is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 447 )

Quesnel zegt, dat hy dit appuyeercte.;

T. van Leeuwen vraagt, wat of woorden baaten, daar daa* den fpraakc-n.- de zaak was immers zoo duiiclyk en klaar,.

dac liet geen betoog behoefd.'; overigens zouie het daarftellen '

dezer Arcicuien de Nuie niec alleen overtuigen, dac wy vry «

en onafhanglyk waren, maar ook tevens, dat de intentie I

dezer Vergadering was, om de j ingfte Revolutie, welke hy I

uic al zyn hare weuschte, dat de laatfte mogt zyn, ten fpoe- }

digften en heiirykften voor de Bataaffche Natie tedoen eindi' t

gen. |

Korijnenburgzzgt, dat, alhoewel met het voorgeftelde ' inftemmtude, hy echter voorftelde , om dit ftuk te ftelien in handen eener perfonel: Commisfie, om hier , over binnen 2 dagen te rapporteeren,

f. D. van Leeuwen zegt : i WjC de generaale principes, in dit ftuk voorgefteld, ajnging, hy zoude voor zig 'er zo veel niec tegen hebben, die, qua principes, alzoo te decreteeren. Onder hethooren voorkezen van 'c gantfotie ftuk, hai hy gedagc, dat, zoo die ge- j deercteeri wierd , het te maken O.itwerp eener Cönftitutie v fchielyk klaar gouie kunnen zyn, en daar-toe zoo veel tyds n niet meer nooiig zyn , waarin, hoe eerder dit binnen kwam, t hoe beter hy zich verblyden zoude- Maar hy moestal nog, j gelyk hy meermalen gedaan had , aanmerken , dat by hem nog g een groot onderfaheid bleef, het bepaalen van eenige principes, f, en wat iu de applicatie van dezelven , byzonder in deConftitu- js tie zoude vervat worden.» Zoo mehnu dit alles al decreteerde, ö moest men , wanneer iemand in de applicatie van het een of \ anderpoinctanders, en, naar zyne opinie, beter dage, by de d deliberatien daar-over niet kunnen nog mogen zeggen , dat dit n by zulk een decreet reeds ware afgedaan. Hy referveerde dan B al nog zyne gedagten en advys , zoo nodig, daar-Oi/er even ai vrymoedig te mogen uitbrengen ,'t geen aan ieder Lid moest vry blyven. De zaak was, dagt hem, van tegraocgewige, dan dac men die, op eene enkele lecïure, zo maar met eenen hamerflag, d beflisfen zoude. En hy zoude daarom zig wel conformeeren p kunnen met die Leden, welke van begrip waren , dat men die d nog wat in advys hield, of in Commisfie ftelde, om nader te fj examineeren.

Nolst zegt: n Het is onloochenbaar.dat het voorftel door den Burger d Rant, zoo voor zich zeiven als op naam van andere Leden deezer Vergadering gedaan , van dargewigt is, dat indien wy onkundig konden geacht worden van die gron- c den en Artikels voor de aanftaande Cönftitutie , welke ^ in dezen toordragt gemeld ftaan, het da 1 zeer onvoor- q zichtig en overyltndtf2ouie gehandeld zyn , om hierop tl daadelyk te concludeeren, la. kan ook niet zien , waar- le om in een zaak van dat aanbelang eenenerhaalde leöuure 0, en overwe* ging nutloos zoude kunnen gereekend worden. v. Ik appuieerdus het advys van den Reprefentant Konynen- z; burg om dit Huk te ftelien iu handen Van eene Commjsiie, om de voorgedragen. groDden nader te mo- ^ tiveeren , en hier van in d*eezë Verga lering Rap- aj port te doen. Ik zal my onderwerpen aaa het geen ^ detze Vergadering 'zal goedvinden te tf ecreteere 1. .doch.' ik kan niet ontveinzen nog eenige remarque-s te hebben op zaaken, die ik niet wist, dat in doezen voordragt ge- SE

meld floaden. Daar ik de eer heb door deeze Vergade•ing in de Commisüetot de Cönftitutie benoemd te tya,. ,al het my, als gentel onafhanglyk daar moetende ver« :eeren , vry ftaan daar zoodanige bedenkingen te maa' ea en voorilellen te doen, als ik geraaden zal vinden, k was tegen tweekamers of Raaien in het voorige, 'Jan, zoo als zy daarin georganifeerd waaren , om-dat et my toefcheen , dat de Heersehiucht, de Ariltocratie , ie , tweefpalt, de jalotuy daar $ooi gefteld en aangetweekt zouden worden; ik twyff.le echter niec, of 'er ,al zoodanige modificatie te vinden te zyn, welke dit rreeslyk kwaad kan voorkomen.

Ik zoude daaromtrend in andere Artikels breder kun" ien uitwyden, doch, ingevallede Vergadering niet karfloedvinden aan het advys van den Reprefentant A:olynenburg te voldoen, dan zal-ik by nadere gelesgem leid myne gedagten daarover mededeelen.

Bosch zegt :

Indien 'er eenige Leden zyo, welke het Stuk twee dagen 1 advis willen houden, of aan eene Commislie demanieeren ,., ry zouden zulks niec kunnen weigeren « öfichjbii i'< voor ïy gereed ben, my daar op aanftonds te declareeren «— ik" eb echter voornaamlyk het woord ge/raagi, om de Vérga' ering te doen begrypen , dirhec Arciful: De Conjlituii; zhti \arandeeren de Vryheid en O.iafhinglyhfieiJ van het Bataaf joke olk, dat fommige Leien by deeze voargeft-"! le princioes >vii* n gevoegd hebben, volftrekc onzin is —— ie Corifticucie :helst de Vryheid en Onaf haaglykheid des Bacaaffchea olks , is daar op gebafeerd , —• maar hec Volk zelve is het, tt zyne Cönftitutie bewaart, ea dus zyne Vryheid en Onaf. inglykheid guarandeart. —~ Ik coacludeer dus tegen ds /voegiag van dit Atticnl — en infteer, dat de Vergadering, inftonds de voorgeftelde Articulen decreceere.

Blauw ftelt voor, of het niet best zoude zyn , ons it ftuk in.deliberatie te houden; althans 'er waren eeni» oinéten , op welke hy nog wel eenige elucidatie begeer^ e ; als onder anderen werd 'er in gefprooken van con» «catien : hier over wenschte hy nadere inlichting*

Rant zegt, dat dienaangaande, niets ftelligs werd bepaald . aar eeniglyk, dac de Cönftitutie daar over uiifpraak zoude oen.

D. van Leeuwen zegt: Dat, om de vetfcüillende gevoelens der Leden te con* lieeren , de. Vergadering zoude kunnen en behooren te ïcreteeren , dat dit ftuk zoude gezonden worden aan de ommitfie tot 't maaken van een Uatweip van Confti* tie benoemd, met vetklaring , dat dc principes ,daar-'in. r neder gefteld, zyn haare aangenomen principes , wai-r' i de Vergadering meent, dat de Conftuude behoort ge*, stigd te worden, en het de Vergadering aangenaam 1 zyn, dat de Commisfie tol de Conftituiie dezelve ar op bouwe, zo verre zy de uitweiding daar van ter vestiging der Vryheid, het ware Patrio'tisme, en oahangelykneid der Republiek , met het Vo!ks en Va* rlands geluk zoude overeenkomende bevinden.

bit wordt door verfeheidene Leden, byzonder door den Bur. rNolst geappuiectd.

De