is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L ■ ©M I ' \ C 110 ) '

protest van eet! atgovatrdijrite vtn de eene of andere Pro

vincie dan als een advys van een Reprefentant van het ge . hee.e Volk van Nede-lant, by wien geene gedeeltens in aan Kierkrtg behoren te komen.

fan lloofr zegt: het is meer dan tyd. dat de na de Revolutie nog overgeblevene Aristocraiiernvorde beteugeld, en uitgeroeid, welke bovecal daarin nog zichtbaar te ondekkenis, dat de fteder, nog willekeurig blyven Êeerjchen over hei platte Land.

Byleveld zegt:

Het woord gevraagd te hebben zo tot nadere adftruaie van ke- Rapport, als om de Lojica der Comrnisfie te viiJiceeren van de rernarques dier Leden, welke vermeenen, dat dejeonelafie van het Rapport niet zou vo'een uit. de nremisfen. Hy doet daarop in «en nirgebreid discours , zien', da , naar he' oordeel der Commisfie, de Vergari. ring, twee zaken moest .ff. ftueeren •

1°. Dat zo fpoedlg mogelyt .iat groet gedeelte jer I.t.ezetenen van Stad en Lande, bet gun tor roe toe kcen deel aan de Gews ttlyke Reprefentatie kerft, naar oe op eene , aan hunne popuiatie R(èt?enredi,de wyze werde toegelaten: En

2°. Dar niet die Ingezetenen, door aich ce willen ftellen in de posftsfie «an een Recht, het ge n hun wttrv toekomt, de zaken in dai Gewst brengen >n et n ftaat van Cenfuue, weke van de petmeieuste gevolgen zou zyn.

Hy geeft vervofgtns de redenen op, waarom de Commisfie gemeend had de ter bereiking dier OMïmerkVn v „ir,. (lu-cne middelen, als de besre en met den me. sr^n fp.,» d we ke-i. re , moeien houden, en betreffende oe reuiarque ca- deMuninpa ' Jlteit tn Kezers, r. preferm rende h,, Vi Ik ea.. Groningen , ■met behoorden te worden e.éxhortcerd, rr.aar dar/y mot ft-r. t -worden gelast, obfervcert by , dar het een co ïttni teWik , der Vergadering is, dat zy door eene p-econft,;üeer,te'a1.eJo 1 ■riten in ue giwesten het ten cl ander wil! i . HtdaWbios ela- tm hebben, begint mer dezelve re vergoexenen '<e etshorteeren, , en San alleen eelasr, wanneer de z^t, au dwè a'arr jj dar 0 indien aren eens m*gt goedvinden aan de exaó?>B'i.e nier tè.kfe- t teren, aan dezelve een onherftelbaar Mdeétnï ren mirTftè'nèeh e zeer rretktlykepnjudfciezouworlenrneiehr^r.daidir Uarffie d het geval nier zyn ZOu«= , indien de Municfpaliff! r er Kiezers p onverroop.elyk bi nen r4 ctatc, dar volgens het rapport ifcrinc d re fcnplicgereaeireerdzou worden , antwoord tien, dat zy san de C exh0r*!ie dtr Versiering niet konden voldoen; maar dar „ jus- dit au«.plaat., hebben, indien die der Ommeland,, en de verdere Land Diihfften hun S,pr, jacteerct P an t-er uAvÖèr b.agren en dar-di.tdan oakderede Was , waarom de CornmMie V «tal yfterd had, , tn laarstge melden niet te , maar re

esntefchryven cn te gelasten.

r~ir.'jneh zegt: Z Ik zal niet anders over bet Rapport ze«rer., als da' aait V W" bedunkens, volkomen ftrookt met Vn geet en '« f«S"*W «n de.e Vergader^, met de.piineip;s vn ene', "* koor.yke en evenredige reprefentatie, ,en dank my nier kat! IL hegrypen hoe dat uit een zoo wel beredeneerd Wrort i5" een ho ftryjfge C. ncl.ufie kan gerrokken worden, f ,. tst.' lk reeds bevorens aan een Brfr.er Byleveld, als a3n ft hooU ü* *an de fftMft in \ parrreuiier gezegd,' en nu h«kS °r' het nog dat, voor alle andere zakea , door deee S °V: rw.^ behoorde gezyrgd te Worien, dat de Ingezetene van du J^d-Disu.rft.n dadelyk het genot hebben* vaa dü uLt, g

dat zy reeds voot meer dan" a Jwren hadden bplioorcn fe ge; meten ; dat dan minnelyke ichik'kingcn naderhand kunnen to pas borrun. _

Ik heb het geheele Advys van den Burger Jnffmorth niet duidelyk geroeg vctftaan, maar ik heb daar ee-en vaneen der Leden hooren zeggen, dat hy het ter zyner verantwoording laat, wat hy daaromttend gezegd heeft, efi niet wn gebou. den zyn daar in toe te ftemmen. Ik weet niet wat de Burger AufMonh vva de Heeren Burgers van de Stad Groningen gezegd fceeft, en ik behoef ook niet het advys van den Burget Auffmonb te defenderen ; niet te min, daar ik het (lot van zvm advys duidelyk gehoord heb, en dat hier on neerkomt. dathv voor c Rapport is, maar tegen de Conclufie, zoo kan ik mv daar ook duidelyk en volkomen mede conformeeren.

Even zoo wel kan ik myme; t!?taJvy3 van den Burge- Toens conformeren : deezebefebuuwe de f.heelezaak als eene Volle J zaak , en wil dezelvedoor deeze Nationale Vergadering als zodamg verklaard hebben, en de Reprefentatie dadelyk daarge-

Maar met den Burger Ten Serge moet ik jrrooteivks iiffc. rertn, en dat is ook dc voorname reden, waarom ik nee ivoord heb gevraagd, en wenfche des wegens wel van hem ;ee ncideerd te wezen, ,y,t hy mcenr, a)s Uy zegt, dat het Volk van die U»d Distriötn, die ik alle mei noemen kan " £2S °rne B»uv««»ereem«i: g verleen, maar dac is «een , "éénfme.t.ng der gedeeltens, zoo u.'s de begeerte van een , Wyk der Stad is gewast j» zoianig omtrent heefr hy ziï iirgedrukt. en dan bérülg ik u al,e, Medeburgers! dar ik 'et nets van verftaan Kan, (f d- B-ir^er een Berge moet rot dl ■orige ry.ttn re-rug denken, en vern-eeij ;>1 ^ da' e.-en als oor dezes by Hun HoogMogenden die van de S a J Je Wet aaa .r-.ran he.-p'atteL.nd voorfchreven ; en men zou zelfs moeten

rd.ekn, u,f bet nog plaars heefr; want ik meen door Jen .ur<trr«w te hebben .Voren zeggen , dat tor a .aal toe door te van ris fttad geweigerd is , het Plan of Concept Reekme tin af'ete„e,nen. om dat'er geen Pian van Grond wet en bv vergetreven was: en dat alles in weerwil, dat üet voorgemelde Oiictp-Regcmigs Reii.ementdoor^^;^, en zöoa!s noi

„ ' ,!t 'V-wven * ZtS1 Keeft, door oyna drie vierde J. 'éfZr :W"'~ U f*W»0»ïn , cn her zou jus zeer waar. hyn.yk voorkomen , *,o als de -Burger Totns ,eeft gezegd, >t ne Sfad by het invoeren var, bei Reglement ee re Prov ncia-e onftitutte w-daat ft«)Ien , en welk hy vermeent dar ibvdig ;en, en a.g.meene Conftitutie voor her gth ele Volk van Ne. rian.l unali zyn.

\\^X"^'C' :eThalv2n 'datde *I 4" meerderheid vanh,t •H de We- moei Quteakan ; en tcr*yl i.„B«r H« siea wil ed?«eprefe-r,taa enirrdlerot au roe onge,tp,er ;reerdê S /

in ? r ' * welUgc en e'en ^SeWfentatSe d- »

ra n afc*» °" bel,n^ 1 ul" « Commit.entvn vr« ! m-n, en zyn 'er dan nog na lere of .mnnelvke fer«^.„a~T .-r-a.en, da- aan dan gedalfl worden ,,;3 ie er d^ b^or wmh gereprefcrewJ. Metr nmkr dan C.," w^en betto-eve v,n het Vo.K.endat tr,., <.,n door i, t v',«teE al | kturi worden ; . f aim k*^U !w5S3SÏ»S5fSt r hec gttak, cn «oei e^reJf- «T Wl!e' "

ss^r.18 »"d7'.tD j-

ï t UWatkuise.. ftm verandetiog fa amMka woida-r. uaus ttgeu ue-c^ueie- Vaj» het &aW9n. " **