Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5*7 >

fflisff.1 , in wier banden gefield zyn de Misfive?, van A. Gevers , G. A. Pisfcfar r W. de UUè% J. Lublink Wtfjongs], C. van Lennep , C, % Bïanger , A. Pompe van Meeraervoon Pz. , A. tan Royen , U Httber , IV. G. Loef, 'f. y. Havermans, C.FloreH,, N. van Foreest, G. Storm, F. Blondel, J>. van Buul, H. Htgewul, H j. Co/mfcktte. D. van Horb&g, F. van derBogo/tt, P.E.delaCourt, P. Vtrhoyfen, G. J. G. Bhcjt^ W.. B. Tip., % van Ejjen ,. D. Bodde en T. Aanb.'k, aile cuiarby te kennen gegeven hebbende, zich van den Post als Reprefentam van het Nederlan.ilche Volk te houden ontllaagen, door het ve.inkti.eii van h.eH; Regieinent, waarop de MatioInaale Vergadering is by den audereu gekoomeii, dat de Commisfie, zullende dienen van confideratien en advys, óf. 'er eenige middel, ar, en zo ju , welke —— ter voorkooaiing van de verkeerdeinfluentien , die dezen ftap zoud.n kunnen v.eroorzaaken , door de Vergadering diende te warden in het werk gefield , it& voorafgaande confideratien ,. van advyfe zoude zyn:.

Das deeze Burgers behoorden verklaard te worden voor moedwillige Verlaters van den Bost, hun doot her Bataaffche Volk toebetrouwd ; dat ze van dit ogeuolik af behoorden vervallen verklaard te worden van den Ros; of Pos>en , die zy in de Maaifchappy mogten bekleeden, doch , toj derzelver ver.-ulikg, in de waarneming daar-van , op hunne verantwoordelykheid , zullen continueeren; dat ze vooraan geen Post of Posten in de Maaifchappy zouden moge.; waarnemen, en van hua Stemrecht, als Burgers verftoien zyn; dat ze voords aan de byzonde.e attentie der Juftitie , tot welzyn der publieke vyligheid, behoorden aanbevolen te worden. •—

. De Prefident-'.brengt in omvraage, of de Ver gadering zich met ait Rapport kan conformeeren ?

Eerige Leden vraagea hei woord.. '

'Auffmoith zegt: 't

Men behoeft thans met woorden niet afte fchetfen watmen < net de daad gevoelt; niemand , die zeedert dit Jaar in deeze

mze Rcfidentie is geweest, is van den ftaat van zaaken oukun- a lig; Alles wat eerlyk, wac retfelyk of kortom, wie in der iaa. Meüsch is, zal moeten bekennen , dat deze tyden ons ge-

ènrtenisfen opleveren, die het hart van den ftillen Nederian- a

er do^n weg krimpen., z

Hoezeer ik-oordee], Burgers Reprefentanten 1 een onbevoegd

e'Rtcht.r over my zeiven te zyn, geloof ik nogtaans dat „

tri my te kiianeh aüeslteerén, dat Menfcbenliefde niet het ,

róotfte is , dat my aan myn zedelyk Charafter mangelt. En z

i meen zoo vee! vertrouwen van Uwl. te mogen verwagten, y at gy my gelooid ; STS ik Ut. aeciarcer « dat, indien ik al-

•en dc iiéfgin£. va. myn hart l^d gevolgd , ik hier niet meer n! ras. mm Neen ïk'za:lies/er jirèeiïgeringc Boeren-Hut en zwerfe in de Bosfchen ronds als-in een Sfi.at's-Vergadering

Miax eene hojexe gligr, komt hier in aanmerking; ik hoor v

eene ftem die on? donderende toeroept, uw-Vaderland-Ui» gevaar in woet- gvred worden.

Ik r',ci' het gebaad Vèiftand* te hulp cn dat zegt my —datrbet in cteezen Staa's. Qitean de pligt vaa elk Patrtot is, alles wat ons dierbaar is, alle gevoeligheid onzer harten zclf3,.' aan nee a-gemeen betang des Vaderlands op re idT-.ren , vooreen ogenbli; alles ter zyde te ftellen, eu de handen aan het roer van Staat te (laan , op*dat set Schip niet geheel'verbryzele, maar nog in eene vvjige Have worde gebragt.

Ik eerbiedigde deezae ftera, ci> ik verheug my, dat ik mer Ul. aan deeze Revolutie gewerkt heb, en my in Uw naiddeiïbevinde.

Wy weten , Burgers Reprefentanten !• dat de eenige en voorname oorzaak van alle onze verwarring en voortduurende rampen hebben gerefideerd, ïp den eeuwigen twist, weiK eencouts> het Schip van Staat houden zou; dat terredding van hctV&°' dcrland niet anders opzat, als dat dien twist moestgeëiadigden den cours bepaald worden.

Het was natuuriyk, dat men die Ledon, welke door hun aanhoudend gedrag en herhaalde advilen hunne beginzelen zoodaanig hadden geopenbaard, dat zy als eerlyke Lieden nlec in ftaat waren daar van af te gaan, deze Vergadering ontzegde; men morst hun dcrbaWen afzonderen , en met de overig» Schepelingen Scheepsnaad houden.

Dit zal elk veiftandig Mensoh biDy.ken; maar laat ons-na gade daan het gedrag, door de overigen van den Scheeps - Raa<Ji gehouden. Ecnigen maakten zwarigheid van gevoelen te veranderen, weigerdeu de Verklaring, veriieten het Schip env wenschten ons goede reis; onder deezen (hoe zeer van mya politicq gevoelen vcrfcbiilende)betreur ik net verlies, en wei- , verre van hun te haatea , zal ik altoos hunne eerlykheidhuide doen.

Anderen die voorheen altoos eenen anderen cours hebben gewild,.verklaarden zich nu-met de meerderheid den voorgtfiagenen te zullen houden ; doch ongelukkig hebben* deeze met eenigen, die altoos in de beginzelen met ons eensayn geweest, en, zoo ik vertrouw, nog zyn, kort daaropdet zwakheid gehad, by Misfive te verklaren, dat zy zich varj' hunne Posten ontflagen Hielden; zy onttiokken zich dus vaa den Dienst, aan het Vaderland verfchuldigd, en lieten hei ïehip van Staat aan de woeste baaren van het Noodlot over,

Hoe zeer ik onder hun myne Vrienden tel, wiens nattenen :alentem ik altoos geSstirrïeerd heb, keur ik ec htcr hun gedrag, en fterkften af; zy hebben, naar myn inzien, gemanqueerd; ian den Pligt eenes waren Patriots; maar ik ben nfet ln lUa: im in zulk een teder en gevvigtig ftuk op de blote lccturö >m bet Rapport my te bepalen.

Ik verzoek deiaalven, dat hetzelve moge eenige dsrcen ii> iyys gehouden ea aan ds orde vaa dea dag wordea gèfteldi-

Etftijge Leden appayeeren' dit, daar een groot aantal Wdere Leden daar en tegen verzoeken . dat het dadeiyk; oude worden afgedaan.

Gosterus zegt, dat hy het wooid gevraagd had, om dezelfde lotleven, als de EutgstJufnoriA , tegen net oogenblikkelyt doen van dit Rapport, hen welk, naar zyn inzien, van het rootfte gewicht was, aan te voeren; dat hy derhalvcn zeer dcndeljw verzogt, dat het ten minsten eenige dagen in advyamde worden gehouden, zoo men amict gotdkon yindenorm !t te doen drukken.

De Prefident vraagt , of de Vergadering, daru erkiest, dat dit Rapport gedrukt zal worden,. T11 3a Srmhtfö

Sluiten