, op ƒ1700. zal worden bepaald?

Schermer zegt, dat hy eerst wilde onderzogt hebben, of die Burger het wel nodig heefr.

De Prefident zegt , dat de Burger Reprefentant Schermer zeer ligtelyk begrypen kan, dat deeze Verga lering geene Commisfie benoemen kan , om dien Burger in zyn Kas te kyken ; brengende nogmaals in omvrage, of de Vergadering zich met het Rapport kan vereenigen? — en word confom bellooten: wordende ook ingevolge het Rapport, aan M Asfier, Hofmeester van 't Jagt te Amilerdam — anu j. A. Wekker, Kok op idem , elk 's Jaa-s f 250. toegelegd, en aan D. Gouwen, Conlhpel ƒ150. 's Jaars.

Vervolgens brengt de Prefident de derde Clasfe in deliberatie, en wel of aan Jan IViesjes Blom, Schipper op het Jagt, te Amilerdam', en'aïn Izaac de Kan ., Schipper op het ZeeuwfeAe Jagt, ieder in eens eene gratificatie van /'1000 zal worden geaccordeerd.

ATen terge declareert zica daar ten fterkften tegen.

De Prefident vraagt, of de Vergadering het verkiest te rejecteeren ? — en wordt daartoe befloten.

De Prefident proponeert , om de overige perfoonen in eens in deliberatie te brengen.

C. L.van Zeyma zegt, dat men uitzondering moet maaIi 2 ken ,