Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CSltSHB/D, V B.V H El D , BROEDERSCHAP. der handelingen van db

CONSflTÜEEÜËNÖE VERGADERING representêerënde het bataafsche volk.

K*. 831. Zitting van Dinsdag, dm 6", en iPosnsdag den 7 February 1798,

Voorzitter: L. C. V 0 n r. j V«^volg te» Dingsdag, den 6 February 179?,

: Vervolg dér Déübtra'tiên over het Rapport 11fan den Burger Reprefentant £«tvi ci f. over :emge brieven van bedankt hebbende Leden de■> ler Vergadering.

«««•«> verzoekt, dit de Prefident den Burger * tot ; le orde zal roepen , en hem beletten taXatoire uitdrükkinen tegen zyn perfoon te veroorloven; dat hy .... 11 Be Lemen valt Atn Barger Costerus in de reden, 1lleggende, dat by «üen Burger niet heeft getaxeerd: II naar . . 0

Cisteras verzoekt by het woord gemaintinèérd te wor-

l'JEr ontftaat eenige verwarring in de Vergade4 ing. 6

t!' ®e Lemn wil beginnen te fprekem :o|lPions van Amflel reclameert, dar de Burger Cosfertts wel,,:e zegt «oor den Burger de Limon getaxeerd te zyn. bv et woord zal gemaintinèérd worden* .

2 De Prefident reclameert de orde en geeft aaii tstèrus het woord, daarby voegende, dat zo al e Burger de Lemtrn iets mogt gezegd hebben

B, /laar door de Burger Costerus zig zoude eevoeg toonen, zulks enkel toetefchryven zyn aan de rarme Vaderlaudsliefde van den Burger deLtmom Vostcrus zegt, dat de Burger deLemoh ayaeabfemie iv lil JDeel.

wil doen voorkomen , als willekeurig en zonder permis r.Vf!ln» d»Ml»yp»egtig betuigen kan uk nood* zaselykheid en met permislie van den tydelvken P^efidenr,reeds 5 dagen voor de Revoiutic.afwezig te zyn geweest.

Bet-'»*» zegt, dat hyden Burger Costeris niét gétaXecrd taaar zich in deze Vergadering alieen beklaagd heeft over de attentie van dien Burger, geduurendediegewigtige ogenblik' ken, welke wy zederd den S2 January hebben belee«.

Costerus ligt, dat hy als een man van eer verklaren kan, dat hy van alles ii onkundig is geweest.

De Prefident zegt, dat zoo 'er 12 Leden waren , welke begeerden > dat het Rapport tot morgen in advys zoude worden gehouden . hV" dar* daartoe concludeeren zoude.

la Leden verzoeken, dat het Rapport in advys za worden gehouden: ea wordt daartoé geconcludeerd.

Midderigh ftelt fn fubifantie Voor, om, daar fiy iekformeerd is, dat zich veele OEcïeren ln loco bevinden , om den Eed van getrouwheid aan deze Vereadering afteleggen, den Militairen Eed te vetandien t en re benoemen eene perfoneele Commune, om 0$ morgeb nog een Concept van nieuwen Militairen Eed te prodüceeren. u

En wordt conform gedecreteerd, en tot deeza Commisfie benoemd de Burgers Costerus. MrH. dtrtgh en Nuhout van der Feen^

Eindelyk wordt nog geleezen eén Adres van eenige frtnfche Burgers, UitmakendehetFransch Tondel-Gezeifchapalhier, Verzoekende, evenals het Hollandsch Toneel, ter eefe vaa het gebeurY y v d«

Sluiten