Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 52* )

de op den 22 January 1. I. eene reprefentatie te mogen geeven : — geaccordeerd.

Waarna de Vergadering veranderd wordt in een .Committé Generaal en gefchéiden tot morgen ochtend ten 11 uuren.

.,

Voorzitter: L. C. V 0 n k.

Woensdag , den 7 February 1798.

Ten half twaalf uuren wordt de Vergadering geopend. De Notulen worden gerefumeerd en ' gearresteerd. 1

Waarna g'Ièezen en in'deliberatie gebragt wor- 1 den de volgende Misfives en Ad resten.:

fiéne MisTive vaa bei Adminiftratief Beftuur, van het Voormaalig Hoilandsch Gewest, daarby inzendende Co-..'

pi'ên authemicq, van zodanige Leden van d4tr Beftuur, '

welke voor hunne Posten héb'ben bedankt; als mede 1

een Lysr der prefeme Leder.: gefteld fa handen'.,

van bes Uitvoerend Bewind to; informatie.

Eene Misfive van den Raad der Stad 'Nymegen ,dmby der Vergadering kennisgevende , dat ingevolge Dt- tfl creet der Vergadering, de Burger Reprefentant H.J. van \ Bolhuis benoemd zynde, ter Vereffening der gefchilien, ' tuslchen hen en de ttnrgciy hunner S.ad oniftazn , de verfcüyr.ing van dien burger, van daj geluakig eff.-ctisge- < weest, dat'de diff rei.teRtu*fchen partyen geheel uit den < weg geruimd zyn; dat zy', ter uoldoering aan het ver- < zoek van gemelden Burger van Bolhuis , en om alle re c ckn van ongenoegen we^ te neemen , niet geaarfeld hebben, om hunne Posten inden fchoot der Burgery neder te leggen , én .rf:r»o!gensdeStemgerechrigdeBs, tegen zekeren I tKpnsl len dag , ter Verkiezing van nieuwe Leden voor h'.t ST-ads Beftmir , op Té" roepen ; dat zy derl.alren de '\ Vryheid neemen , der Vergadering ie verzoeken , 'dat '< 7y meergemelden Burger van Bolhuis verier geliefde te \ ruthorifeeren , cm het vetilere-, betr^klyk dat beduur, te ï arraügeeren , en by de inftallati,e vau heizelte te asfiftee- r ren. ' " j

De Prefident fielt voor , oai deeze Misfive, zon- d der refactie ie Hellen in handen van hetUitvoe- (. rend Bewind, om, ingevolge de genomen l ecre- r ten, het nodige deswegeus te verrigten. d iwvn ' ' • . \t<

Gavers zegt, dat hy in confideratie moest geven, cf h rneu , daar by deeze Misfive werd gemeld, da: 'de Bur d gery tot verkiezing van nieuwe Leden voor h:i Stads-d znftuur was opgeroepen , deeze oproeping niet beUoor dc te contramandeerec. ' y

Ploos van Amflel zegt, dat by nog eene andere ntfl-xie or> de zaak in questie heeft; dat 'er nameiylj tjy deeze M«fwe verzogT werd, dat deze Vergadering den Burger van Boihuis geliefde te quahficeeren, om binnen de Stad Nymeg»n het verdere, betrekkelyk het Btftaura daar, teairangecren • dat naar zyn inzien , dl', verzoek ftrydig is met de genomen Be* ereeten, waarby, met uitfiuiting van deze Vergadering de" ojfanifatie der Beftuurcn gedtmandeerd is aan het Uitvoerend Bewind; weshaiven, wanneer daar in geacquiesceerd wordt iaar by behoord gevoegd te worden : in zoo verre dit niet Rrv tig is met de genomen Deer eet en, omtrend het Uitvoerend Bevind. ' * '

ri -Ct —ta idjl ui. wy X ea Je v\ tf ,J Bruins zegt, te moeteri rem?rqueeren, dat de Surcer >on golkuts de gearresteerde Verklaring nog riet heeft

boyers zégt, dat, daar bet Adminiftratief Beftuur van het roormalig Hoilandsch Gewest met de organifatie der Stede, yke Beftuurcn door het Uitvoerend Bewind is belast ge worlen, .nok jdtf v.eelligt met het A Iminiltratief Beftuur van G I. Ierland zoude kunnen plaatshebben.

De Prefident herhaalt zvn préadvis i en

:oncludeert conform; Hellende vervolgens voor )m voor eenige'-ogenblikken met de Deliberatie!* e fupercedee.en , om den Burger Sanders van 'fel, welke ihans ter Vergadering-verfcheneu is if te vragen, of hy bereid is, de Verklaring tegen iet Stadhouderiyk Bxftuur, de Ariftocratie, het, federalisme en de Regeringloosheid af te' leg;en ?

De Burger Sanders van Wei zich vervolgens ia le enceinte der Zaal geplaatst hebbende, en hem le zoo even gezegde Verklaring door eau der Se-> :retarisfen voorgelezen zynde, Jtgt in handen vaa en .Prefident dezelve af*

Waarna met de prelecture der Stukken wordt ;econtinueerd.

Eene Misüve der Mnnicipaüreit van H tasU'echt, daar y aan deze Vefgaderirjg.'kennis gevend-e'j dat dóorde' itèmgerechtigde Burgery aldaar tot Baigaw was verkol'1 en de Burger. AdrftaïMS-.yan Oer Dusfn , verzoekende j at 'deeze keuze doof de approbatie'dezer Vergadering \ ïogt worden gefanétioacerd : — gefteld. in handen van Juhout t an der F een c.'f. ' ' ' '

Eene Misfive der Municipali:eit van Nymegen, houende klagten over eenige fchikkirgen, omirend da 'omptoifen der tonvoyen tn ivccniea in eo by hune,S»ad gemaakt; veuoekecde, dat, baar dezelve ge. ecltelyk oantit kunnen worden belchouwd, en gedeeld iyk ingerigt , om'eenige Amfcer.zsrtn , ten koste'van ' et algemeen , te bevoórdeelen^, de rodige voorziening

;swegens moge gefchieden: aan' het Committé "'

:r Maiise om berigt.

Een-Request van van Koppclie, met brieven vaa acricutjïïng van de Mucicipaiiteit van cl^^iaage, by

Sluiten