is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25» 1

het Rappoit te doen drukken, en op Woensdag den aiïte Juny aan de orde van den dag te fteiLn ; — en concludeert conform.

Thans wordt door de zo ftraks benoemde Commisfie, om de excenfie van het Decreet op het Request der gewezene Fri»sfche Staatsleden, opteQMikeo, die ex- enfie geproduceerd.

De Preftdent vraagt, of de Vergadeiing zich nu met dezelve gelieft te conformeeren ?

V.an Leeuwen zegt, dat hy 'er zich niet mede kon conformeren, daar het by hem nog niet uitgemaakt was, ©f het wenfchelyk ware dan niet, dat diergelyke

maatregulen gefluit wierden.

Dit door niemand geapruyeerd wordende, wordt de extenfie gearrefteerd. .

Hierna benoemt de Preftdent tot de Commisfie om met Fiiesland in Correspondentie te treden, de Reprefentanten Ten Berge, P.iJJeur, Schim, metpenn'mck, Ltstevenon t\\van Hooff.

Gorter vraagt, of het benoemen van Commisfien alleen aan den Prefident ftond, of dat de Leden daartoe ook recht hadden?

De Preftdent zegt, dat dit een recht was, dat nog nooit aan een Prefident was betwist geworden.

Gorter antwoordt : dan feliciteer ik den Prefident met dat recht, maar is vindt dat hy 'er in dit geval al een zeer zonderling gebruik van gemaakt heefr.

Geven zegi, dat het nooit een recht van den Prefidentwas geweest, maar dat de Prefident verpügt was, om te vragen, of de Vergadering eene diergelyke Commisfie goedkeurde, en dat hy, zo dit gebeurd was, zich tegen deze Commisfie zou hebben moeren declarecrcn , daar 'er naar zyn begrip wel een of twee Friefen in mogten zyn.

Dit wordt door eenige Leden geappuyeerd. - * Schimmelper.ninci verzoekt, dat hy, uit hoofde der menigvuldige Commisforialen , waarmede hy belast is, vandeCommisfie mag gi excufeerd worden.

De Prefident zegt dat hy, zeer gaarne aan de , inftantien van die Leden willende voldoen , die begtype dst V k 1 i Coitn istit moes¬

ten wezen . ■_ . zal voor-

Hellen , ei. '- melpenninck ,

t:. . feren, ^""t li u 1 gvoeide ]

)< enen ; :•,(•. < -■ f'-fff- i'<- Lurcers ten \ Berge, Pa rau Hoof, }

i>chonege%el ^ - * ■ f ^ -

Ten Berge \ >i J t , der e-, r«.-- - s ,\ Rfpref mant Schtmmetpetit < . ,g v.oitriai e--.-.. i,, ;aar dezelfde

De Preftdent zegt, dat, wanneer alle de Led zien wilden excufeeren, 'er dan nooit een einde v mhüc "" e" pr9pQ|ieen OftgJBMwis Qie Ca

Ten Berge blyft infïeeren. op ontflag. ■

Aci°'Trfn Mceri"^ »m dst. ?dQ de Leden, died a#n Prefijent to: de Conemishe waitn vOorpcdrager. z daarvan exerceerden, hy voo-fieide, cm op morgen dcCo rmsfie uoor de Vergadering zelve te doen benoemen. i Bickcr zegt,, dat hy op de door den Prefident vo< gedragrne Fnefche Leden moest aanmaken, dat dez te zeer m de zaak geïnteresfeerd waren , om als ocpi tycjg te kunnen worden befchouwd.

De Preftdent zegt, dat hy dan nog eens beoro ven zal, of hy zoodanig eene Comnisfie kan b noemen, waarvan aan de eene zvde de Leden zie hunne benoeming laten welgevallen,, en waar! aan de andere zyde door de overige Leden d Vergadering geene aanmerkingen worden Remaak! daarcoe voorflaande de Burgers Reprefentanten «j Lastrep, Pasteur, Hertog , PEstevenon, r.an Hoofj

Schonegevel en Styh En worden dezen, ril

mand zich verder daar tegen verzettende, tot j Commisfie benoemd.

Hierna adjourneert de Prefident de Vergaderirj tot morgen ochtend ten elf uuren.

' < •

Zitting van Donderdag, den 15 Juny 1797.

■ Voorzitter: H. H. Vitringa.

Ten half twaalf uuren wordt de Vergaderir geopend. De notulen worden gerefumeeid e jeairefleerd.

De Burger Groen, benoemd als Secretaris by de Zee- Krygsraad over den Cafmein Lucas i vei chynt ter Vergadering, en legt in die nualite len Ee| af. 'ftl^.if.M.jt. "

Waarna geleezen en in deliberatie gebrast woi len, de volgende Misfives en Adresfen:

Eene Miv&re der Reprefcntainen tan Ba atfsch-Brs >at d, kennis gevende, dat 'er, liet tce.eriftaandede Ps mcaiie dezer Vtr^aderir-g, rogthars var, zodanige Piaal er,, als reen vitesde, da; log vwikc-iyk ziek.e cmdq .et Vee hceiscl.tc, Vee werd mgejrpeid , door de mal l' ■erlaiie der Gonsmifen op de Grenzen.

Het éetfle fn brrden vsi- At-hu/t van der Fee\ :. f. ter inlcja.£tie, het uuiae aan ce'MaijJji

Lene