Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * >

VRYHE1D, GELYKHEID. BROEDERSCHAR

Extract uit het Register der Refolutien van het Provinciaal Committé van Holland, genomen op

Den 21. April 1797. Het derde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Jn achting genomen zynde, dat het Provinciaal Beftuur van Holland, den 12. dezer, genomen heefc het navolgend Decreet:

Ontfangen eene Misfive van het Provinciaal Committé, in dato 8. dezer, waar by het zelve ter kennis brengt, dat de Burger E. van der Sluys, wiens werkzaamheden ter verbetering van zommige der Gemeenelands Middelen te Amfterdam met een gewenscht gevolg voortgaan, by zyn verbaal in de maandJanuary laatstleden, aan het Committé had voorgedragen, dat hy ontdekt hadc, dat aldaar het recht der Waag op de Binnenlandfche Tabak niet wierd betaald, offchoon dit op andere plaatfen wierd gedaan; op welke inegaliteit van heffing vervolgens door het Committé' de nodige informatie was ingenomen,' en deswegens van den Hoofdgaarder van 'sLands recht bericht' hadden bekomen, dat eene verkeerde opvatting van zeker gewezen Vonnis, waar van het Committé echter, na alle aangewende pogingen, den datum niet had kunnen te weeten komen, en eene erroneufe applicatie van de Refolutie der voormalige Staaten van den 18. September 1738., en opgevolgde Refolutie van 3. Mey 1749. (welke evident alleen op den impost van de inkomende Tabak, en geenzins op die van de Waag zien ) gepaard met een te ver gedreven vrees van een reeds overleden Hoofdgaarder, gelegenheid heeft gegeeven, dat de invordering van het waag-recht van de inlandfche Tabak te Amfterdam in. onbruik is geraakt; waarom het Committé', te meer nog, vermits nu reeds een Koopman te Rotterdam mede geweigerd had het voorf<5 recht te betalen, welk voetfpoor het te vreezen was dat nog door anderen ftond gevolgd te worden, als mede, dat de Kooplieden te Amfterdam, na alle aangewende vriendelyke middelen, niet te permoveeren waren, om na eene lange disobfervantie het voorfz. recht tc voldoen, vermeent eenige voorziening in dezen te moeten voorftellen.

Waarop gedelibereerd zynde, is dien conform goedgevonden en verftaan te verklaren: dat voortaan het recht van de Waag

van

By Decreet van den 12. April 1797.» ver/laan zyndet dat het recht van de PV^aag van de InlandCcheTabak moet wordenbetaald, ie Gaarders van de Waag velast zich daar laar te regueeren.

Sluiten