is toegevoegd aan je favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ae5 >

1, D. van Lemwen zegt:

i' ftordt by nem vast, dat, zoo een geappelleerde IC inede gtfteld had als Appellant, de AppellationsIfcr de Sen.emie .waar^van door een Appellant geapferd !s , niet eerder konde of mogte verzwaren. Het •a doo den Appellant by zyn appel gea' ege^rd wa;,

ie AppH a lOJis-'Rechteï g.-en techt eaar toe.

f|(de Spreker) wensch;e deeze zaak wel eens wat sti' in te zien , niet om die geheeie procedure na te Sen te examineeren. — Als de Vergadering Jaar t e|'a , z-ude zy in hei rechterlyke der jaas intreet iiat behoorde niet te zyn , als daaraan niet gehore. M.ar alleen, — om te onderz.e'.o , of'er door ejei appel, of anders rog een weg zy, waar-dooi de sjarci va d-n Appellant zoud n kunnen en mogen

rtien weg gerumd en opgebrver. wodea. En hy

o|e z g met de f/edagten"die' Leden wei cocfjimee :acm eene perfot'cele Comm.fie daar toe te ber.eete, zo-der egter dat die de geheeie procedure met alie étlfs Hukken en documenten, even als Richters, beoide te examineeten, maar alleen om de Vergadering aico'fidtratie en advys te dienen , of, hoe , en op r*e wyze Appellant z\ne bezwaren zoude kunnen pfheven krygen.

k Prefident fielt voor, otn deze zaak door eene eoneele Commisfie te doen onderzoeken.

eele appuieeren dit.

n wordt conform gecsncludeerd, en tot die 'omisfie benoemd de Burger Goudsblom , de ïï9 Midderigh, de Sonnaville en JSuhout van èiFeen

In Request ian Cornelis Flohil, wonende teZhrket verzoekende met de gewone en door hem nog niet

aniene Gia ificatie begunftigd te mogen wordea: •

jtde Commisfie tot de Baiaven.

In Request van Jan Bouhon, Bataaf, verzoekende, atay met een Commisplaa s ter recherche te Amfttr-

ati mag worden begunftigd : aan 't Uitvoerend

eïnd.

In Aires van eenige met verlof abfen: geweest zynetfficieren van cie 5 tialve Brigade, in dienst van deze e'bliek, daatby de Vergadermggelukwenfchende over acelnemende ia de gewigtige gebeurtenis, den 22 Jau| 1. 1. plaats gehad hebbende met verzeker.ng van

;n,ver attachemeit aan de zaak der Vryheid: >

slop het gewoon Decreet is gevallen.

Iln Request van een Bur6er tot het mogen doen tiansotieren van een S.hip: geaccordeerd.

ïn Request van Abel SUfingh , gewezen Lieutenact Ftiief in de Compagnie van den Colonel Gordon , ll gedetineerde by de geweldige Pro/cost in den o|i , zich beklagende over eene fententie, door het oinitté te Lar.de op den 23 November 1795 tegen :n;eflagen en geëxecuteerd, cn vetzoekende dat deze etdering, uit hoofde van het hem aangedaan ongej

lyk en ongehoorde behandeling, hem zodanige voldoening zou gelieven te beiorgeu, als zy gefchikt zal ocrieeien.

De Prefident zegt, dat gisteren ter tafel geweest zynde dit zoo iiiigeJt»<?kte S.uk , en ï,ei.n tyd aehad hebbende om hetzelve te kezen, en dus den inhoud niet gevveeten had , dat hy den Burger Brands had verzucht, om hetz;lve in te zien, ■en daar van den voornamen inhoud op te geeven , dat hy, dê Vergadering nuzu k- gehoord hebbende , de vryheid neemt voor tefiahrf, om, daar de Suppliant om zyn wangedrag is geftraft, en by ver« fitheiden Leden van deeze Vergaderingjjekend is geweest, als een'alleiflechtst veorwerp., die hier in den Hage door den Scherp--Rechter met het zwaard over het hoofd is gellagen , en infaam verklaard, toen gecoafineerd, en nu moet gebannen worden , en daar nu nog faiiif.irfr.ie over vraagt, om dat hy vooFgeeft onrechtvaardig behandeld te zya, het verzoek van den Suppliant te wyzen yan ere hand.

Eenige Leden appuijeeren dit.

Ploos van dmftel zegt, dat, daar de Burger Brands het geheeie ftuk geleden, endaar van eenexuact. getrokken heeft, hy vertrcuwt, dat die Burger Reprefentant daat van zoo veel in zyne memorie zal hebben, dathy in ftaat is, om daaromtrent eenige nadere details van op te geven.

Biands zegt:

Dar het zeer vriendelyk is van den Burger Ploos van Amjei om zoo veel verwagting van h m tehebb:n, maar dit hy niet gelooft dat de Vergadering zulks van hem zoude vergen. Hy had op verzoek va» den Prefident het ftuk nauwkeurig ingezien.ea den fummieren inhoud daar-van op het Papier gezet; maar om da; cu in details n..g eens te. gaan recapituleren, dat was hem onmogelyk e n Memorie van 60 Bladzyden groot in folio, alle vol , zeer klein en gecompliqueerdgefchreven ,inhoudende misfch en 50 differente zoorteu van befchuldingen , diede Remouirant alie wil negeren, en waarover hv zegtten onrechte geftraft te zyn; zoo'als by voorbeeld over handgelden van Rectuten, over Hembden van de Soldaten, oer een paar Schoenen en dergelykê bagatellen, die hy als Je Administratie over de Compagnien hebbende , aan d; Macfchappea zou hebben te kort gedaan, of te veel op' Reke dng gebracht; over geleend of verfchotcn Geld dat hy te rug gehouden heeft, en verdere malverfatien. Dan befchuldigd by' zyne Mtde-Officieren , diehy roeenat" dat ook geftraft hadden moeten werden, enfin, daar komt zoo veel in voor, dat het onmogelyk is," om dat alles in details op te geven, en dan zou het beier wezen , dat de geheeie Memorie gelezen wierd, hetwelk toch ook maar tyd verswisteri zou zyn. Terwyl dat men veilig kon beipten in het Vonnis, dat zeker door C c 3 hei