is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 255 )

I eele der wjarl»k •orjgtlukkigï Supplianten, jj t.vyi voorts Uwe Co.amislie, olm/ent hcf-«h lerge ■ t g vauderSupphamea verzoek,te *M*n, ot» kunproei- i l| eet jaar fraciemeatatt &» £d*rf.f C«M r« ^«m «/*-' 1 f/e/2 , -.'■*> advife taa ie zyn , dac de Ver.ja.lennt>, a Ifcofie van de drukkende armoede , wurm veeie 3 I si aile Supplianteno.ife.mldi!» gedompeld '-yn , iou4e h>ren te d.-ereteeren; dat 'er aan dea SupplUJien., s eider zoo beter eea jur Traeteaient, pro/iüjneel * rekening der Frarfrne Repa>hek, by wy// var £ ijchot, betaaid wierd; opxdac dezelve gedtureaie , tmderzoek en de oa itriuaie'ingen hunner zaake, , e rer!ioD»eren , noch deur gebrek omkom-m. i jcs nogthans mec ooi inoeui^e onder werping , aan Ui. 1 :; cn meer verlicht ooidee). i. •

ïiittir zegt, volkanen eens te zya rast de Rapt» irretKS, i! lieden zich in kowwerlyie on-t»adi,ihe lep Wvl»«*ea ; } m zich ten hunnen vaardec! m r»y iact Fra.uch G/u/er;jit te Adresfeeren, verraeeade hy, dar. vaa weinig effect (ï.zyn. o

\\ns zegt, zich geenfints met het Rapport te kun ■ Sxnformeeren , wyl de gronden, daarin vervat, vol •< ftrj lg was met het principe, by deeze Vergadering t srioomën. I 'rietjer zegt:

I t de Commisfie te regt in haar Rapport alleen fprak van e ;eei;e t>y het R qaest was voorgedragen, dat hy ecuter e: ende , dat het hem als Lid der Vergadering vryltond te i teeren: dat de Vergaaermg ie >r de gemcbtiooecrde Pre u ten en Schoolmeester een Gratificatie met een jaar feil Tracbmcnt toe t'e Liaan, zy zig ftilzivygcnd onder de ti .gun t bragt , om aan andere ongelukkige Geesreiykon IgS 'cr 71 j veeie in RJlaajliicht en Penh bevonien , v/nie 'f ïchtoaardig zya, eéa gilyko Grariti.atie te accorderen; Ifely.Keh -.eeio >^eluskl>-r door eFcederea der genoe nie a n a;s de Rc-jueftraaien; Géestdyken , waaronder veeie

I li Kloosterlingen, of Leden van aaiore corpuraticu, men »shendsch wist dat ingev-jge de Fraefche Wette ï haar f yk beft an vertooren; corifcld lerende dat hy niet zoade \j e i tOi.dem.nen om de« Predikanten van .Mar.ftricht, ï en?, eenige gra ifica: e toe te ftaan, ten zy Je Veiga:i g te gelyk gelisjjjje -te befluirea, een ge'yko fiyp na un 3 nsch C«rh'>lyk(. C«*telykcn; die door net cedceren dier :3tne:i piaatitn hiar .tydelyic b.iiiau vcjtloyren aa.idca , Heor.'eeren.

Ik -zei;t: -(

Ii g - preiiient ! op het gra-a* ceerde door den Rur'tkfitgtf, zy bet my gep.rinüteerd met een enkel 1 id re mogen rcfl c.eeren ; dat de Co,nmLlie>op. al ,1 in ie re org. iukkigvn in die afgeftaane Landen, waar 'jj «Je Burger iériëger gewag maakt, ^nreguaidfieefi I en, nojii beliijor.n te flaa-; m.uv du ey bepaald I uiqetcn advifeeren , op het Request vaa d e StipI -en, die zig aan dtez: Vergadering hebben gcadres,ji ; en wek" Request in ha?re handen geltcid is, om -s enen van Ccnhd ra ïen en advies. *> inwyl ik 'er vour het overige nog moet byveegen , 'j d het geea die iiurger, ten opzigte vaa die oveiige

i i

ï

;

i i

i !

ongelnkkige, die 'er ia deai^jHaarte Lmlen nog no;ten zyn, i.agredienteu eener nieuwe Propoütie z/n. ttyaidien die o ^eluVsigea zig, met g-:!y\s rede io i, aan deeie Vergaisnag -wenilen, ea de co,.li leiaiien en het alvis van de.-z- zélfde Commi.ili: g:r.-q i.r.crd wierUn , /.ou zy op gel/;*? gro.dea van biliykheid en reeh a.i<iteren.

Van L»euwen 7.<iiX '•

Zig met het Ra,v»rt ten vollen te kunnen conformeeren, en dat ai.t uit e.-ixew clemen'ie, wur vaa eea der vjii6e Spweketa iewözd bad, amr uit v.rpliztia,;, op rechtvaird'i-heid en* biiiyk'iei.1 g^róW: Imiers bet was Jie la' I a door een llilx-w^eni co ifen;, ais oycuatract, toegezegd vo .r baa leven tang, co daar op haddeaze die pisten aawir l, Het was ö'ofc niec dan biliy'-r, da: zy, «e door een toevii, wwlk*u«*a hun fchuld was, van han ttsétiment zouien ge-priveerd blyven, daar ia te gemoed gekomen wierden.

Was by de ever^ave der goederen , wjar uit zy be'aald wier.len, geomitteerd voor hun zorge te dragen, deze fout »var.n we verpligt te boeten , immer.s ai.les -te doen, wat aiogelyk iris, toe herfte! djar van. £--a ander der Sprekers bal geavanceerd, dat de piogWgeh vaa de Commisfie tot de Bnitenlandfche zaken zons van geen eff-eft zouden zyn, dcez.j vrees moest niet affchrikken, maar men mjest aan.zyne verpligting voldoen , w-lke daar door zoude betrage worden. Gelukte dat niet, dan was nog te bezien, hoe 'er verder zoude voldaan worden. Dit tog was .eene pligr. Eahyconciudeerde derhalven conform het R.ap/>orr.

Ploos van Am. tel zegt, dat hy zich geenzins met her Happort kan vereen gen , om dat het fleur t , op een zeker rechr, dat de Supplianten vermeene ; te hebben , uit hoofde van een Contract, aangegaan met H. li. M ; dat hy dit Contract niet ontke-ide, doch dat dit, by het dcleeaco dier Landen aan Fra-ltryk, ve: vallen was, ren opzicnte van deeze Republiek: dat my b'gteep, dat her gentan i doen van hetzelve iniasidijor Fraakryk aioest geic ,edcn ; alzo het bilyiï was , aat hy.die de vooidaelen genoot, ook de lasten .noest dragen v dat hy daar en boven oordeelde, d't, i.idun mei) oicrom rend gema^kciyi; was, ten aanzien dier Rêqaestranien', dan ook alle poiiorq.ia 1 Ambienaaren, daar g ërnpl ..ye.rd gewest zyjade, a.itfnraak bp Penfioen ïoadea .kunnen tnaa.een, en dal ny . intusfehen ook geenfims av,iJeid.-, -e»f, m - i

z.ch deswegens by het Fi.mSch Gou -vrnerre t A Ire-s' f-eerde , het zelve de bet .a big der 'ï'r...tem.meu , (ba<H voge dat Oom ruil, zou lasten vo'gen.

Pe Prefi 'e:it ^e<£, .dat hy zie ï n.o^ • ze-r \rp\ I heri'iinert, elr.t by de de: iv.r.uien q'yjfi de o.-fu.hogen in de Afte van Con:lhu'ie , n0fx-;,s de i.rajlemei ten dar Predicanten , oi.der iiir-e e ' loc>r (*'.;«• vers wis a.n.gemerkt , .oat wei hec ries ve-ens 'Wt« gailelela ook beirekkel-yk si.vt.t nr-ak -n., >tm dü Predicanreo , welken in'de ain Fi-a.r;iy.kg-.:ce-:e-eri de banden woonirchtigVaten; inaaruateie Vergn-eiering els toen heg epen ha I , oat liet beter was , daarvan geene lVecfle meLing te maken; daar ! die geeiieij, weikeu veraieciide dut zy ook recht

fauet-