Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( « )•

e. Belangende de manier van meeting van ongerafineerd Zout, zoo vermag hv zulks niet te meeten , dan met de koperen Maat, of het Schepel, en moet deafftryking, zoo als van ouds gebruikelyk is geweest, behoorlvk gefchicden, met een dok die rond en regt moet zyn, doch welke geen Yking behoeft,

ft.

De Meeter is verplicht om by elke party ongerafineerd Zout, welke hyheeft afgemeeren , te voegen, en ter hand te Hellen aan den geenen, welke het moet'vervoeren, een Declaratoir volgens het ^rmulier hier agter fub Littera L>, en hetzelve invullen en tcke-

wnr'i. ,?ah V V«r™,eld"' CnSal **n Cike Meeter' een genoegzaam getal üeclaratoiren worden ter hand gefle.d , c.t by verdere benodigdheid de zelve van den Coüeöeur moeten vragen. Voor welk Declaratoir dè Ontfaoger van het Zont verplicht is aan den Meeter te betalen eene Huiver, als de party minder is als vyltig Maaten, en twee Huivers als dezlivc groter is*

9-

De Meeter is verplicht om ftet ongerafineerd Zout, 't geen by kleine partyen afgaat, te ^"fiVCrm.enRen ' rT' 'larde' rf mere dro»e vu.iïgbcid , om het alzoo onbrtnkbaar nLT!,,a,mPtlVe,maken' düch Zl,lks zal ëeei1 Pl^ts mogen hebben, wanneer hem word Ofgegeevcn , dat het moe: verbod worden naar een Zoutkeet, of Pakhuis, of Schip, oin daar ITopgeto tc worden; of dat her dienen moet ter zouting van Viscb'; óf tot eenigê Fabnuk of rrafiek; in welk laatste {ref.ll aan hem voor de afmeeting zal moeien worden ver-

KaSf?T^!0^mlh& F"rmu,ier h'er*S™ <'ub L*«era F, 't geen ingevuld en getekend moet zyn door den Entenaar of' Direfteür van zoodani -e Fabnek of Trafiek', of dat EL£L?2 If! Provincie moet vervoerd werden, of eindeyk, dat 'er door den Collecteur een byzonder confent toe is gegeven.

En zal de opgemelde vermenging met Roet , Aarde of'andere drooge vuiligheid moeten geïchieden by of aanfionds na de meeting : En voor welke vermenging d? On'ftteL van zodanig Zout aan den Meeter zal moeten betalen eene duiver, e^mfevflkrbaTmeerdeï dart wer Maaten is, a.soan een qtrart ftuivcr voor ieder Maat, en zulks'boven en behalvea het Declaratoir hier voren Art. 8 bepaald.

IC.

De Meeter zal ook verplicht zyn, om behoorlyke aantekening te houden van het Zout, Het geen hy hoe ft gemeeten , en zulks zoo wel van het gerafineerd , als onircrafi .eerd' om, ingeval de koopman, Keetmeester, of de Collecten'- zulks van hem vordert, daar van altoos prccifeopgave te kunnen doen, en welke hy verpligt zal zyn te geven.

II.

De Meeter zal vernis zyn om van al het perafineerde Zout, het geen door hem genHc.en word, om binnen deze Provincie te word™ geconfumeert, tc geven een Billet vin denofITïJ* WfQ t daar,°P ,e en aan den Gaarder alle dr e maan-

b^yjl 1 r hec,'dcr %°udC mocen u'ord(,n' te ^--antwoorden , voor zoo vel

hetzelve de Ro„demaat fubjeft is; suftóndd de Meetor, indien dit herfl onbewUS° zouda mogen zyn , verplicht wezen, zich dienaangaande ten Comptoirc van 'sLands Gaarder van dat recht, re moeten (ntormeeren. «a.ucr vau

Aldus gearresteerd den 3 J;iiy I70".

<?' Declaratoir door den Meeter te steven aan den geenen, welke

ongerafineerd Zout moet vervoeren, V welkd-or den Meeter moet ingevuld en getekend worden, als volgt:

Ik Ondergetekende, beëediet Zoutme-ter re fT> ». 1 l tc flüiinti'eir VL r*-\ u. i,l e }'J • • • • bekenno gemeeten te hebben de s3E£ïfS ■ * ' ' * 'Uy °P^geven, dat moet vervoerd worde;, door ommefo-) . * \ [ \ [ zegge 00 .\ ' * (5)

Aetum (8) . . . . den .° . '. fy*

CO Uier moet iHevua worden de Stad of Plaan, waar onder hy ah Zoutmeeter behoord.

CO De quantiteit ongerafineerd Zout welke hy gemeeten heeft; en zulks in fchrift.

JZ\De dm **5fl**» *» *«l vervoeren; en indien het Zout op een an¬

dere wyze zoude voeten werden vervoert, zal hy zulks agter 0} het Billet moeten fchryven.

C4) De

Sluiten