Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Leden niet gelezen h«J , a's alleen met één woord irf He Uwbladen, daar hy abfent was geweest; en dac, wat het éér Hit ,n !OUien betrof, dit, met eea zaak van dac ge.

wigc, te kort was. b

Fan Rofevüt Cateau zegt:

Ik moet nogmaals het woord vragen op de fttrke mftanuenVvan zommige Leden om dit Rapport, Vwelk nu al meer dan eens is uitgefteld , te houden in advys — maar nog me;r, dat men he.zeive wil doen drukk-n en dan eerst aan de órde van den dag ftellen — waar toe moet zulks wederom di nen? war heeft men daar mede voor? immers n;eisande;s, dan hetzelve te delaveren. — 1 Ik concludeer dus nogmaals en infteer dat het zelve he- ' den eeo poind van deliberatie en afgedaan worde.

fan der Hoeven zegt, dat de gronden van hn Rap- t port , naar zyn inzien , zoo duidelyk zyn, dat men in 1 de daad niet langer nodig heeft zich daarvan te over- 1 tuigen, zodanig, dat hy verzekerd is, dat, zo \r Le- 0 den zyn, welke daarvan op dit ogenblik niet doordtoa- £ gen zyn, het nimmer worden zullen, daar zy niet zee- J gen kunnen onkundig te iyn geweest van het Rapoorf; t lat hy daarom ten fieikfteo op afdoening inrteeren e moer. 0 fc

e

Veele Leden appuyeeren dit. t

■ •» *

Witbols ftelt voor, om, ter bekorting der Discusfi-fn , v' >y appel nominal te doen decideeren , cf het Rapriort h adeiyk afgedaan, of gedrukt en aaa de orde vau den 0 lag gefteii zal worden? 6'

I Aujjmorth ze^t : V lk zal de infimularien van fommige Sprekers , als of het ver 01 oek, om dit Rapporttebouienin advys, flegts met oogmerk hï mte delayeereugefchied, niet retorqueeren. Ik vermeen , dat ns gedrag ors tegen diergelyke reproches overvloedig waar. w orgt, enik reclameer de orde, om te verneemen, of'er 12 Le- v< •en zyn, die zich met myn verzoek conformeeren. ih De Lemon zegt, dat hy zich ten fierkften opponee- «! sn moest tegen het in advys houden, en dus nóa onindig meer, tegen het drukken van dit Rapport, dat tri ok de Vergadering dit onlangs zo begrepen nad, toen m y in een Committé Generaal weigerde, om een Rap- gr ort in advys te houden. v z<

Wy zyn (vervolgde, hy) op dit oogenblik, nog in een d< ra van Revolutie, waar in men de zaaken niet in advys & ouden, maar dadeiyk afdoen moet. Want wat zal 'er en )ch van die Revolmie worden, indien men nu reeds V' 1 plaats van m-et de vereischte energie te werken , de' Xf rgen met flappe handen wil aangrypen. En wat het ^ tzegde van den Burger Cojterus betreft, dathy abfent'vr geweest, en dus van de zaak niet weet: waarlyk.ik I oet de on wetenheid van dien Burger beklagen , voort- dai

I fprooten uit zyne abfentie , geduurende da. zyne Btoe on rs a.leea het fpns moesten afbyten, bel

l't Vervolg van dtzt Zitting la w volgend Nummer. ] Bis

Aanfpraak van den Burger Repfceiieritant L- C. Fonk, by gelegenheid van het aanvaarden van zyn Preliilium gedaan. (Zie hst eerjh pag. van ons voorig JVo.)

BURGERS REPRESENTANTEN!

Het door ieder oprecht beminnaar van zyn Vaderland z» ang gewenschc ogenblik is dan eindelyk eens daar, dac wy >ver -s Volks, over onze Vyanden Zegenpraalen I —- H-c ras voor a weg gelegd, waardige Ambtgenooten I om hen 11e, met s Volks vertrouwen begunftigd, hunne byzonderj 'ogmerfcen boven die van hunne Lastgevers die-stbaar waren e antmaskeren, en in hunne ware gedaanre kenbaar te maken ;jj et was voor u weggelegd, om de fnoode Autocraten en llstlie oederahsen, die federt zo een geruimen tyd van deu last hun Pgelega misbruik makende niets minder bedoelden, dan op icuw kluisters te fmeeden voor Nalédands Voik , in hunne" ra^tbare oogmerken te fluiten, en de Bataaffche Natie te red-n van den afgrond des verderfs, waar op zy dooreen aantal arer voormalige Vertegenwoordigers gebragf was. J- H-c ™,anrp^btf'ffen' W" voorut"n^noe^zarneprikkel, om ain wen üed , aan uwen Plichtgetrouw , demiddelentot reddinz - helpen r:l;tr ftellen : — de verklaring van uwen tyielyïen! -htenswaardigen Voorz,:ter ;Yh»t Vaderland U i»gevaat'* wis >or u het woord van veiéémging om het Altaar der Vry. .W: — Gy had gezworen, het Vaderland te zullen redden

op uwe Posten te rterven : — Gy hebt dezen Eed geftand .daan: — Gy hebt door eene krachtdadige poging, waarvoor hte Republikeinen alléén berekend waren , d.e vyanden d%

.■merken? u T^'^ g£fteld • 031 QU;!I!e ftr^« .gmer,ten te bereiken; en hierdoor hebt gy bet tydltip ver.

ast, wsar van onze vyanden, door hunne onophoudelijke te-

nkantingen aan's Volks, aan ons verlangen, onsgeftadig ver-

rfSJSfA"? S & W°0rJ; gy fcebc mec mannenmoed, en r landig beleid (de uitwerkfelen uwer oprethce Vaderlands. fdO het Negenhoofdig Monfter ter ntêr geveld, op welk's jedende koppen uwe verflage vyanden meteen wraakzaztiz g nog te rug zien. —— 6 s

« «I.' °vertui&inS ' vaa in dezen niets dan uwen plicht be.' gt te hebben, eene. aangenaame gewaarwording voor u, niet nder moeten uwe'gevoelige zielerfgetrcifen zy.i, dat Sy uwer aotfehe onderneming met den beften unilig heltroondzier —' ', die in den hare zo veel oppermacht uii ötif enden, alsalléén

eigenlchap moest uitmaken van de Vergadering der Verte iwoordigers van het Volk , hebben daar van aflrandgedaan , zich gefteld op die hoogte, waarop deeze Confti.uëerende rgadenng de voormalige Souvcrcine Provinciale Gewesten recht geplaatst heef:. — En , dat ten dezen alles afdoet, de' [elyksch inkomende zo menigvuldige gelukwenfchlneen vaa eonftitueerde Machten, en van dat gedeelte van Nlérland» Ik, dat degroote beginzelen toegedaan de Revolucie moet en helpen cor.fo!ideeren, zynzo veeleovertuigende bewyzen uweonbezweekeTrouw, uwe onvtfmoeydePogingen,om

Vaderland, onze Vryheid, onze O^fhangelykbeid te csermen en te behouden, gezegend worden. Jy hebt veel gedaan, Burgers Reprefentani"en"! maar avhebt C sllcs gedaan I m Neerlauds Volk, te lang de fpeeibal van'

' ben,

Sluiten