Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRTHEID, GÈLÏKHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der

Refolutiën van het Provintiaal Committé van Holland , genomen op

Een 1.2. April 1797.

Het derde Jaar der Bataaffche Vryheid.

^^ntfangen een Extract uit de Decreeten van het Provintiaal Beduur, in dato 8 April 1797, waar by eenige generaale voorzieningen worden gedaan , omtrent het gebruik van het Staaten Collegie te Leyden, hier na volgende geïnfereert.

EXTRACT uit de DECREETEN van het Provinciaal Beftuur van Holland.

Zaiurdag den 8 April 1797.

Het derde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Js geleezen het advis van het Provinciaal Committé , op de by Decreet van 7 September laatstleden , in deszclfs handen geftelde Misfivc van Curatoren van 'sLands Univerfiteit te Leyden , relaiif het inneemen van Jongelingen van vernuft, zonder onderfcheid van Godsdienstige gevoelens , in het zogenaamde Staaten Collegie, mitsgaders op de by Decreet van 11 Maart, mede aan het zelve ten fine van advis gezondene Misfivc van de Municipaliteit van Medem* blik , wegens het begceven van een Plaats of Beurs in het zelve Collegie.

Waar op gedelibereerd zynde,. is goedgevonden en verfiaan , het Reglement voor het zogenaamde Staaten Collegie, gearreileert 7 September 1592, bydeze, in zoo ver te altereeren : Dat voortaan nic;: alleen Jonge Lieden , die zich in de Theologie willen bekwamen , maar ook anderen , die eenige voor den Vaderlande nuttige Weetenfehap willen beoefrenen , in het zelve zullen worden geadmitteerd , zonder in aanfehouw te neemen, tot welk Godsdienstig Genootfchap dezelve behooren.

En voorts in aanmerking genomen zynde , dat de begeevingen van plaatfen in het zelve Collegie, overeenkomstig de aangenomen principes, niet kunnen worden gerekend , te behooren of te ftaan aan eenige byzondere Steden of Collegien , maar alleen kan worden gerekend te competeeren aan het geheele Volk van di: Gewest. Is verder goedgevonden, het Provinciaal Committé' by deze te qualificeeren , om aan de Municipaliteit van Medemblik, en aan alle anderen , welke tot hier toe van de begeeving van zodanige plaatfen in het gemelde Collegie hebben gejouïsfeerd , aan te fchryven:

Dat

Alteratie van het Reglement voor het Staaten Collegie, gearre ft eert 7 September 1592, dat voortaan alle Jonge Lieden, zonder onderfcheid van welk Godsdienstig Genootfchap aldaar kunnen worden gead* mitteerd , en voorts als in den TexU

Sluiten