is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CBLtKHBiD, f PT H Rl D, BROBDBRSCBJ?DER HANDELINGEN VAN DE

COMSTITUEE REMDE VER.GADEHLING

REPRESENTEE RENDE HET BATAAFSCHE VOLK. N°. 8aü. Zitting van Donderdag, den 25 January 1798,

Voorzitter: H. M 1 u d e r i o h. Vervolg van Donderdag, dm 25 January 1798.

*V*ervo!g der Deliberatien over het voorftel , door den Burger Rant, zo in zyn naam, als in die van een aantal JLeden gedaan. Pan Lokhorst zegf:

Burger Prefident, Burgers Reprefentanten l het fmerr my, dat is myne bewondering openlvk moet betuigen , over de menigvuldige discusfien in deze Vergadering. — i Hoe, hebben wy dan fints twee jaaren niet genoegge- j leerd , das het Vaderland niet met raifonneeren , maar > met daaden te redden is; — moeten wy dan nog langer die ejendige gebreeken , van veel te fpreeken, onderons ;zien heerfcher. Nsea , Bargsrs Reprefentanten! lateu ' wy alle ciscusden, zoo veel mogeiyk vermyden , ea, g;lyk op den eerlten dag deezer Revolutie, in p'aars

i\an dit, veel — zeer veel afdoen! Deeze al- ^

gemeene aanmerking (hier van is uwe goedwilligheid my p ten waarborge) zal my door Ulieden niet ten kwaden , worden geduid ; — dan , op-dat ik het byzonder geval thands in qusesue meer van naby rake : zyn wy , Burgers < IReprefentanten ! zyn wy reeds vergeten hevgeén wy in dc i ;voonge weck in de Nationale Vergadering getien hebben?— t hoe fchielyk, hoe o.erhaast heeft men zig toer. orerd* <

ia!gemeer.e beginfelen eener Cönftitutie verklaard!

iheeft eik toen üet zyne niet toegebragt, om die groote be- s ginfeltn voor Mket vast te ftelien ? en zyn wy nu (want het geen de Voorfteller o; s voordraagt is wezenlyk het zelfde) cl zyn wy in zulk een korten tyd cwyfelende omtrend die I groote zaak geworden ? Wat moet het Baiaaffche Volk , c avat moet het Fransch Gouvernement ?aa ons denken, b

VÜL jjEEL. /

wanneer wy nu een zaak Commisforiaal maken, die reeds in een vorige Vergadering is afgedaan ? — Ik kenne. ikgevoele her gewigt van den voordragt: maar hier komen geene langwylige deliberatien over te pas — zonder zich hierop ogenblikkelyk te verklaaren , befchouwe ik de groote zaak, de zaak des Vadeilands verloren — Laat ons dan Burgers Reprefentanten ! laat oas dan' op pene kleinigheden , op geene woorden zien.; laat ons le groote zaart daarftellen , en voor her oog des Volks Foor het oog van Europa toonen, dat wy de hoofdzaak >etragten, en die vafligheden aan ons Gouvernement zoeten te geven .welke het behoeft, om hetwelzyndesBaaaffchen Volks nu ree Is te verzekeren - dat wy daa niet anger delibereeren , dat wy ia dit Stuk geen advis ee.rer -ommislie in wagten; — hier moet geen dag , geen oogenhk verloren gaaa - en daarom concludere ik; da! de •oorgeftelde voordragt, als ini zig behelzendedezelfdezaen, welks reeds in de voorfek week zyn vaitgefteld, ok nu ogenbhklyk wordep gedecreteerd. De Lemon zegt, dat hy van Lokhorst moest appuyeeren • het ras1 .yd, om door energicque maarrcgulen de Revolutie te onfolidceren; hy konde zich geenünr. met het Sé; vanden urgzr ffutois conformeeren, hoe eerder het doel der R.»vo itie bereikt was, des te beter; deeze Vergadering moest'ren laarften aan geheel Europa wonen , dat dê ftap, die zy g-, aan had, enkel 's Volks heil tan doelwit had gehad; dat zy ,:cDfims eenige magt wilde ufurpeeren, nrnr naar be? ogenblik reikhalsde, om dezelve weder in' ande" handen te

Hy in fleerde dus , dat deeze Articulen dadelyk zouden roraen geconcludeerd. J "uuucu

Kan der Hoeven zegt, dat hy by het geavanceerde cr - wee laatfie Spreek:rs niets had te voegen; alle de -eden deezer Vergadering hadden laatstleden Maandag eJwig verkaard, dat zy eea onveranderlyken afkeef iddea van alle Regeenngloosheidr ibo men nu niet dauu de.