Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen een «rradcrlyke Pie],e#w bet Koningfchap weder wilde invoeren , vroegen zy roer. eerst aan het Voik of zy vaa dit vooifchr.f' mogren afwykcn — dien Verrader en deszeifs aaaruog re verpletteren , cn hunne helfche oogmerken te verydelcu ? iintncis ffe<* i zykenden toen geen anderen eed, 'geen anderen pligt als de Republiek eo de Vryheid te redden. '

Ik conclu4.es dus, om alle deeze redenen tot het ampietieeren van da Financieele meture , aan ons laatftelyk door de gecotnbioeeide Comaitsfie yoorgefteld.

D,; h Co» ft Zégt :

Het onderwerp onzer dcliheratfen is her hetittel van 's Lands Vloot, dit willen wy allen-, — muur over de middelen, of ons beter te zeggen de m«mer om de mi,ldelen'e bek-oomen , vet' fehül-n wv oneindig. 1

Uwe Gecombineerde Commisfie ftelt U andermaal voor, te decreteren eenef^Uei'ncene GKiidhlfüftg over de geheele Republiek by wyze van opbrengst van agt ten honderd van t Wiyks ink.»inen van elk dec lajszeetcaen onder de mo-ili«tien in het rappott breder te zien.

En hier in is Je ziei van het geheele rapport geieegen 1

De eerste vraag i?: heeft het Volk van Nederland ons de tliazt legeeveu om Zulks te doen f

En om dit te beanrvinJOtdèii, lUa ik open het Reglement, 'twelk ik bezworen heb ra 'te komen, en welk ons tot rutfnoer onZer handelingen, zoo lang'wy daaraan verbonden zyn , most verftrekken. .

ik leeze aldaar in den tweede P*#agrU*f vstn het 85 A-n ul : *oo echter na ie opgiwetfkte isgttoting der fomme(*oor het $9 d«h->ud van Land en Zeemagt) door qJe»weg|WWrtfj5W**f Handigheden nog andere pennoen totgemeUeeindcns.iiogten veieiscbt worden , zal ry C'ie Vergadering narue.yb) door gemelde Commit'és nieuwe begravingen doen opmaken.

Dat nu betlaanvan 'stands Vloot en b therftel derïelve, ot v*a het geleden verlies onvoorziene "gevaÜei zyn, moeten wy alle bekennen ei betreuren!

De Wet, waaftao wa;vei4pnderizya, fehryftons dus voor, wat wy al, en irVat wy «iet mogen doeii.

Zy Verbiedt orrs $>»nrl en in aiieu geva! alfeMeene ^eltlter fingen, dooi- het GeboJ .^'.ve, difde benoemde penningen ooft in onrtorziene gevaHen n» de gearrefteerde begro Jtlug , vol gens de thai.s plaats hebbende qnoie door ieder Froviatie zs.1 gedragen worden. ,

En welke uitvlugten mea ook maken moo*e, de we^is = r, zy is duidelyk, en indien ik myn geweeten Biet wil toefchroeien, moetik dezelve gehoorzame n : ea yv*t benaming de nakoming der Wet, by anders denkende Wy te beurt rr../gt vallen , is my om 't eeveu, ik ?M aan myn geweeteo. voldaan hebben, met de wet' te geboorza-awer., myn bcflun is du» pnveranderlyk, datwy tot deeze algemeene mefuje niet rooien

k°T.kmheb wel in het rapport van eergisteren argumenten geboord, van volftrekte geheimhouding der fomme, wcikc tot herftel van 's Lande Vloot zoude maeten worden opgebragt, om quafi aan den Vyand het getal der Sch epen te verbergen : maar Burgets Reprefentanten i vierenzeventigers ontglippen niet aan het oog der Spionnen, en dus niet aan den Vyam..

Eu het zyn echter zulke argumenten, waar doot men ae overtreding der Wet wil verguiden. ,„,„nnr.

Men beroept zig ook, dat, inge val men den doorde Wet voor gefchreven weg bewandelde, men het bwgdradige der bxecutien by niet betaling zoude moeten ondergaan.

Mtat ik vrsge: hoe zal men irt dit geval handelen , indien er onwilligheid in het beraalen plaats heeft 9

Wie authoril'eert de Vergadering, óm anders, danlanjsdea , tewoonen weg, te handelen, en dus by Executie I en waarlyk waar is de veiligheid te zoeken, en welke waarborg heeft het Vejk vai: Nederland, wanneer httzigeenenicuweConftitutie tai gegeevea hebben, dat het Wetgevend Lichaam getrouw aai! zynen plicht zal zyn, waar is de waarborg, Burgers Reprefentanten I indien wy zoo umr het Regiement, 't welk ik voor de tegenwoordige Conftitutie houde , kunnen overfer-.reiden l of moet dan de Wetgevende Magt, het flegte voorbeeld geevea van de Grondwet te overtreeden!

Ten anderen, en dit moe: ik de Vergadeuig betuigen , dat, indien ook ai deeze Mrlure by de Vergadering doorgong , welke zekerheid is 'er, dat de ProvincialeBeftuuren gerede, lyk in d.eze mefure zuilen traden? of maakt men eikander wys , dat deeze het fyoe , *c welk'-r in deeze mefure opgeflotea is niet veiltaan? en al wss het geheim voor die gettie, welke aan d.n loop der zaaien minder gewoon zyn, re zeer oazwag-cld, dan zal echter het Advis van den Burger Reprefentant van Manen gisteren user dit onderwerp ge^eeven, het doel' wit uwer Commisfie, het zy dan op zekereof eroneuis gronden , aan de Provinciale Beftuuren doen vermoeden.

Wy hebben dus tegenkantingen te verwagteu, en de zaak vareiscat fpoed! waarom óüJ dan ingewikkeld in een doolhof,, waar van wy de wegen met kinnen . en da uidtorast dus onze. keus, waarom zouden wy hetgevaar eener mislukking willen ; beproeven, welke in dit geval dodclyk is>? ut bid n maakt niet te ve'et ftaat op de P.oünciaaie Beftuuren.

1 «dies zy nie: gere.ielys toe deeze mefure to.'tredei, wat dan ? en wie zal de vertraging* — Wie. zal het niet herfteilen vaa 's Liiids Vloot, ter verantwoording hebbent

Ha zyn geene Fceieralistifche denkbeelden , Burgers Reprefeutautec I die aiyuus doen fpreken, neen het Gewest waar ia ik verkoken ben , zal daarin , iiank zy de ftiefyadeïlykezprg vaa desfi fs voorige'oveihetrfchers ,-zecrweiuig draagen, altaar bet is net befefvan plicht en .ie overtuiging dat de Mefure vrugte*, loos zal zyn, «e my dusdanig doen ativyfseren.

U;t uy lei oeg , Burgeta Reprefentanten! Ul. rondbarftlg en onbewimpeld myne gevoeleai ta hebben opengelegt: aan myaccoaclu-iezal uieaana twyrTiiêa, — zy is lot verwerping vun m. Rappr.tc, en df>r mefure, maar ook tevens daar voor, dat binnen 24 unse'n bet Comuiite der Matine opgeeve de irnodijtde fomme tot herftel van 's Lands Vioot , en dat de begrooting met even erobten fpoed aan de Gewesteh verzonden worde , de bekende Vaderlandsliefde der Burgers is voor my de zèk'erÈ waarborg, dat zy iu dit geval met sllcn fpoed bet hunne zullen bydrü'gen, O.n de Vergadering in ftaat te fteileft tot het In Zee brengen eener sanzienlyke Vloot, ter beftry ding van onzen Vyand.

De Bevertn zegt in futftantie : dat hy , weinige ogen«i blikken geleedeo , rog met voornemens was geweest, om osei deeze materie tefpreekeu, wyl het zyne gewoonte ciei was, te heizegecn, het gecu door vorige Sprekers reeds gezegd was. Daar echter de zaak zelve van het uiterfte gewigt was, en daar ook zelfs door die.Lsdea', met welke hy in een en hetzelfde begrip itond, de zaak niet in dat daglicht was voorgeileld, a.s wei had kunnen gefchiedön, had hy zich verplicht gevonden, h.er over bet woerd te moeten vraagen.

Dat onze Vloot ia aan geduch'.en Sun behoorde ge<£ -a bracht'

Sluiten