Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRTHEID, GKLTK.11EID, BROEDERSCHAP.

iixiract uk het Register der

Relbluticn , van 't Provmtiaal Committé van Holland , genomen op

tVoènsdar den 19 July 1797. Het derde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Xs gehoord , het rapport van het Departement Militair , hebbende, ingevolge en ter voldoeninge aan het appoinctement Commtsforiaal van dato den 17. deezer, geëxamineert, de Misfive van den Commis van 'sLands Magazynen te Brielle, M. Li. van Lith, daar by onder anderen , betrekkelyk het gebruik van de twee 'sLands Brandfpuiten in 'c Magazyn aldaar voorbanden, voordragende : Dat de werking van dezelven , het zy by 't probeeren , of in geval van brand , tot hier toe wierd geöpereert, door de Knegts van de aanneemers van 't onderhoud van 'sLands Werken, onder directie van den Commis en de Opzichter van 'sLands Fortificatiën; dat deze Knechts te zamen genoomen, niet meer als twaalf a veertien Perfoonen konden uitmaken , (de Jongens daar onder begreepen) zoo als by de probeeringen was gebleeken , dat de Spuiten, by gebrek aari handen . één voor één moesten worden bewerkt , daar en boven waren deze Perfoonen niet alle vaste inwoonders van de Stad Brielle , maar gedeeltelyk gezellen, welke zoo lang blyven als 'er werk voor hun was, zo dat by elke probeering , of gebruik der Spuiten weder nieuwelingen zyn.

Dat hy Commis zig te meermalen had geïnformeert, hoe men zoude doen of voor dezen gedaan had , om de twee Spuiten , in geval van brand , te gelyk met vrugt te doen werken, terwyl hy met de Brandfpuitmaker Byvoet had bereckend, dat, om het werktuig te gebruiken, met eenige hoop van tot nut te kunnen zyn, vier en dertig Perfoonen by elke Spuit vereifcht wierden , volgens de daar neevens gevoegde Notitie ; op welke informatien hy Commis tot antwoord had bekomen, dat men dan om Soldaten verzogt aan den Commandant der Stad;— dat deze fituatie by gemelde Commis criticq was geöordeelt, daar dezelve . by onverhoopte brand op niets anders konde uitloopen , dan confufie, magteloosheid om den brand te. blusfehen , en vernieling der kostbare Spuiten , door de onkunde van een ia nood zamen geraapte hoop menfehen; waar by nog kwam , dat zedert lange geene Nationale Troupes aldaar geweest zyn, en het Garriifoen thafts alleen uit Franfehe Troupes.befl.ond, waar meede dat werk in het geheel niet te doen zoude zyn ; reedenen waaromme , hy Commis de vryheid nam, aan het Committé in bedenking te geeven , of het niet van de beste gevolgen zoude kunnen zyn , van aan de twee Brandfpuiten onder zyn opzicht ftaande, té nffecteeren het nodige getai Perfoonen , om dezelven te doen werken, en die te neemen uit vaste inwöonders dier Stad , als Timmerlieden, Metfelaars , Verwers, &c. en zulks onder 't opzicht vin den Opzichter der Fortificatiën en den Commis; dat men deze Perfoonen by de probeeringen , bedaardelyk elk hun post konde aanwyzen, en dezelven leeren watr te neemen ; waar uit dan natuurlyk zoude voortvloeyen, de verzeekering van altoos in nood, de nodige Manlchappen te zullen hebben, lieden, die elk derzelvcr post bewust zyn, en geleerd hebben die uitte-

ocffeacn, ervaren in het beklimmeR van een Gebouw* tothetfpoe-

dU

1 "

GeapproBeerd, de in deze gemelde gedetail' leerde voor/lag, betrekkelyk h„t gebruik der twee / Lands Brandfpuiten in het Magazyn der Vejlinge Brielle voorhanden , mei authorifatle op de Commis van dezelve Magazynen M. H. Van Lith , als in den UxU

\

Sluiten