is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzelve geaifjii ■«de re/enuea der recojniti*, en lastgelden van de Vaart op Aneriev?

7". Hoedanig-de ftnê derCisfc van het Com nicté ge veest is, van deszelfi ereét e af, tot aan Jen 24 O ik >b«r 1.1. toe, en zulks met betrekkit» tor ie.iec der CïiloniQBi, onder dssz.-lfs Airnintilraric en bewind getfhld.

8°. Drc van hec gemélde Cormit'é eene funfliere oprave ge vordert .var ls vm disz^lfj C >:r:s;>>i leatie, met de respectieve O no liiti van den S**at fn Je rWesc Indien , en op de Kust Gttinei ferjouffii, li 1 ls r Nj/ema.-r 1793.

90. Da: 'er een fu.umler v_r!la< gegeven arorde van hetgeen Tie C>.ai-nii;é, tot biiioaJ ea caafervntiï der Colonien, heefc in het werk gaefteld.

io°. En laStclyk, dat het Committé opgeve, welke orders "het zelve naar de Colonien heeft afgevaardigd, om den handel der Colonisten, zoo veel mogelyk, voor het Moederland ce bewaren, en hun tevens da middelen te faciliteeren, om zich, gedurende den Ojrlog. vaa het aodrge te.kunnen voorden.

Mee deze, door my opgegeven pointea te onderztaerzen, zullen wy, Burgers Reprefentaaten, zai de Natie eenigünts gerust geitel J kunnen worden, wegens het trouwhartig en alle* fints aitief Beftuu: , hec welk in tyden van O-irlol en in omftanètigbeden, vooral in die, waarin wy thans verferea, omtrend 's Liflds dierbaarfte , doch zoo zeer afgelegene bezittingen , behoort piaa's te heUbcn ; — bezittingen voorwaar, Burgers Reprefentanten, met welkerverlies of behoud deze Republiek nifcet liaan of vallen; enwelkcrirrelangènstot hiertoe veelligt by deze Vergadering niet gsaoSg -gekend of gewaardeerd'ïyn'geworden, maar welke dai! tVifftiêct'dezelve arien (het geen God verhoede) in benden onzer Vyanden warea - overgegaan, tc laat zoude betreurd worden, als zynde deze >| bezittingen no? de eer.i'»e middelen', die aau de'Bataaffche ) Republiek cetiigcn rangondtrdeonafhangelykeMogendiicden \^van Europa kunnen doen rbiy'ven benoude».

En worat conform liet Voome], dit onderzoek gedemandeerd , airi jö iu deze zaak benoemde Commisfie, aan wier houfd zich de Burger van der Hoeven bevindt.

'Hierna brengt de Pfefident ia deliberatie het

^öljjeiid ' . - ■, •

Rnpporrvan de Burgers Reprefentanten Byleveld, Tichler, j><r» Bolhuis; van Royen en van Eek, by Decreet van 31 Oct. 1.1. Gecommii teerden tot examen van , en 021 aie Vergadering te dienen van conti eleratieu en advys, op eene Misfive van de Municipaliteit en Kiezers, reprefenteerende hec Volk van Grodingen, gefchreven aldaar den 10 October te voren, verzoekende in fabftantie, dat de Vergadering, die van «ie Ommelanden gelieve te dehorteeren van het in het werk ftellen van zodanige demarches, als dezelve, betreffwnde het daarftellen eener algemeene Reprefensatie van liet Volk van Stad en Lande , febynen

'doorgenomen hebben te doen; — en het op 1 cieselve Misfive ingekomen Bericht van de <

Reprefentanten van het Vo!k der O ntnelandou , tusl'chen de Ëems eu Üstuwer* gel'ciireveu tc Groningen , den a8 Oct. J. 1.'

Uwe Comnahae. Burgers Reprefentanten! de bovengemelde Stukken , mètde By.UgJhi , daar toe behorend' . geesamineerei hebbiale, ei U.ieden op dezelve zullen de dieaea van hunae coniiderarien ea advys mo-ei ten eiaie LMeden iu ftaat te itdiea over de zaak 'té oordelen , U.isden vooraf aaod ai factum inforaieèren:

Dat, de jongfte Retoluiie daar zynde, de Iotezetenen der Dismflen van de Üld-A nbten, het Geerecht Hogezaad en Sappetneer, weike to; dien tyd toe befchouwd waren als Jurisdictiën , de Stad Grimazen toe. behoreade, en door en oader het Lid vaa de Stad ter Staats - Vergadering gerepresenteerd te worden , zich vervoegd hebaea oy de Srad, met verzoek, om vaa Stads wegen voor eea vry ea onafhankelyk Volk verklaard te worden. '

Dat dit verzoek, ja wel, aaa de gemelde Ingezetenen is toegefbuu, in zoo verre, dat zy door die vaa de Stad voor een vry ea onafiaaglyk Volk verklaard zyn, edoch dat hetzelve geiegendheid gegeevea heb. bende tot eenige conferewien tusfctien die van de Scai ea de Geccmiineteerdea vaa, de opgeroeide Districten ' aaar vaa hes gevolg geweest is, dat tusfehe'n dezelve is aangegaan eene Conventie, welke, na-dat dezekedoor de Ingezeieaen der Stad was geagreëerd, aan deRepre- ' fentan.ea van ker Volk det Ommelanden is voorKedragen, en, door dezelven goedgekeurd zynde, tervolgens door eene approbatoire Refolutie van de Reprefea. t unten van ka Volk van Stad en Lande, dea io No- ' vember 1795. gefunctioneerd geworden.

-Dat deeze CWerrtie, ingeiascht in de zo evenaernel. de Refolutie der Reprefentanten van het Volk vanSiai en Lande, welke te vinden is onder de Bylaagen , hoofdzakelyk inhoud: ' 6 u'"lüia

„Dat 'er eene Commisfie zou benoemd worden „ beftaan.de uit een zeekei geta, perfoonen , daar toe' „door het Volk van ieder District te kiezen:

,7 Dat die Commisfie zou farmeeren eeo Plan ter „ naauwere verteniging of inéénfmelting der onder„fcheiden Distnéiea en deeen dér Provincie, en „teffens een generaal Plan van Regeering over de „geheele Provi-Cie.

„Dat omtrtnd bet te maaken Plan de delibera„lien van het.Volk vaa ieder Disttia zoude biy ven „?ry en onafianglyk; — dat 'er in cas van dtscre • „pance geen overftemmir^ plaats zou hebbe», maar „ de weg *an mianelykefchikking zou moeten wor„ den ingeflagen.

„ Ea eindelyk , dat inmiddels de plaats hebbende :,oide tan Redering in volle kragt zou blyven." Dat die Cjmmisfiedaatopbenoemden vervogenshaare (verkzaamneden begonnen hebbende, tusfeben de Leden leztWe compcfeei ende ; wéj is ontftaan een verfchi) van* 'ïinie oroiresi het yetftasd dei Conyentie ; dan dat het