is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G B Li K H S I D, Vf.ratlD, Ê K O B D B R S C H A f.

D A G T E B. H A A I.

DER. HANDELINGEN VAN DE

CONSTITUERENDE ADERING;

REPRESENTEE R-ENDE HET BATAAFSCHÏ VOLK. No 868. Zitting yan Frydagdtn 9, Samrdag demo, cn Maandag den nMaart 179%.

Voorzitter: J. D. van Leeuwen. Vervolg van Ffjdag, den 9 Maart 1798.

Vervolgens worden nog gelezen en in deliberatie gebragt de volgende Misfivesen Adresfenu.

Twee Requeste van Ma,ie Magdalena vau BoxV.. W dawe van F. Rodrtgo en JohannaPer/leop , Weduwe van /. J. Kalf, beiden uitgeweken , ™£s*°a^ ' dat iv, uithoofde van haten arrnold gen toeftand, met . eenig onderftand by wyze van Gratificatie mogtenwor. den begm-stigd : gefteld in handen van den Burger

Rant c f., om confideratien en advys.

Zss Adre^fen , houdende gelukwenfching over het gebeurde op den 2ale January laatstleden: — waarop het gewoon Decreet gevallen is. . ' Een Request van den Solhciteur Militair Heeneman, 1 waarneemende dc «aken der Gepeationeerde Zwitierfche Officieren; daatbv opgevende seoige gtonden , dieneude tot .nadere adttruCtie. van ketgecn hy by zya R.quest den 15de Januaiy laatsileeden, relatit gemelde Othcieten heeti geprefenteerd aan de Nationaale V erga deiing, en verzoekende, dat deeze Vergadering haare Commisfie tot het wetk der Pennoenen gelieft tc ^siificeeien, daar op behoorlyke rsfkxie te neemen, en de Zwbzers als nog te eximeeren van de Requifitea, tiie van de overige Gepenfloneerder. worden vereiSchC: — gefteld in handen der Commhiie tot het werk der Pen-

E^n Request van/. L. Froatt, Buaaf, verzoekende, dai deze Vtigadt ring hem outde gewone Gra:ifkatie, aan deuitsêwekenentoegelagl.endeor nern.nmmrr genoten aynrte, gelieve te begunltigen: — aan de Commisiee tot C< batavtn.

IX. Deel.

H

Een Request van Jntheny van Ilardeveld, te Bósmalen, reraoekecd; zo voor zich zelve , als voor zyn Zoon het effect van zekere Ccilatie.door hem wettig verkregen, te mogen genieten . en diarop approbatie te verleenen; en dat voorts den Oatfar ger der B .urzen te 's 3osch n ag worden gelast, de verlopen a^terftallen, zederd den dag der Collatie aan hem ils Vader ea Voogd over zynen voarnoetndenmiudfj rigea Zoon te beulen: aan het Intermediair AeminiSUatief Beftuur van Bataafsch Brabaadom daarop te disponeeren. *. R

Een Request vsn de Weduwe van Trooswyk , te Utrecht, verzoe'eenüe. dit zy als nog mag worden geadmitteerd , om ter Tb/.faurie der Admiaiftntie der geabanaoaneerde Goederen van den ExSadhouder ie doen registreeiea vier Obligatien, iedftgroot ƒ 1000 — zynde alle van j ^ January 1773 No. 129, 130 , 13I en 132 , en dat de Thefaurer-Cjeneraal dar vooifz. Administratie daartoe mag wordea geauthorifeerd.

De Prefident fielt voor, om dit Request te renvoyeeren aan de Commisfie van Superinwnientie om daarop naar bevind vaa zaken te disponeeren.

Rant vermeent, dat het nodig zy, dat de Commisfie dicne van confideratien en advys, om dar, wknneer zulke argument e -doorgaan, als by dit Request worden aangevoerd, dan weldra een ieder nog wei zal opkomen, die om deze of geene redenen gewagfhieft.

D$ Prefident proponeert, om het Request dan te treilen in handen der Commisfie van Superin-

lendentie, om confideratien en advys: ea

concludeert conform.

Een Request van / D. M. Chvt, Medecinae Doöeria den Bosch, verzoekende dat de Vet^aderieg dea Ontfanger van Berei'.tin gelieve te gelasten, ©m zyne oxL don,