Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5«P )

'hen, tfie ranger cmwsardig waren bet zelve te vertegenwoordigen, reikhalst na*i?ene goede en verftandige Staatsregeling.-» "Wel aanl vereenigen wy alle onze vermogens, om, zo dra , mogelyk, aan desztlft zóó billyk verlangen re voldoen: ■■mui ©an eerst zullen wy voldaan hebben aan de duure verpligtmg, ons opgelegd: — dan eerst zullen wy bet genoegen kunnen ïmaaken, <het welk het bef^f van alles tot 's Volks geluk toe. gebragt te hebben , ons zal aanbrengen: — ja, dan eerst zulien onze Vyanden verdomd worden.

Vergunt my , Burgers Vertegenwoordigersl nu nog een ogenblik van my zelve te fpreeken : —•— Gevoelde ik immer den moeyelyken taak, welke aan het Voorzitterfchap moet verknocht zyn, zeker is het, dat ik ip dit ogenblik al het geWicht daar van meer dan ooit bezeffe ; en het is niet dan

tnet eene angstvallige bekommering , dat ik den post aan my opgelegd aanvaarde: — dan het is uwen wil geweest, my tot Prefldentjdezer achtbare Vergadering te benoemen, en ik eerbiedige -Olieder besluit. ■ Ik zal myne zwakke vermogens, dn het uitoitT.nen van dezen belangryken taak, ten kosten leggen: ■ eu, fchietea deze te kort, dan zal uwe meerdere wysheid a.y onderfteunen.

Éeknopt Extiact der Zitting van Woensdag, tien 7 February 1798.

© 2 Burger Sanders ven Wel, het eerfte na den 42 Jan uary ter Vergadering verfchynecde, legt de verkiaringaf tegen hetStadhouderiyk Beftuur, netFoeleraiisme de Aciftocratie en Regeatingloosheid. 1

EeneMisfive van den Pvaad der Stad Nymegen, kennis ge- ' vende van de réusfice der minnelyke fchikkingen tér wegrui- 1 ming der gefchillenaldaar, door den Commisfaris deezerVer- ' gadering den Burger van Ea'.kuit, voorts dat zy hunne posten ia 1 den fchocK der Burgery hadden nedergelegd, en \*r reeds een oproepmg, tot eene nieuwe verkiezing, was gevallen , einde t lyk verzoekende, dat gemelde Burger van Bolhuis nader mogt worden geauthorifeerd, om het verdere zo omtrendjde inftal latie der nieuw,; Leden van den Raad, alsanderfmts te arrangeeten: ——• geft.ld in handen van het Uitvoerend Bewind, om ingevolge de genomen Decreten, het nodige te beweikftelii j gen , zonder refumtie. j.

•Eene Misfive van'de Mtmicipaliteit van Haastrecht, ver c Koekende de approbatie van den door het Volk benoemden Bailliuw, A. van der B'jifen: —=- aan 't Uitvoerend Bewind.

Een aantal Misfives en Adresfen ,ftrekkendetot Gelukwen. „ fchingen met bet gebeurde op den 5.1 January 1.1.: —— f waarop de gewone Decreeten gevallen zyn.

Het op gisteren door den-Burger Ploos ven Amflelgedaane voor , ft.1, emtrend het Zegel, tot heden in advys gehouden, wordt , gtfteld in handen eener perfoneele Commisfie. „

De Burger -Frtnkajf ftelt voor, om den /n-en doorvoer van ,: alle Engelfche Goederen te verbieden , en k n , die daar tejen hanecicn, met den dood te ftraffen; vooras om eene Perfo' ticelc Commisfie te bei oemen, om te dienen van advys.hoe'1 danig men zich het beste van de nog in dit Land bevindende Engelfehe goederen -?oude kunnen ontdoen: mm gefteld in banden eener perfoneele Commisfie. *•

Ter JUiukkerye vau VauN &criüLLË ör. CUMP. in de HAAG&.

■De Sonnaville ftelt voor, t. Om van alle hoegenaamd» 1 * blicque Bedienaars en Ambtenaaren der geheele Republi, niet alleen by monde, aftevordeten de veiklaaring van aïM van bet Sadhouderlyk Beftuur, het Faederalisme, de Ai tocratie, en de Regeeringloosheid , maar daarenboven om i zelve te ondertekenen.

a. Dat door het Uitvoerend Bewind in elk een Stad of Pli eene Commisüe benoemd worde, aan welke alle Ambten ren , onder hun resfoit behoorende, binnen 14 dageti zul moeten opgeven , attesten van goed gedrag en Vaderlandfi gevoelens, benevens een Certificaat van hunne Muaicipaii: welke Commisfiè'n daar van ten fpoedigftcn een verbaal zul formeeren, en overzenden aan het Uifroerend Bewind.

3. Om elk en een iegelyk, by eene Publicatie uit te no: gen, om hunne klagten teegen eenige Anptenaaren, bmn den tyd van 14 dagen in gefcarifte aan voormelde Commisfi in te zenden.

4. Om het Uitvoerend Bewind te authorffeeren, om j Amptenaren, dewelke geene zoodanige voldoende bewyz zullen hebben ingebragt, sis meede waar teg^n gegronde l fchuldigingen gullen zyn ingekomen, benevens die geeaei dewelke voormelde Vei klaaring zullen weigeren te doen onderteekenen, dezelve dadeiyk van hunne posten vervall te verklaren. En eindelyk

5. Om deeze voordragt betiekkelyk te maaken tpt alle pi ten en bedieningen, zoo Militaire aL Civiele, en liet Uitvc rend Beftuur te gelasten , aan dir voorftel ten fpoedigften roldoen : mm befloten om die voorftel te drukken, en teve -ommisforiaalte maken.

Eindelyk in deliberatie gebragt zynde, het op giste» litgebragte, en tot heden in advys gehouden Rappor-, vi len Burger Bosch c, f., betreklyk die Leden dezer Vergad ing, welke hunne Posten by Misfives hebben nedergelegd rordt hetzelve, rat eenige Discusficu, verworpen, en 0 ieuw gefteld in hinden der zelfde Commisfie. ,J

Waarna d» Vergadering gefcheidnn wordt tot morgen ocl | :nd ten ït uuren.

■ - .

Her Advys van den Burger Reprefentant va '.okhorst, o ver bet Reqirest van Lieve van Ollt z«, te vinden in No. 825. pag 478. col. y, bs verzogt aldus te plaatt'en.

„ Burgers Reprefentanren ! dat Lieve van Qllefenee " Loonfchryver is , dat 'er Leden in deze Vergaderin tegenwoordig zyn , te^en wieif hy als een Huurfchry ii ver vaa Oranpe , zelfs in Verfers gal en alfera heel: uitgebraakt, duukt my is algemeen genoeg bekend, e.if zullen wy dus langer ons met hem ophouden ; ik pro ' poneetc dus, om tot de orde vaa den dag voott t | gaan."

DRUKFOUT^

ïn No '82?. Pag. 491. Col. r. Reg. 22. van boven, ftaat f

•cht der rederi, lees: licht der reden.

Sluiten