Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2$9 )

■Stier, en advys, het zy dtn san de afzonderlykeCommisfie,' :b|t zy aan de Finaneie, her >y aan beide». Ik houde niet van ,scjdamge metamorpbofe ot verwisfeliffg van gedaante, als het ny noodzakelyk voorkomt, dac hier uit zou kunnen volden.

| Pan der Hoop regt , da; hy niets anders had bedoeld , dan het geea Ha.-ut nad voorgedragen.

Midden? \ zegt i

lk lean r ene radeaen vinden, Waarom het vcorgeftelde van iet yro-ljciaal B:ftuur van Oyetysfel m;de zou «elteld worden Ir. banden van de Commtsfi: van F.nancie om cotrfidera ien en advys. Immers Vr is by 'deeze Vergadering nog geen .u-.stie; over eene ar;d;re wyze van heffiig tot herftel van de /loot? . de ged'ec'reteerde wyze in deeze is nog niet ver. ictigd? — als deeze Versiering goe.i vond, dat Decreet Is rapporreeren, dan zoude net eerst ce pasfe komen zodanig oorltel in handen van de Commisfie van Finaneie ce ftellen m bericht. Ik ben daarom vaa gevoelen , oai dit ftuk Ce ft:l n in handen van de Gecombineerde-'Conïmisiie tot inrbrtatie.

i Byleveld zegr, dat hy als een middelweg voorftelde, 'm deeze Misiive te ftellen in handen der Gecombineerde - ommisOe ter informatie , en aan- de Commisiie van Filocieii orn co.didetatiea en advys.

Eu wordt coAfaroi gecoticludeer i.. Eere Misfive van dezelve Reprefentanten , kentilsgeemde-, dar 'cr hun Gewest geene Disrrtéiten gevonden erden welke niet m de extraordinaire lasten hadden geageu : «*» in handen van van Beyma c. f., om conti raiien ea advys.

Eene Misfive van de Reprefentanten van Stad en Lande, idende:

'ELYKfJElD, PRYHEID, BROEDERSCHAP.

" Di Reprefentanten van het Volk van Stad en Lande, aan de Na'tionale Vergadering, reprefenteeren'het ! Volk van Nederland. Medeburgers! ,

'5v*y hebben wel ontfangen Ulieder Misfive, in dato den 5. : «ter, tendeeiendeom, onder concurrentie derrefpectiveGe- c uren , tot herftel van 's Lands Vloot, eene heffinge te doen 1 M 8 Procenc van de Jaariykfcbe inftomften der Ingezetenen t ('X de geheele Republiek, alles op zodanigen voet, als by \ 1 ederPublicatie, daarnevens overgezonden , is gefpecificeeri; g < voorjs nog ontfangen Ulieder Misfive met bygevoegdePu- e ltatien van denzelven datum, om de gemelde Ingezetenen C 1 een fpoedig voorfehot van Penningen, by anticipatie ,aan \ t noedigen, j, Vy zyn tea vollen met Olieden overtuigd', dat, zal de Re. d f liek naar aanzien onder de Mogendheden van Europa het. o

i nen , de meest gepaste middelen by de band dienen geno h

II te worden , om hec geleden verlies te herftelien, en de b 1 ot op eenen respectabelen ,. en,. naar de . omllandigiieden d g gelden , voet te brengen. v

fy betuig-n by deze even zo geneegen , als bereidwillig te di J , om dasnee, naar onze vermogens, mele te vWSRiT, en w d 1 lsst met eenparige £fchouder3-tc-dragem Mo, Burgen w

Reprefentanten! of het dwr Ulieden voorgetelde Pian daar r>e .vel het meest gefchikc is, durven wy niet zj iiotigtm* ftemmen.

In de eerste plaats motten wy Ulieden doen opmerken , dat wy,fteedsgetrouwaanoaze verphgcin.52, beca!to>s diat-vooe , hebben gehouden, dit her Regiem au voor de Nationale Vergadering , in den naam vaa hec Voik van Nederland gearresteerd, tn door dezelve gefandioneerd, onzes erathtens , alle! dat t-ezagen alle die middelenin zich bevatten, als nodi -- is, en gefchiki zyn, om de algemeene belangens van deRepnb tokjigefa duurende het Intermediair Beftuur van zaaken , naar eisen , waar te nemen, en kraf;tdadig te handhaven : dac wy hierom . by allégelegenheden , daar het onze pligt gebood, om te fpiecken , de naarkominge van die Reglement , als de bdaigttn ïegfet en cynofore, die 'er in dezen tusfciientyd plaats leeft.: aicoos met den rneesten aandrang, by Uh'e-den hebben ingeroepen; gelyk wy ons dan ook daaromtrent volkomen hebben moien gerustftellcn door de ernftige fommatle, welkedtenaangaan ledoor U4eder Vergadering, by Misfive van den 10 ïuny 1700"; mede aan ons gedaan is.

Wy achten ons overzulks verpligc, aan Ulieden met alle' den ernst, dien het belang der zaake vorder:, by dezen tedeelareejen, dat wy het meergemelde Reglement aanzien ea houden als de eenige en veilige waarborg, die 'er, gedurendehet interwediair Beftuur van zaken, voor de onderfcheiden belangens der refpeflive Gewesten , met algemeene toeftemmis<£ is daargefteld , en dac wy mitsdien van de billykc lentimenten' van U.ieder Vergadering iti het byzonder, zo wel als vande onderfcheiden Gewesten in hec gemeen , ttKfgta verwagten,. dat daarop geen de minfte.inbreuk gedaan, veel weiniger ge" duld zal worden, zo lange niec hetzelve zal zya vervangen door eene Conftitutie,.. by het geheele Volk vaa Nederland» wettig aangenomen.

Ten tweeden : zo wy al eens ons voor een ogenblik hevoegd' nogten achten , met ter zyde fteilinge van het Reglement: roor de Nationaale Vergaderinge, rot eene andere mefure, eni vel tot de voorgeflagen '* pro Cent van de inkomften, over e gaan, dan nog meenen wy, dat die mid.lel aan zo veele ledenkingen, onzekerheden en onevenredigheden in de ex. tcutie of uievocringe onderhevig is, dat wy hec zelve vour ;een algemeen en gelyk werkend middel kunnen aannemen.

Wellchynt hec, in den eerften oplhg, als of de berekenrn-ge an alle heffingen , het zy dan dac vande waarde der vaste be-' ictingen, ef dac van de inkomften moet worden gefourneerd an mindere zwarigheden onderworpen is in de Land Provinien, gelykook hec onderzoek, het welk, in cas van nalatig*" eid, behoort plaats, te hebben; eJoch die eenigiinjs mee den oeftandder Landliaden ia deezeprovincie bekendis, wie beroedtdan nier de groote moeiëiytc heden, hiermede gepaard aande: maar zo lange 'er boven en beial ven een ieders vrye wil 1 goeddunken, geen vasreyoec en bepalingen worden driarge-' eld, waarnaar her Commercieereni gedeelte vaa Nténl.mds'olk over de geheele Republiek, in herberekenen vaa haare ikomften, zien zal moeten gedragen', cn , des gevorderd wordende, daar van doen geblyken, en waarnaar ook te geiyk hecaderzoek mdet worden ingericht omtrent de zodaKigen, die in:t opbrengen van het veifchuldigd quantum geheel nalatig~m&t\ even of gtfcrekig zyn geweest: of, om net met andere woorto uutediukken, m lange 'er voor die Ingezetenen, welker :rmogens geheel, of-voor het grootfte gedeelte, uic ^ahdgo*:ren en vaste. fiJcTten beftaan, geen wedetkcerigezekerueUea' aarborge, niet by fpeculatie, maar wel degely-k uitvoerlyï ordt daargefteld voor öène riehti^e opb'rengst der géencn.eq ner

oH:icrzoete'

Sluiten