is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *53 )

fcene Misfive van den Raad der Gemeente der Stad otterdam , kennis gevende , dat dePrettiieester deyrtes, b, op last vin ket Commiitéte Lande, aan hun gegféerd had, om een groot aantal zoo Kaagen aisan?n Veer - Schepen in dienst te neemen; dat veeien r toe zich vrywiRjg hadden aargeboden , maar ook, andere te kennen gegeven hadden de fchaden , welzy in 1794 hadden geleden; waarom zy zich dan j ter dezer Vergaderii.g adresfeetdea, verzoekende, aan zodanige Schippers ten fpoediglten voldoening >t gefehieden: — aan het Committé te Lande, om tdige voorziening.

len Misi'i ve van Theodtrui Kauta, wonende te Zaan?i , ttrioeker.de , dat de Articulen, omtrend den f Isdiemt, by het Pian van Conflitutie klaarder mog)j worden geleld: — buiten deliberatie, 'weatf eensluidende Requesten van Ingezetenen van ler'ar.d, woonende in het Gewest van Stad en Lan11 zynde van gelyken inhoud, als die, welke den 27 > ' door Ingezetenen van Amftrrdam waren geprefen- , j I: — waarop het zelfde Decreet is gevallen, lift Request van P. R. Defum.J, verzoekende, dat jïhem mogt worden uitgegeten ordonnantie van het 1 '5 agterftaii.g Lieuienants Penfioen van zyn broeder, ' ij ^ejumal. ( J:n. Request van y*n der Moor, Weduwe Êllinghui- 1 A meeJe verzoek: nde, om ordonantie van het nog < ij huldigd Capireii,s-g.'raétement van haar Man: — t p: n aan het Committé te Lande. 1

I iderfcheiden Rsquesten om Paspoorten: ge-

i rdeerd. ^

\%h doet het volgend Rapport; c

: BURG F. RS^REPRESENT ANTEN !

\ Clasfls van Maastricht en den Lande van Overl ! heeft zig, den 7 Juny \, 1., by Requeste aan e t Vergadcrirg geadresfeerd , eerbiediglyk verzoeken- * 1 at deere Veigadeiing gel.eve te decreteeren : 1 ■ir cent: dat aar, de Predikanten , Schoolmeesters, en c Dts, in vooizegde plaatfen , hun leeven larg derzei ' y,aarwcd4en worden toegekend; of in plaaife van c B een jaariyks, Penfocn. d 1 , ten anderen , cat, hangende de deliberatien dee- n f erg.id ring over de voorzeg ie <aak , aan den Sup- tl l|n, mi hoofde van den ao-gen en drukker.den v I Kaarjj zys ien aaruiene van hum en Fmaniiëe- o ï Stand , ig gedompeld vindt-n , provifloneel , een n |j rnétamei^t , by wyze van fubfidie , uit' 's Lands C f icge worden bet?ald. z: <.ie:en, Üurgfrs R-prefer,cantcn ! h-br goedeevon- ri I -a* ;<rqu sr ie fttLer,, in handen Uwer'Me'"ceden ft (j -veren, lüoh en Vtrfier, om der Vergade-inge te ft I van cdjiudetatien en advvs. p f 1 voldo^nir-g aan deezen last, hebben TJweGecom- e: 1, rden geöurdecld , voor eerst en vooral hunne v I ,t te moeten peftigfin , qp 0e re4éHCT én gror.den, ff welken. de"£upp saftidtq veimeecen getcgtigj t£. a

zvii, dee?.er Vergadering te mogen naderen met zodanige verzoeken als m den Reque-ie vervat zyn

Dan, zeden het afftaan van Maaihicht enden Land" van Overrr.ate aan de Franfehe Republiek , zegden de Suppliant«n-, zig metV^orramie^Requesten gê'a.iresfeerd te hebben aan Hun Hoog Mog. met verzoek om betaaling van hun agterllallig Traétament en het behouden van het zelve: of, oairaan hun een geëvenrediad Penfioen mogt worden toegelegd. *

Hun Hoog Mog. hebben daarop, by Refolutie van den 7 Mey 1795, aan de Supplianten toegeftaan de betaaling van derzelver Traétarnent, provifloneel, tot 4 Juny 1795; zynde de dag van Ratificatie: terwyl, by Refolune van den 20 November 1795, Copie van der Supplianten Requeste, is toegezonden gep/orden aaa de Ministers liiaauw en Meyer te Parys, met aanfehryvina om, daar het behoorde, de nodige reprefematien té doen; ten einde te effédueeren, dat de Supplianten, in 't vervolg, van hunne Tractementen zouden blyvea jouïsfeeren.

De Supplianten vleidden zig, dat zodanige brieven ran aanbeveling , voor hun van eene gewenschte utwerking zouden zyn geweest, doch, tot hunne gtierende fmerce, hebben zy , allerjamraerlykst moeten oaietvinden , dat hunne hoop ea verwagting in deezen rot der toe, helaas! ydel en vrugtloos geweest zy, hebbenIe .dezelven, tot heden toe , geene de minfte ioeze^girig, ■eel minder eenigebetaaiingoatvangen, zedert den 4 juriy 795-

Na dus langer dan twee volle jaaren, in de alleronaanenaamite, en tot heden toe , nog niet voldaane, biilyke erwagtmg , geleef d te hebben; zyn de Requestranten eineiyk , door nood en bittere verlegenheid gedreeven , te aade geworden, zig aan deeze Vergadering te adresfeeen.

Een iegelyk uwer, Burgers Reprefentanten! die wereld n menfehervkennis genoeg bezit,om zig eenig denkbeeld te unnen vormen van den akeligen toeftand.in welken'tTerüeende Zielen, dieniet gewoon zyn laigiarrig te kruipen, f ver?.g;e!y k te bedelen, maar het nodige levens-onderhoud eeds feeboen gevonden, in een foiier Jaarlyks inkomen , at naauwelyls toereikend was, zig als dan noodwenig moeten bevinden , wanneer zy zelf; dat fober inkoïen, geduusende twee volle Jaaren, geheel hebben moe. n nii3fen; een iegelyk uwer, zeggen wy, die zi^ daarin eenig denkbeeld kunne vormen , zal voorzeker met is v/el willen toeftemrnen, dat de Predikanten , Sehooleesters, en Kosters, van Maastricht en den Lande van 'v-ermaate, waarlyk niet voor den tyd, en ook geeants zonder grond , hunnen toevlug' lot deeze Vcrgadeng r.etmen, om in hunnen hangen nood en in hunne re is toeaee-meiide bittere gelegenheid, ireost en order-, md te zoeken. De meesten hunner toch , rlurgers Reefen;anten ! zyn bezwaard mei eene talryk huisgezin; 1 veeien van dezelven hebben den avond van bun lee;n , cenen haogen Ouderdom bereik, waardoor zy te eer nog, onderllanden verkwikking behoeven. Indien Uwe Comffiishe zich niet, ten vollen oyermigd I i 3 h eld ,