is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 448 )

Ter Drukkerye van VAN SCHELLE en COMnP. in de HAAGE.

De i'rejtdent Itelt voor, of de Vergadering zig met het voorgeftelde van den Burger van Leeuwen vereenigen konde.

Dit wordt weder dooï verfeheidea Leden gesp' puieetd.

Van der Hoeven vraagt, of men dan evenwel niet dadelyk die Artieulen, welke op het f niermidisir Beftuur betrekking laadden, ter conclufie zoude kunnen brengen.

Ockerfe zegt, dat het hem voorkwam , dat, volgens den tegenwoordigen ftand, waan-in wy ons bevonden, aommige poincten geen uitfttl konden lyden; hy ftflde dus voor, dat de Vergadering dezelve dadelyk terconclufie zoude brengen. —Ea wat de principes betrof' daar dezelve geene andere zaaken behelsden, als waar over men in de voorige week zich reeds zoo breedvoerig had bezig gehouden, zoo vermeende by meede, dat dezelve dadelyk behoorden te worden gedecreteerd; op«dat zy daar-door aan de Natie een opentlyk bewys aan dag lag der gevoelens, welke haar bezielden; daar dezelve vervolgens, by wyze van inftruétie, aan de Commisfie tot de Cönftitutie konden worden terhand gefteld.

Konynenburg zegt, dat hy de twee laatfte Sprekers moest appuieeren; hy vermeende, dat men dadelyk die Articulen, welke op het intermediair Beftuur relatie hadden, behoorden te decreteren, en de overige renvoyeereu aan de Com* mistic tot de Cönftitutie,

Pertet zegt, dat hy, ftaahde de lecïure in de Comnsisfie van Financiën geasfifteerdhebbende, ter Vergadering niet had prcfent geweest; hy vroeg dus, of het Decreteeren dier Articulen zulk een fpoed vercischte ? dit hy anderfints dezelve gaarne wilde leezen.

iVltbets zegt, dat hy van oordeel was, dat al wat het interme diair Beftuur betrof, dadelyk diende te worden daargefteld; in tyden van Revolutie moest de eene revolutionaire fchofc dadelyk op den anderen volgen, cn geen tusfchenpoozên tosfcnen beiden worden gelaten.

£t Vervolg van deze Zitting ia ons volgend Nummer. J

Beknopt Extract der Zitting van Saturdag, den 27 january 1798.

Het t xtra<a uit de ontfangen Buitenlandlchen Depêches, hield ineenbri.f van den Commisfaris Loofs, teS:okholm, kennis

gevende, dat dc aMsar gearriveerd zynde PruiGicae Minifter, gelast om aan dat Hof kennis te geeven van de troonsbeklimming van den jegens woordigen Koning, by hem een diplorrraricque vifitehad afgelegd; wordende ook ineen brief van den Minifter van Dedem gemeld , dat voornoemde PrtiUifche Mioitter nem op eene diplomaticqua maaltyd had genodigd, en verders, opzigtelyk hem, alle die plichtplegingen waargeniomen, welke aan andere vreemie Minifters worden gegeven: «=• amgenoome voor Notificatie.

Eene Commisüe uit het intermediair Aiminiftratif Beftuur vanher voormalig Gewest van Holland, uit 12 Leden en eert Secretaris beftaande, verfcïynt ter Vergadering en doet, by monde van hunnen Prefident den Burger Loosjes, eene treffende aanfpraak, welke door den Prefident zeer gepast wordt beant* woord.

Eene Misfive van het intermediair uitvoerend Beftuur, ken. nisgevende, dat zy zich hadden geconftitueerd, en tot hunne Voorzitter verkooren tot uliimo February den Burger P.Vreedee

Eene Misfive vaü den Raad der Gemeenten, thans uitmakende hetprovifioneeladminiftratief Beftuur der Stad Utrecht, als ook eene vaa den Raad der Gemeenteder Stad Amfterdam, en eene van de Municipaliteit van Bergen op den Zoom, alle de Vergadering mee de jongfire gebeurenisfen geluk wenfehen. de; kennis gevende, dac zy zich in adminiftrative Vergaderingen hadden geformeerd, en met deze Vergadering hunnen onveranderlyke afkeer betuigden van het Stadhouderlyk Bewind, de Ariftocratie, Fcaleralisme en Regeringloosheid: —t aangenomen met honorabele mentie,

Eene Misfive van den Luitenant Generaal Dumonceau, ken. nisgevende der receptie der Decreten dezer Vergadering , welke hy in allen deele zoude executeeren.

Een Adres van het derde Bataillon der 3e halve Brigade, de Vergadering getukwenfebende en Trouw zwerende: ■■ aangenoomen voor Notificatie,

Octerje produceert, namens eene daar toe benoemde Com» misfie , eene Concept Proclamatie, houdende kennisgeving aan bet Bataaffche Volk, zoo van de benoeming als in funétie treeding van het intermediair Uitvoerend Beftuur: ■ ';■ in advis gehouden tot Maandag.

Van ier Jagt ftelt voor, te decreteeren, dac vaa nu af alle Ingezetenen, in wat oorden der Republiek woonecde, zoo' danige Fabrieken, Neeringen en Hanteeringen te -togen uit'otffenen , als zy zullen verkiezen, en alle ongelykheid tusfeben Steden en Dorpen ophouden van ftonden aan: — 1 . gehouden in advis, tot dat hec Plan vau Cönftitutie ter Ver* gadering zal zyn ingebragt.

Hierna wordt de Vergadering gefcheiden tot Maandag och' tend ten elf uuren.