Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

;, belui rïticocen daartoe geicbikt; by wiet voordracht „ tiet «rfcen by een behoodyke Acte van Civisme van dcrzelver trouw en Vaderlandsculiefde zalmoetenbly ,, ken, maar ook de Commisfie of het Uitvoerend Bewind, „ die respedivelyk de voordrag! doet, derzelver kunde, , gefchiktheid en gebleeken goed gedrag zal moeten sffir, meeren, terwyl tot voorkooming van alie misleiding, de woonplaats van zodanige candidaten , ineede zal moeien opgegesren , en aan de Natie bekend gemaakt worden ,ien eicd'e binnen agt digen, des geraden vinden,,de, alle veirrigte denunciatien van onwaardigheid cf on-

gefebikthein daar tegens te kunnen inbrengen. — », Zullende egter , in presfmte g;va'len , die tyd , haar és vereiscb kunnen bekort worden, dan onder vrylaating eg*er van in d;en gevalle na de aacftellirg zelfs een gewettigd bek'ag te kunnen doei ge den. —— -,Uit welke Nominatie van een dubbeltal, de Weergevende of Conftituferende Ve gadering, naar in agt ,,,netmi1g d r voorichreven voorafgaaade formaliteiten, „als. dan, de behocriyke keuze zal beaoorenen moeten ,j doen.

„Dat wydets, ten opzigte der voormalige Gewes„telyke of Stedelyke Adminiftratien, op geiyke wyze,

telkens eene Njminatie geformeeid, en opeil/k be„ krndgemaakt zynde, de eucV.e reipeétivcïyk by baar zal

mogen gefchieden. mits, en vjo'behoudeis het volko

men regt van hetUtvouend Bewiid , om op ces wettig -f he'l<g daar in, ten fine van informatie en redres, is

het nood , zodanig te disponeeren, als bevinden zal s, té' bshooren , tot maintien van het onderling venrou„wtn, de zekeifte waarborg* voor de Bu'g^rlyke Vry,, heid.''

Dur* Burgers Reprefentanten! vertrouwen de Onr'ergetcèTcndens dat, by uwe Vtrgadeiing, en ook by het Uitvoetcod Bewind zal aangemerkt moge» worden, als een genoegzaam middel, om allen cayver en ontevredenheid ter zake vooifi. uit den weg te inimsn , c'a de veranfwfcO'deiykneid van het B.ftuur aan minder cavil laaien bloct te ftel'.ei, zodin:* , dat de Republiek ra' lunien vt-izet-kerd zyn , t"a; zy allen , p.e het brood tai de R^puWiek eïi n , gejiwd zyn. mer deiclve te ftaan\ of te vallen , en dus nimmer in de Les * ordening van aaken te handhaven , welke »achira''ïen pok dia^tffe^ens gefchieden, e;nigiints zallen kunnen wyfjfclen ofwankt)er>, maar geint de minste keme hebben alles totmainti.n en behoud op tecfferen. —

Het is óm de'si* t<;eie«iei, da'de O/tderge-eektndens ïicheeibiedigly!; , TSocb mei aütn rydrut , dit htt ^ewigt der zaak vorienfc, ain uwe Vergadering adresferren , ten tinde h t UI. welbehagen mogen, om teadeczen, by een gewenscht D.creet de veizogt* V3o;z»e dnge, cfte wel xcdtaig*. andere, als uwe wyjtie'd eo beter oordeel aal veiinetnoi 'en opz ien der Nomina'ie en versictkg , nopens Ambten, Bedietdpg n, cf E#re-Pofen , in, cf-Va« wegers dfi Gemeenebtst te moeten en te kun. Ben plaats henbtn, en dat van U« in dezen te n Jemen Leereer, behooilyke aaitfshVyviog moge gefchieden , en aok den Vofke by Poblica.tt kermisgegeiv.»n- worden , tot

volkome vestïg'ng van alle harmonie, en het zoo «odlg

on.erling vertrouwen, als tot gerusiftelüng , dat, grfene Perionen., in weêrwil der beste intentie vaa het Bewind, gebcntficï'erd of verheeven worden, in welk een Post het ook zy , dan die den Volke aaa^enaan kunnen ert behcoren te zyn. ——

Heil en Eerbied

Amfterdam den I Maart 1798. Het 4.1c Jaar d.-r Bataaffche Vryheid.

Gerenvoyeerd aan 'tUitvoerend Bewind,

Ondorp doet het volgende Voordel: Burgers Reprefentaiten l Toen onlangs ingevolge U'. Decreet van den i4den deezer roamd, d><r rcnBuger Reprefentmt FisJVfer eene Concept"Pu:l!caiie ter deezer Vergadenng wierti geptoduceeri, cm aan de Lsgeze'eüea daa nahug gebleevea zynde Geleste:) keaaistegeeven, der gede-re.eerde Executie over het te ken gefour*eeric ii dea tierdea Terrayo der Petitie der 40 Millioensn , heeft de Ondergetekende ikh met de boveagem. Concept Publicatie in zo verre geconformeerd, als de Vergadering teverts mogt kunnen goedvinden , om tegelyk eecefcekeiidnak'n/am de Ingezetenen der Ex cutable Geweien te doen gefchieden, dat voor heQ, (die of uit gebreX^aaa Coma iten of ui: é :n miifchien niet geheel ongefunde rd begrip , dat de Gewesten na eenmaal een Executieond-rgaaa te hebben bun agterweezen'wel zouden hebben aangezuiverd, en \-r dusgeenatweede veel min ee"re derde Executoir.- h:fEog zoude benodigd zyn) s Lmd>'Coup oirca zou .ten worien oper; gezet, ten einde d irgebeke r>.b!eve z nd: Ingezetenen tot aan d;n doortLieden by Publecarae gep sefi^eer Ie da,gehunne penningen a's nog zmc'ci auntien fojrr,e<:ren , en zyliedén insgelyks een Recepis voor dit hun Gefourneerde oatfange, o n vervolgens tegen een Kentc ge»end papier te wordea verwisfdd, wcik ayn geadvyffer ie ten zeiven r'aje door de Burgers Fisfiffer ca van Bcyma geresco*rreerd wordende , heb ik ais roen het zelre met verder geappuyè :rd ! Oan , Burgers R preientanen! Ik ben z'dert dten lyd ont «aar gewt r !eo, dat eea ze.rgrjot aantal Ingezetenen *an bet voonnal'ge Gewest vai Holland geenzins met opzet, maa^ui-Hreelerlei andere oorzagen, toth-dm toe te rugge zyn gebleeven, en als nog tc rugge blyvenomden Öote penn. ter goedmakir.g vanhet agMeiltailige van d*^ twetdtei Terrnyn m de petitie van 40 miiliotnen te fourneer-tn en op te bic «gen. Sommige fubitineeren, zich g-r.tel gezuiverd te nebben met de aibetaaling van den eerden hxeai'oire 8oleP«nnirg, vermoe e ide dat drielve heeft moe en ItreSKen totgoedrnakirgvanV geheih tg erweezen vao HölUuc's,;h aandeel in de gem. Petitie van ue4o Mii!io*nen. And*.re hebben uit dien zelfden hoofde in ce eeriie Tcrmyn flegis een derde van dea 8o1e Penning hunner Bezittingen opgebragt, en zullen zender nadereir.i'gt'inginde nogopenltaande heffi'g van den tweeden Tcrmyn mtedctlegts een derde van de eerst gshevene 8oft: Pennir g betalen. Anaeren eindelyk hebben verwag!, dat ua de zo gelukkige grbeurleuis vaa den-aaftf January. laatstl. wtUcondti anderen

het

Sluiten