is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,-blik., tipoT eeae hera l««tii-.,m;uiaM2rfl^ «waalweg getaakt was qocadiv tammer. z7ti00.gm.eik wss ^eweeit, z.ih aan 4en dienst des Vadciraads te onttrek' fev-ïi3.! -esfi «arj , ehea.1 n»3«t« «»» ioo

i at uwe Commisfie d-rlulven, a:le deeze redenen .ovetwo^en hebbendeM e» daar .by de weijsige ïsarenvan cen voorn. Perfoo . k> *a njq prkjrg,nemend?, waar door zyLe s isca-id ef ie ■ mufte het kwaad oogmeak van dezei veniet alken,vcei figter moet voor» oei men , maar waar door hy zichookin üitn leefiyd beviri'd , dat hy, nog g éh vastheid van karakter rierjber.de., door een zesjArig veiolyf - in oer- Tuchthuis , aivvaai da-omgangmeneer-ÜégSe menfehen 100 enycrmydely i;is.,.aai( <en -totaal zedenbederf wordt blooLg^iteid , en misfchier voor a tyd voor tien Staat vcilooien is, daar hy irliegcntV'1 van de ijtariibevryd wor-

>.- dei, de; r^.ti all^enaan^nc. tedpukw,.*^ dïabiti'.iBivWsttaoric cudets. wordt weerg geven, r..a.>r daaienboren nog tot

■ eén cuttig'TLid der M.a.icliappy kanSrekken, — dat uwe Commislie dcihalyen, zeggen wy , uithoofde vaö^alle deeze bedenkingen, den voorfz. Jacob Kuntz gciustiyk dn Clementie «an deeze Vcr^aicring dui.f; ainbeveelen , en aan Ulieden teadvyzeren , omme aan (heca de.f eizogte •%t#l«ie te verleenen. :>s>jy.i- 1s<» asv atjvoda .swal Onderwerpende echter eic.

En .wordt confV rm' gedecre-tcexd.

E. M. van Béyma doet, namens de Comrnisfie van Financie, net volgend Rapport:

Hurgers Reptelei ta .ten J In hanée.i van L'we'Coi»spsitjfie san Fiuanoe zyn -fair ccslWiy ■» ncfleid, by O «re ten van 17 january 1.1 en van 9 a> zcr, Ce Vourftei ea van den Hoge Z e-Kiyssraad , by DtcrceAdei Na ïunale Vergadering -an 29 Decemben t79? aingcft- d,tei fLe aldaar vermeld, toerende hei ee'it. ie Daggelden , wel ke aan de ten dienlte san vooifz. Kiygsraad aangellelde .Clercq D. Dale, als reéedigdClercq by deze Vergade rirg, zouden wordeo toe6eie-gd; en het tweede reiatief hti zelfde poin., ten rcipeefte van den tegen woordigen Cittcq by veorfz. Zee-K.ygsraad, den Burger Alberius \JDake, eaar toe'benoemd, uiiwyzeas Misüve, in on gicaii by voorfz. Decreet genoegd.

Uwe Commislie van Financ e, conftdereeiende, dat deFost'.is temporair, dat de werkzaamheden, «olgens heiU'gmg van den Krygsraad zelve, die daar over, als rneaè over een evenredig Daggeld, door de Commislie is gehoord, zeer menigvuldig zyn, voor althans, duo; ca; dezelve eenjge tyd heeft gevaceerd, als ook, das men zich van de bekwaamheid en activiteit v*n dea Burger Dake alles goeds voorftelde, zo.ude , om aiie deze icdeneu, van advife zya, dat, zoo aan dengeweztr Cleicq van den Hogen Zee-Kryc,sraad D.Dale, als aan d«n tegenwoordigen Clercq Alberius Dake, mie Gul der.s voer ieder Dag , das dezelve eersigemeld voorfz Pest bekleed beeft, en mede diie Guldens per dggtaan dei , laatstgenoemden , geduurende den t.yd zyner tunctie ii •gedag* e qualiteit, zoude behooten te worden toegelegd Alles met onderwerping aan het beter ooideel, • :

P.iï wordt conforta gedecrete^rel. ■ ; - "i f

Jhwt dpet eindelyk ■liet navolgen j I^apportïj l

lagers, Reprefentantea j den 11 Ja. uary 1, ), wer.4 byq> , Nationaale Vergadeiing om confidentien em adf ysifi kiM U den vayi.de B:tirgeis C. L, van Beyms, vanlifloff, (en „ Bergevan Altera endenSpreker, gefteld jzeker Requ^p \ &n .By ag , op d^nielve* dag ter y,oorn. Vergadfiipg ^ 1 j>r-}Ct}U(t,e).iei, door Pdatia M#gd#lena van Bvjcte(> WoJ, fx Frans Rodrigo; door jet voorgesallpjse pp dea >2-jj(. a i.uary , wier.a dezelve Comnjisfte vennirjderd jot avvjp I LeJen, en -hftt ,vya_s. 9P.dea 9 dfzef Jopepo> ,naaa,nj> f .tc.r gele^endheid dec da bier bovengemelde VVevinwjf ï zoVehby Rfcjueneandertr.aal aan de;zeVctgt'd<.r.io^j»i>e<f.eei. | de , dat het U hesaagde to» óie Qojsnföfk tfi voejgep | idyjn Bairge^^efrefe/i.aiiit f. vrfn Leeuwen , pm den iaa iij*-,-s! (W*r tb*1 *°»fc« R.«avn?st te exjui.meeiea , .eva ^cze' Yef^i- E tiag te diepen vau. ctotiiajde/^ien en 94#/f.)f booiS }Jofl

Ü.eitlje idezei Request ea , burgers Rep^.efent^n,teti, zyfl van iden.zel1v.en..infeonid, esnp.pugeli|kkige We iujwe^ pj^i 9 vier. Yaderlooze Kipderea , de -Vrou w , vier K,n lere^ f -vaa eeg.Mau en Vader, die roet hbt zvjiaardder Vryhtstd R iade .hanvl.in't Jaar 1787 Erf en Vaderlaod^eriaai^j jptmj, 1 die lOnder. ae yaaftdelep der ^ry.c Franfeihep ira,ea>p a-aiM 51 van I Au Luitenant van den 22 Augustus I7.92, j»ot.eJyi li 4 .vuy 1794.de beaderj der Despootea bcurced. ™— ,ƒ Ue Weduwe en Weereu vaa een Man eu Vader , die , Ef m.tde Wapens in de vuist, in qe_Acilie by Uousfciiere, I (Franfde Kepublick) act uven verloor, en oi.^er het 1' ftonen van zyn loed, eene arme Vrouw en vier Kioderefl I de zotg, srji weldaajeiheid oer -Repu>:ikeineti aaiitjeva', | deze Weduwe, dete vier Va ur,ote Kll-deren, waarvan f Mei ouelfte flegts 13 Jaaren oer-lktheett , .roept, Beiroet* L Reprefcotaaten , u*e iqlp in. Zy vraagt van u«, \V,t- | gevers, om een peiiïjcn vour naar, en tot onderh eid |, en opvoeding van f/aere vier Kii.Utren, e . p'o-juceeflfcP' by de-e aaag debe^yien, zo »a., dm .A o$t yan naar f Ma» , als vaa zvu o-eriy.1ea , ïu bet Ooiljgsveld, aïte li .deze bewyze.- '.va m bei,o>ilyKe order. H

U« Commi fie v.r.i.e.o, Barbes Repiefmtanten; I dat alle (ie nie-r >oy^n aangevoerde *aa,,ieden genoeg M zya , o 11 zo . Ier ver .ere conti 1 ra ie . 0 re .no^en ;d^l- |W feeren , " fa nier ibj, .^e j mie JJaru Magdit-1:

(■ena van Boxtel, Weduwe Frans Rjarigo , voor en Ir tot de ..p o ai. g va nau / .-. iv .jer.c-. hiar !eve iaug ■ geduurende aan dc Natonale T «ef.une emotie toeleg-• gen , een Jaar.yks P-irüo va; ,»vee ho ider 1 Gaideas,» ingegaan deu I January dezes jaars co oe.aaltjaar alledrie 5i maanden. • ,

En ,dat van di: tc neemen Decreet Exttad wordet ■..gezonden aan 't Uittoérend Bewind,den A-er. -oor de t Financie, de Geneiaiitcus Resenka.ner, cn aan de Re^ k' . qu lirante, ieoer refpedivelyk o .lang! en om daar aan C , efifeift te doen iorteercu. Óeiderweipende enz. ^11

I De Prefident zegt, dat hy vertrouwd, dat elkii , Lid der Vergadering, we,lke eene gevoelige iièil' emet zich QDodpaagt, jgeen zwariglKici zal inaaken, i om