is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deïyk cen ÏBtermecKatr Beftuur daarftetde , werd men sneineedig en ongetrouw aan zyne belofte, Hy infteerde dus op de Conclufie.

Nuhout vau der Feen zegt:

My dunkt dat de Vergadering de dfecusfien.zeer wel zoude kunnen eindigen , wanneer zy het vootftel conciudeetde en in ren Decreet converteerde, mits hetzelve gedrukt, en aan de Leeden gedistribueerd wierd, dan kon ieder Lid ziebprepareren om by het inleveren van herontwerp der Cönftitutie ziehteexpliceeren, of de principes nu gedecreteerd , in dat or.twerp gevonden , en wel naar behoren geappliceerd zyn. Ik althans maak geen-zwarigheid om te verklaren dit ik my volkomen met da voorgedragen gronden conformeere , welke eene nauwe over. een komst hebben met de begiafeien.door veele Leden iezer Vergadering voor eenigen tyd aan het Bataaffche Volk bekend gemaakt, en het zoude zeer inconfequent zyn , zo die Leden Één ogenblik konden difficulteeren, om nu by een Decreette arresteeren, dat geene het-welk zy zo plechtig voor bun gevoelerfhebben erkend.—• Dat wy nas zond-, reenig uïtft-d deeze grote zaak afdoen, en zonder refumtie ftelien in banden der Commislie tot het ontwerpen der Cönftitutie; dit eischt het ftoot belang des VadetUnds voor hetwelk ieder ogenblik van vertraging een onheiftelbaar verlies is.

Van Zousbiek zegt:

Beginnende met te appuyeeren het voorgedragens, io wel als de zo even voor my , gefprooken hebbende Leden, zal ik maat kortelyk, ter gerustftelling van eenige daar by voegen, dat men zich de zaaken , zoeven voorgedragen moet voorftelien, zo die zyn; 'er is of wordt niets meer gedecreteerd als *er ftaat, en geen ünts de éjiatien, die uit eenige woorden of artykelen zouden zyn af te leiden; het fluit ook niet uit dat daar aan zou mogen ontbreken en tot myn ge¬

noegen heb ik neg geene aanmerkingen gehoord tegen ééne der Attykelen; ik heb die ook niet verwagt, ea te minder verwagte ik die , daat de voorgedraagen Artykelen niets in zxh behelzen ais dcor ons allen geleerde lesfen , grondregelen, welke de Leden deezer Vergadering voor laoge bepraat en vos>r de hunne hebben aangenomen. 'T is één Lid, die dezelve voordiaagt, en wy allen gevóélen 'er de waarheid van; het zou dus verwonderlyk vooïkoomen, daar tegen nog bedenkingen ie te wagten. Ik twyffel derhalven niet, of deeze Vergadering zal wel aan den Pieftdent pennitteeren, de Lucclufie op te maaken.

De Prefider t vraagt, cf zich dan de Vergadering met het vooiftel en ce Aiticulen, daarin vervat, konde conformeeren, eti dezelve als principes decreteren en arrefteeren ? — ün wordt aldus geconcludeerd.

Onder het vallen van den Prefidialen Hamer. welke dit gewi^tig en belangryk Decreet bevestigde, deed zich eene algemeene totjuiching er aanhoudend handgeklap hooreny alle de zyden der Vergaderzaal weergalmden van het geroep: L'~ng leeye de Eén en Ondeeliaare Bataaffsiie Refubiiek l

F oogt ftelt voor, dm dit fhtk te doen drukken en.: dinnbueerea : conform geconcludeerd.

Thans berigt de Prefident de Vergadering dat de Leden, benoemd tot het Intermediair Uitvoerend Beftuur, zich in de Antichambre bevonden en bereid waren de Verklaring af te leggen.

Hierop verfchynen de Burgers Freede, Fynje,, van Langen en FêJtker, door de S-cretansl'eu 0111nen geleid, ter. Vergaderzaal, tgi zjch iu JietiniJ-. ■ ddii, regt tegen over den Voorzitter, geplaatsc hebbende, vraagt de Preficfent hen af; oi by be- < reid waren de verklaring af te legge i, be: welk. door hun met Ja beantwoord zynde, vraagt da Burger'Fteedtt het woord, en doet de volgende. Aanfpraak :

EIJRGÏR PRESIDENT ! BURGEHS REPRESENTANTEN, !

„ Hei Vaderland was in gevaar: de Vryheid lag te zieltogM. De' ATïïfocratteen Foederalisme, de Heeiscnzucnt, het zelfbelang , hadden huu lenyn ia deze Vergadering , en. I onder alle Gecooftnueerde Magten , u.tgeftort. Allewer->| kioge» van het Beftuur waren verlamd; de Volksenergie.-! was uugedoofi; en eene koude onverschilligheid , de ge- | zellmne der Siaverny , heersebte overal. Da Republicaini ij fche Burger werd vertrapt', — mishandeld. Iu één woorden de beginfelen onzer gelukkige Omwenteling wareu genoeg- E zaam verlooren , en hst ftond gefchapen , datwy »aeea[ kring van noodlottigheden en bange worftehngen teheosen afgelopen, ten Jaatften zouden zyn terug georagt gewor-i; dea, waarwy begonnen hadden. Ja, harde, maar ver-o gulde eu ls: g met fluweel omtogen ketens,, zouden ds teoige vrugten geweest zyn, die de Bataven van het vei-J bseaeid S-.adhouderlyk J*k getrokken hadden.

,, Dan eeuwigen dans van Tydgenooten en Nakome-1 lirgen, aan uwe onkreukbaare getrouwheid;, aao uwea.| nooit wankelenden heldenmoed. Gy hebt Ugezeiopaie hoogte waar getrouwe Volksvertegenwoordigers moeten ophogen , wanneer het Vaderland eudeViy.üeid worden aangevallen i — en gy hebt uwe, gy hebt hunne Vyanden verpletterd.

„ 't Was noodig, tot^volvoering vaa een zo gewigsig wetk, dat gy alle uitotff.nicg vau magt,. iu éé: gunt verééjigde; en dat gy ze voor eca ogenblik inuwehaajea caamt.

„ En even gelyk gy die verëoiging van magt hebt doen dienen, om met.een verwondereuswaatdig beleid en orde die grooiegebeurenis daar te ftelien , even zeer zal uw bei fluit,, dat gy in dit ogenblik in onze aaafteiling volvoerd , een onlochenbair be wys geven aan elk , die vatbaar is voor. reden en overtuiging, dat gy geen overmaat van magt lan? ger in uwe handen begeett daa noodig ia om uw Va» detlacd gelukkig te maaken.

,, Tot op du oogenbiik waart gy niet alleen Wetgevers — tot op dit ofceobhk verklaardet gy niet alleen den Volkswil —maar ook tot op dic ogenblik btags gy aelfl dien wil tei uitvoer» dan thans roept gy ons om he; laatffe

a