Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 3

m « n;t legt piet ;n graat »3« <«t gat**

owc een mer my«« denkbeelden *«t t« 2 cn Ui herbal hec, dat ik verbaasd<ty< du van Pw<fe te hoen.

<g«X«fS, friiit en anderen vragen her wootd.

Di Beveren zegt, dat het zeker zeer uiguliei; was, om het niet anders te noemen , dat, na da-. men op gisteren de den■ bcraticu aai aangevangen, ra.-n iich nu opponeerde tekende ( wettigheid daar van , ja na-iit men reeds een en andermaal op . dis wyze had ged.libereerd: dit k wam hem ze<er zier Ungu ter ( voor. Dan w.t de zaïk z.lve betrof, dat offchoon , we) i» waar, het fcheen , als of de letter 'er niet /aftfprak O"***» ter «ragen moest, wat de gezonde zin van den ArtiCttl Wof en dan was die voorzeker deze : D it, geduurende den ty i, da de Comrnisfie tot het ontwerpen van een Plan van C.mlti utie daar mede bezig was, hunne Plaatsvervangers de delloeratien over de gewoone loopende zaaken zouden bywoonen, maar dat over alle zulke , als welke in den Articul waren vermei i , de origineele Reprefentanti n zelve zouden optreeden, «oo meiuiuhe jegenswjordig onderwerp, noch onder de gewoone lopende zaKen konde rangfchikken , aoch o.ider de buitengewoone, dan ber-oarde het nergens toe, uts, het geen een ibfurditeit zoude zyn. M 'ar de makers van het Reglement hadden duidelyk gewild , dat over alle zulke gewigtige zaakin, waar over men ecryds by de Gewesren met by m erderheil, nrar by eenparigheid decileerde, als Vreede, Oorlog, H.ffirg van belastingen enz.; dat, wanneer daarover getttt bereerd werd, de origineele Rcprtfen'snten zouden optred ii : dit ru was de gezonde zin van den Articul D ch hy in? nog verder: bet was ook de duiielyke letter; 'erftortrWn en Articul met zoo veele woorden over Petitiën , atqul over het onderhavig geval! Het Comminé tot de Manue hai die Pe itie gedaan, dan Vr waren wyze redenen, om dezelve ge. heim te houden. Nu delibereerde men over de wyze, ora dezelve te voldoen; het was dus niet alleen de geest, maar ook de gezonde letterlyke /in , uit welke het bleek, da' de Leden , uitmakende de Comrnisfie van Conftitutie, aanwezig moeiten zyn by de tegenwoordige deliheratien.

C. L. van Beyma vraagt het woord, om de Btveren te rfscontreeren.

De Prefident geeft aan de Leden in conüderatie, of het niet beter was, dadelyk tot de ;eiiDeratieii ovi-r te gaan, en deeze onnodige dkcusüen af tt breekeu. f y

H. Gevers zegt, dat hy gaarne wilde afltaan vanhe gevraagde woord, zoo men dadelyk tot de Deüberaiiei lelvc overging.

Vreed» wil, dat de Prefident dadelyk tot de o.de van dei dag zal overgatn.

No/st zegt, dat, zco de Vergadering daartoe befluii hy dat nuedc van het gemalde woord afziet.

Onderfcheidene en zeer veele Leden reclamee ren vervolgens tevens,' dat de Vergadering to de orde van den dag zal overgaan.

C. L. van Beyma vordert het appel nominal. • Eerige L;deo ondeiftemien hem.

Anlêre Leden dair en tejin vorderen da: men toe ue ur*B al overgaan.

•Br omfta.it eenige Verwarring.

De Prefchnt wil hst appel nominal iaftitueran.

O '.derfctieiJene Leden verzetten zich daar tegen, rt* Kofevelt Cateait, Onlorp en anderen vragen: zoi i\i ppei normaal W-3t.lt geiniituïcrd , wie dan hunne ft.-ttia m aar in zullen uitbrengen, of zy, of de origineele Reprele.i. au ten; dat zy het certte venneenerj.

Veele Leden Vatdereo andermaal, dat men tot de Orde zal overgaan; terwyl C. L. van Beyma op liet appel nominal aandring.

Ockerje vraagt, of deze Vergadering lran:t vo:>r CynoCdre riai aai.genoomen, dat op aanvraag vanéél enkel Lil app l foamni is gemttittteefd, of een wettig «enome.i Decreet zoude lèrifeaorteMd worden? de Vergadering hal im.ners op gisteren gedecreteerd, dat de Comrnisfie va: 2ie heden m de deliberatie i zou ie deelneemen ? ——

Veele Leden roepen alle te gelyktydig van Nte\.' — en eifchen nogmaals , dat men tot de orde van den dag zoude overgaan.

De. Prejident zegt, d'at hy dus tot de orde zou le overgaan; doende daar op nog eens het Rapport voorlezen.

Waarna van Manen bet Spreekgeitoelte beklimt,

en zegt: . .

De zaak die ihans op meu w aan de orde van dea dag is. eischt onze geheele aandagt en werkzaamhe»d, niet al eAi om onze^ntramponeerde Z:emagt te h:rftellen en te verHerken , ten einde onze rang onder de Zeemogenheden , ( welke alleen , by de verdeelde befcngen der Moger.hedea, ens nog een (taalkundig geheel he^ft doen Wy ven ) re kunnen behouden : maar ook, onvdat ze zo onmidaelyk verknoet is, met alle de hoofd werkzaamheden, tot welke wy door de Natie fpcciaa! gelast zyn.

Wdke byzondere opinien wy ook mogen voeden or voeien over de reohfen van den Measch, over Vryheiden Grlykheid, over de klagen en graden van Pauiomsmus — over het onderzoeken en toetzen van Politieke gevoelens, <m aan of afzwetr.ng van dezelve; het zal ons weinig baa: ten , fchoon wy het ook hier iniot de zuiverheid vaa ee i i Platonisch ideaal g-bragt hadden , zo lang wy niet de hodfJ* eicnd, waar op alle ocaihar glyke Siaaten a leer, befta .n , kunnen, het Financiewezen, opeen vasten en zckeiej voe' gebragt heDben. Reeds te lang , zo 't my voorkomt, hebben wy geair» zeid, in hei Financiële , de hand aan het werk ie llian , en mei 'agierfteliix'g van getogte en in het midden gebragt* • kleickneden ( by deeze hoofdtaak vergeleken, ) ons moer ten ephouden, Niettegeoftaande de r.ieuwe ^.orhmyiis tot hetomwerpen eebei Conftitutie reeds eliers Bulpc gezogi heeft, om in deeze groote noofJiaak voorgclich; ffi word-n , ten einde op die groüd haar nieuw ouwnp a's op ees vasten voet t« vesiisen; zo tchynt men nog * A 3 hui'

Sluiten