is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 24tt )

•behoeven van de Ooit-Indifche Compagnie , welke Wt \

paaid zal worden naar, het zuivere provenu , of by onder- Q

linze taxaiie. , ,..„, IT , , ,

§». Uur h>Jt Comvniné tot den Oost-Indikken Handel <-

'Wvrd grairhorifcerrit>om met voornoemde Staphorsten Cu/puntte, ledanife khikking, omttvnd «Ie uituseriug

hier bei. en gemeld'ie raakrrt , met last om daar in te t

tandden zoodanig en in dier voegen, als htueive zal i

oordeehn met de aigemeene belangens der Commercie, /

eB liet byzonder intrest der Compagnie het meest over- i

■cemekomen. • * -i j i_

6°. Dat de Vergadering zich voorbehoud zelve de bovengemelde uifkcermg te regelen, indien het Commpe ' tot cien aostfinditcheu Handel cn gemelde van Staphorst ( tn Compagnie-, zich daar over idet konden veilUan.

7<!. Dat het vetdei verzoek van Staphort eu Compagnie, Vendeerer.de tot de., yryen invoer van by hun nof; 'verwast wordende paauven Speceryen, word gewezen van de hand: biyvtnde de- Supplianten filet te min onverlet,-ii getal 'er nog eenige party eu Speceryen aan nuu mogien v. orden afgezonden , zich als dan nader aan deze Ver^aderiig te adiesfeeren.

8°. En aat eindelyk Exuad dezes zal gezonden worden aan het Tom mi'té tot de zaken van de Marine, en aan de C oram.tiéstot een Oost- en West lndifchen Handel tot 'derzelver ï.aaricht, en ten einde zich daar na te reguleeren.

Uwe Gecommüieeiden, B. R. 1 hebben begreepen, dat zy UI. wei een aigemeene mefere omtrend de in voer van Oo t Indïfché Koopmanfehappen, daar onder begrepen Specerjen, konden proponeereu ; dan dat die Mefure onderzoek en dedbetatie ve-ëdchende, de zaak izmStap/torst en Compagnie , niet /oo lang konue verfchtfven worden , tor dat 'er by uwe Vergadering eene akeroeene regel zoude bepaalt zyn. Ook om san uwen last te. voldoen , waren zy verplicht ten fpoedigüe op de Requesten van Staphorst taComp. te dienen van cor.fUeratien en advys , en terwyl zy het een en ander aan uw meer verlicht en meer doorziende oordeel onderwerpen, nemen Uwe Gecommitteerden teffens de viyheid, de Vergadering te verzoeken; dat het haar behaage, de confukratien by dat Rapport vervat , en de daar uit geproflucerde Propofitie tot het daarftellen van een aigemeene mefure omtrent de* invoer van Oost-Indifche waaren , geduurende den oorlog en nog ééuigen tyd na den vrede, in handen te ftellen van eene Perfoneelc Commisfie, ten einde die te examineeren en na ingenome eonfideratjen en advys van het Committé (tot den Oost-Ind;fchen handel, UI. daar omtrent voor te lichten , en daar by te concipie'eren zoodanige Proclamatie, ah die generale mefure zal noodraaklyk ma. ken , en gemelde Commisfie zal oordeekn te behooren.

De Preftdent proponeert, om, daar dit Rapport vry geëxtendeerd was, her zelve een dag of twee te houoer, in advys, wyl het drukken te veel tyis zoude kosten. Gevers zegt, dathy deeze zaak befchouwt, als-in een

i naauw verband met het Committé tot den Oost- Infi . ichen Handel en Bezittingen ftaande, dat hy volftrqB L joettaikelyk oordeelt, om daarop het bengt san daM ommin é iq tc winnen, o

Blok zegt: ,■ f

Indien de Burger Givers ie Vergadering niet in bedenkir» f \d gegeven, om op het voordel van de Commisfie, verv^j i baar Rappjprt, intenemen de confideratien en advies vaBI •t Committé tot di zaken van den Oost- lndifchen Handel «W ezïtiimen, het welk volmaakt ovcreeokomi ijiet net geeufn oor my in het befoigne aan myne Medegecamrnitteerden mL oorgedragen, zoude ik het woord thans 'niet gevraagdil laar daar mede zoo lang gevvagt hebben, tot dat bet Rappo«l it een oejcét van deliberatie zou zyn gelegd geworden, eWU Is dan ,de redenen, waarom ik niet tot het Rapport'bcfll oegetreaen, hebben opgegeeven. I Ik zal my niet ophouden, alle de gronden van fcet Rapn ort, waarmede ik my niet heb kunnen conformeeren, nll af te haaien en dezelve te wederleggen, maar wil de Vergal ering alleen informeeren, dat de Gommisüe het Request valli ï. van Staphorst en Comp., op den i r Februaiy 1.1. aan dezM[ /erfeatiering geprefenteerd, gefteld heeft in handen van ha L ïunMttta ven den Oost lndifchen Handel , om te dienen van ba [ reilt; dat het voorfz. Committé declinatoir heeft geadvifeerd V >p tronden, dat het gedrag der Supplianten lirydig zoudj k lynSnec het Piacaat van Hun Hoog Mug. van n Septenibjjl. 1717, den 14 Juny 1791 gerenoveerd, en dat hier te LandS» ;ene genoegzame quantiteic Speceryen e-xteert. ■

Het eerfte bezwaar van het Committé van den Oost- ld u lifchen Handel en Bezittingen is, wel is waar, op eene vol j edige vvyze, niyns inziens, door den Burger Hartog by hj | Rapport wederlegd geworden, het geen my dan ook hed aoen befluiten my dienaangaande met myne Medeleden j »eréenigen; maar het twede bezwaar is van dien aart, dat^ f Commisfie niet bevoegd is tegen het Advies van het voorï Committé, zonder nadere ophelderingen van het zelveJ hebben verzocht en verkregen, de vergadering voortedrage li om het verzoek der Supplianten te accordeeren; te meer 01 dat de Commisfie by het Rapport verklaard heeft in het oi zekere dieswegens te zyn, want dezelve zegt in fubftantie Jat indien 'er eene genoegzaame quantiteit Speceryen voor hoi den is, en voor dezelve prys, als buitenlands, teèesjmen is ,dè dan de invoer van Speceryen nadelig zoude zyn; zo niet, é als dan dezelve moet worden gefaciliteerd.

Uc heb in hec befoigne geinfteerd het nader advis. van h Committé van den Oost--lndifchen Handel en tiezitiia^n op & ftuk in cc nemen, dan de ^eerderheid oaar toe niahebbejl kunnen perfuadeeren, heb ik geweigerd het Rapport te tl kenen. '■' , ' "ü

U appuiecr dan het vooiflel van den Burger Gevers, o de Requcste vaa Staphorsten Comp. te (tellen in handf van het Committé tot den Oost lndifchen handelen teelt tingen o; de Vergadering te dienen van conliueritieai en advys.

llagtog zegt , dat de Vergaderi ig ook zeer zeker t het Rappott /al gehoord hebben, uai de Commisfiew riegelyk geoordeeld heeft, dat het Committé tot de Oo daaromtitod dient geconfu.eerd tc»orden ; t}>t de Cos misüe vermeend neef., in,'d;t patticuliere, geval ,JU 'er geen veibod van dien aan ex.eeu, met verzoek d Kequestianten , te moeten accordeeres.; dat de taak o^ te veel fpo»u veieischte, om in dit fpeciaal geval,

C'