is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15* ■)

, ïe\len , en- imr beyiading.,daïrVin^ hen fiu,l dauitteeren.. 7V < Berge zegt:

Ik moet aanmerken, dat nog de Recpestran-en, d*e Mér befchuliigers zya, nog:oox L;d« dfrter Ve-gi!ertug, hoe geloofwaardig deeeive ook as.i-rttnti zva , io dezen als getuige» kunnen paroisfeercn. I< oordeel ais nog, dat 'c onderzoek de fuspenfietBact voórg.in. Oog wil'men egtet, dat de inspectie daiely* maet'giie.-.ie. den: dan kan ik 'er wel b/komen, mits da« tos een grond worde genoome.a tan de fu> perrji? , dat zulks

■ „•«chiede op prop-di.ie van de Btiitenun ifc e Com mis li'.- , dat de veiligneid vaa "t Laad eeae dadulykefuspeaü is vereiscbt.

Fret.de zegt :

Hetlyn geen enkle Requeftranten, Jie Stentor a Brandt! betichte», ia *?» licht, zeer veriteeri, deeie zpiï. «elieli word — mair het is op de betichting vjn Je R.-qneltrantcn , geft-rkt doordetoeftemyaiiigcn be/es igmgvan rnrsleriieatwee *ei'Je deelen der L.ieB dezer Ver^ai-riug, Het is op de notoor'n ii cn oper.bare bewustheid wan h-.c fai\ ' 1 vi o a zyns aflating, om zyn opweiig gedrag als Subftitut Bal luw van Rhynlartd, dojr den H'xr ven Noordwyk.zeifjr, ea a,s Canirtin «aa de Schiictery dcr ttai L.-yden, do ir de toenmaline Regeering — deeze R Dlutie van dea Girechteb dcr ftid L yien is een publiek ftuk, dat muet veronderiteld worden, t-y ieder bekend te zyn, ea dat ieder Li i dezer Ver. gaierin» ais Sargers ind^t kennen en weeten. ' Tis een open. bue daad, op Publiek gezag volvoerd, ,un dit kan ni maai locneneo. Op deezealziuis wettigean voldoeaie'ronden ft:uat he' dat diea Brender h-&r.i»dU. van zyn .Post benoort gcfurcheerdte w-rden, hangende onze verdere deliberatie en finale conclufie. Ba net is hier tos, w^oc -x andermaal couciu4«er.

■ Van Langen ftelt voor, om dit Rccjuest te ftellen ia handen der commisfie tot de Binrelaa-ifche Correspondentie, en die Commisfie tevens teautborileren , om naar alle'fuspefte Am'otenatca te ir-.qaireren.

Fan Hoof zegt, datde qualiftcatie dier Commisfie hun de jpagt niet gaf, om zodanig te baadden als zy anderfiots. wel raadzar.m zoude oordeelen..

Brands zeÊt: .

Ik Hc& het woord gevraagd, Prefident 1-niet om in de mareik te treden, neen, want daar is alk-s van gezegd wat'er , myns bedunkens, vau gezegd kan worden /maar om aan dea Prefiiént te veizoekea , zyn p éa'l<ys te verand-eteu , en ecn concLfie voor te ftel. lei» die overeenkomt!^ den. geest der Vergadering is.

Oe meeste Leden , die over dat eene poiat van dit Adres acfproseo hebben, zyn hst daar in met eikanderen in ioo verre esi's, dat dadelyk de fufpenfie va.idca Post als Auüttur Militair, die den Burger Brender a 22, Weihans nog bekleed, gefchiedeve:. da. dan ne. onderzoen volgé naar zyn vorig gedrag, welkik voor my geloöt, dit -niet "zeer moeijeiyk. aal zyn on te vinden, na dat , behalven de Adresfinten, nog zoo veele Leden deezer .Vergadering, en wfilde ineesu zyner gewe<iens Stadge¬

noten ia der tyd , daar met afgruwea over gefproökenhefeiJ.

bsn. ' *

Oe Burger Freede heeft 'er- icsgelyks.-over geadvi-f.er.i , met dit fpeciaal adduatnant, om vaa het Com. mit é te Lande ;e, inquireeiea , om welke reien een zoodanig bekend Petfaoa , a$3 den Burger Br nier d &raiti dis, tot een zoo importante. Post op de Vlo Jt is aa.ige. iteid geveest, en dour- wien onder tma dien voordragt is gedaan, en waarom iiy n»g 1ar.4er.in qjalitcit als Auditeur M-ili-air blyft fungeeieu i rttil is door 'zeer veele Lcioo , ea ook door my.geappmeeid.

DitT.a-, zoo het my toeiievynt, de geest en meening . dezer Vergadering zynde, zou .ik onder ver'-etering van aivife zyn: dat een Decreet behoorde geproponeerd te wordea , in-deezer voege: Dar gïleezsn zynieeen Adrts,; va» eea ge Burgers van Ltyden , zynie.ceaMc norie, ter adit.ud e vaa eea door hun bevoorens ii gelevtrd Request, waarin zy de groadefl ea motieven van hetzelve naader. aan dec.ee Vergadering openleggen, eu daar'het bevoorens gehouden misdadig gedrag van den B.trger Brender d. Brandis^ door de R; questranten in die Memorie geal^ legu-eeri, door het ge-.ui^ea vaa zeer veele Leden dezer. Vergaierirg wordt geftaafd; zoo is gedecreteerd j darhet Com.nitté-te Linde zal worucn gelast, ata deeze Vergadeiing opiegeven , wie onder bttttdiéa man heeft voorgedragen , tot het bekleeden van een zoo importante Post op de Vloot, ea op welke gronden die aaiifteliin'g o is gc'frihiéd , en waarom hy nog langer als Auditeur M>/ li.air kan biyven comioueeren ? Dat inmiddels, iirenderr d.zrandis in hst uito.ffenen van gemeiden Post werde. gefiispeiideerd.J en dat voorgemelde Memorie icraiftructie iii ivorden geiteld ia handen van de Commisiie tot de Bioneulaudfche Correspondentie tot informatie.

Freede en oaierfcheide andere Leden appuyeeren dit.-.

De:Prefident brengt in omvrage, of dan zich* de Vergadering hier mede konde conformeren?

C. L. yan Beyma produceert in dezen geeest een coni cepj Decreet.

Hahn zegt:

Ik m set het bericht door de meeste Leden der Commisfie; Van Buitenlandfche zaken gegeven, ook van myne zyie bevestigen; maar op het voorgelezen ontwerp van refolntie,. diea ik eenige ophelieriagea te gevea. Ikhcbootc vele jaren 1 ia Leyden gewoond, tnde geiragingen van den berachten 1 Brender &.Mran.;is geisien. Hy be.fc zich in de daad zodanig aan zyne biinde.cn verkeerde drift voox de party yan Nasfau . overgegeven , zo vele buitenfpori.ihedcn begaan , dat het maar waar is zoals ik meen dat in het R'-quesJgezegd wordt dat hy cenpendant w erdt ge agt te zyn v.ifTfago. Her ftsrat my zelfs voor dat in 1783 of 17831, de Baiiliuw yanRaynlaai de Heer van Njordwyk . wiens denk en handelwyze anders bekend , zyn, h.rn als Subftituut Baii'.uw heeft rnoetea removeeren.-. Toen ik dérhalven hoorde, dat by. was aaugefteld, toet als Auiitear, maar als Fiscaal by dc geëmbsiqueerde Troupen , kon ik 'cr ia de daad my naaawlyks een begrip van miken. Hst is dus ookmet myne"toeftemming gebeard, datde Com-

uU&o