is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 ï

alleen de gronden aangetoond en breedvoerig °ntwlkke^ > op welke alle de Articulen vervat in het omwerp van den door hen overgelegden Titul rusteden ; doen zy neo ben het geenzins mede van hunnen taak geoordeeld ,om tevens de redenen optegeven en te verklaren , waarom zy deze of geene zaken met nodig of raadzaam geoo.aeeiu hadden in het ontwerp van den gemelden Titul inrevoegen. Dan , daar zy tnansuitdru'd/k gelast zyn, om^-'ze Vergadering te dienen van advies of, en zo ja, in toe verre van hit vernietigen van den Slavenhandel meiamg in de Acte van Conl'.itutie zou behooren gemaakt tcwosden, zo zullen zy de vryheid riemon da tede#en. we Kc hen , na ingenomen te hebben de confideratien van dieZelfde bekwame Lieden , aan welker kundigheden zy, ook met opz'gt tot hun voorig Rapport zo veel verpUcöt zyn, en na type overweging bewogen hebben , om deze tedere en gewigtige zaak by hun vorig Rappor: met ltuzwygen voorbytegsan , met alle vrymoedigheid, rondborstig en onbewimpeld aan deze Vergadering bloot tc

LSVooraf echter zy het uwe Gecommitteerden vergund te mogen aanmerken , dat de bovejwrcsgevene bewoordingen , in welken de last thans,aan hen opgedraseni is vervat, lchynen te veronderlteliea dat de Siavennandel reeds daadelyk is vernietigd, wordende uwe Gecornmitteerd:n gelast niet om ie onderzoeken , •/ de gemeld* handel zou behooren te worden afgejcha/t, en zo ja, op weUe wyze? maar o.n te dienei van advies, of en tn hoe verre van die affehafjingen'verntetiging melding in as Acte van Conjtitutie zou behooren gemaakt te worden ? — "

Dan daar uwe Gecommitteerden te wei bewust zyn , dat 'er nimmer aangainde deze aangelcgene zaax; eenig Decreet' by deze Vergadering is vastgelteld , zo ver meenet» zy eerbiedig!viü het daar voor ie moeten houden , du de thans aan ht« opgedragene last , f«t op de veionderttellmt? dat de Fargaaertrig tuogt goedgoedvinden den gemtlden handel voortaan a/tejchaffèn en te vernietigen ; en dat deze Vergadering uit dien hóófde, aangaande de zaak zeive m.de prsaUabel door deze Commislie begerrt voorgelicht te worden.

De voornaame /.aak w.lse dus by het Rapport het •eerst in overweegtg behoort te komen , is de gewrg-sge vraag: zal men den Slavenhandel affchaf/eu } pat is met andere woorden gtiegi : .zat men ae Co/onisten verbieden om zich van 'Slivtn te mogen bedienen urn dengrona in de Culomen te bearbeiden r1

Het is deze laailte mfj, Burgers Repref-rfamen ! Welke opzettclyk by uwe U*.com mi teerden ii aanmer krne kwam , toen zy bezig waren het ontwerp van den Ti u! over de Soldnit-a byeé.i te brengen. Hunne menigvu'dige overweeging«n van alles wat ter dezer zaake eeuig'-ir.s ken dienen . hunne geheg-heid aan die edele grondbeginzelen , welke alleen een vry Volk waardig zyn; hun pleiten voor de rechten der Menschlykheid; hun'vuung verlangen om iets te mogen kunnen uitdenken, dat de gevolgen van het uitroeijen van dit kwaad, «iet heilloozer deed zyn, dan dit kwaad zelve; dit alles

■•eefc echter tot niets anders kunnen (trekken, dan dat uwe Gecommitteerden de onmooglykheid, ja, zy durven zeggen: de onbezonnenheid duidlyk gezien hebben, □m de opgegeevene vraag op eene Heilige wyze te beantwoorden , en het is dan ook alleen na rype overweging , uit dien hoofde geweest, dat uwe Gecornmitterden het laadzaamst en vourzigtigst geoordeeld hebben , om deze zaait geheel en al met ltüzwygen voor by te gaan.

De voornaame beweegredenen , welke hen hiertoe hebben aangezet, zyn hoofdzakelyk gegrond op de volgende aat.riKïkingeït:

■Vooreerst. Het hoofdoogmerk der onderhouding en befciierming van Colonien, is buiten twyffel geen ander, dan de bevordering van den bloei en welvaart zoo der Volkplanieiingen als van hec Moederland.'— Die bloei en welvaart kan alleen voortfpruiten , uit het bebouwen van den reeds vrugtdragBnden grond. of uit het gereed maken van den zodamgen , welke tot dien tyd toe, no£ onbebouwd .heeft geregen. In beide deeze opzichten worden 'er genoegi-atne handen vereischt om deeien zwaaren arbeid te vtriigten. Zoo zeè.er dit is, even zoo zeker is het ook, dat zonder het behulp van die handen , welke van de eerfte eredre der Colcn.en af, tot heden toe , door alle Natiën tot dezen arbeid gebruikt zyn gewoiden , dezelve onmuoglyk behoorlyk kan worden

venigr. Het getal der ölanken in de meeste Colo»

nCn, vol«erts eene aigemeene berekening, weinige jaren geleden gemaakt, tot dat der Zwarten Itaande ais een tot dertig, is dus by verre na niet toereikend om den noOdzakéryken arbeid te verrigten; terwyi daar en boeven de eerHger.oemden, zöo wel als die Europ^ërs, welke van hier dcrwaards geionden mogten wqrden, in lichaams krakten by verre te kort fchieten , om onder eenen veelal brandenden hemel, aan welken ,zy geenzins gewoon zyn , cenen zo zwaaren arbeid ie kunnen uiiÖeffm*n. — Een iteiiig verbod derhalvenom zich voorbaan van Zwarten te mogen bedienen",, is cus aa« uwe Ciecommiueeideii r.iet anders voorgekomen, dan als tevens in zich fluit n-e een llellïg gebod, om voortaan ook den Lan<Soeiuw in de Colonien niet meer te beöeff• nen , en om vooral van alle verdere onderrreemirgen , ter uitbreiding van dezelve , ten eener.maal af te zien.

Wfciligi zou iemand kunnen goedvinden hier op aan te melken, dat het verbod zich gtenzins zoo ver zoude behoeven air te lirekken , dat men zich van geene Zwar.eu zonde mogen bedienen, maar dat het genoeg is vast te Hellen, darmen van hen t.p geene andere wyze, <an als van vrye Lieden g-bruik zoude mogen maxen. — Dan uwe Gecommitteerden zuilen in het vervolg van dit Rapport, gelegenheid hebben, om zich over het vry verklaren'der Zwarten in de Colonien, afzonderiyk en meer opzettelyk te verklaren; terwyi zy het thans ter beantwoording der zoo even opgegeevene aanmerking, genoeg-.aam agten te doen opmerken, dat offchoon zelf alle Zwaiten voor vrye Lieden erkend wierden, het verbod intusfehen van verderen invoer derzelven, wel ras de genoegzame handen zou doen ombreeken, tot verrigting van den gewonen arbeid, zoo

wel