Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRYHEID, GELY&HE1D, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Refolutien van het Provintiaal Committé van Holland, genomen op

Den Ir. April 1797. Het derde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Ts gehoord het rapport van het Departement Militair, hebbende J_ ingevolge en ter voldoening van het Appoinctement Commisforiaal van den 5. dezer, geè'xamineert de Misfive van Bailliuw en Leen mannen van den Lande van Voorne; houdende, dat door hun ter voldoening aan de aanfehryving van dit Committé van den 24. Maart jongsdeeden, tot fluyting der Seinposten No. 5 en 7, en bezorging der Vlaggens en Kykers van het Committé de Marine, aan derzelver Comptoir van Expeditie te Helvoetfluys, daar toe de nodige ordres aan den dagelykfehen Opzichter der Seinposten C. de JBreux, hadden gegeven, die tevens aan hun had gerapporteert, dat op de daar aan volgende dag, de fluiting dier twee Posten zoude plaats hebben, gelyk meede de overneming der Goederen bovengemeld , door de Commis Char don, en Equipagemeester Asmus, te Helvoetfluis zoude gefchieden; dat wyders door gemelde Collegie, meede in voldoening der aanfehryving van dit Committé', van den 30. derzelve maand, de Seinwagtcrs was aangezegd, om in derzelver Posten te continueeren, met belofte dat tot den laatften der gepasfeerde maand Maart, hun Daggeld met twee guldens zoude worden voldaan; en by hun voorts gedelibereert was, ingevolge de zoo eeven genoemde aanfehryving, om met dezelve Seinwagters ten opzichte van hun Daggeld nader te accordeeren, als zy een meesten voordeele voor den Lande zoude kunnen bewerken , integaan met den 1. dezer maand, gemeent hadden het Loon te moeten fixeeren op / I- 4- o per dag en nagt » zynde ƒ8- 8- o ydere week, en dat alle de Seinwagters daar op hadden verklaard, voor dat loon, hunne Posten te willen blyven waarnemen , except drie Seinwagters van de Posten No. 2, 3 en 6; welke, de eerfte, uit hoofde van z'yn hoge jaren en ongemakken, en de twee anderen, om dat zy in hunne ordinaire Affaires meer konden winnen, bedankt hadden, en dat door hun deze drie Vacante Posten, waren vervuld met drie Seinwagters wegens de fluyring van de Posten No. 5 en 7. afgedankt, by Loting, hopende dat hun verrigte in deze door dit Committé zoude worden geapprobeert; tevens de vryheid nemende te proponeeren om de Wagthuysjes op de Posten No. 5 en 7. tot betere confervatie, te doen afbreeken, en in 's Lands Magazynen op te leggen.

Waar op gedelibereert zynde, is conform het advis van welgemelde Departement, goedgevonden en verftaan, de in deze gemelde verrlgtingen door het Collegie van Bailliuw en Leenmannen van den Lande van Voorne, volkomen te approbeeren, gelyk dezelve geapprobeerd worden by deze.

Geapprobeerd de in deze gemelde v errigtin gen door het Collegie van Bail» Uuw en Leenmannen van Voorne^omtrend de Sein-posten in dtnzelven Lande ; met verderf authorifatie op den ordinarii 'i Lands Opzichter J Blanken, J.z. te Brielle.en de Commifen van 's Lands Magazynen te Helvoetfluys en Brielle als in den Text.

Sluiten